Dlžníci parkovacie karty nevybavia

Žiadateľ o rezidentskú parkovaciu kartu nesmie mať žiadny evidovaný nedoplatok voči mestu Trenčín.

Platnosť parkovacích kariet, ktoré si občania vybavili k termínu spustenia regulovaného parkovania, končí 14. marca 2018. Pri ich obnovovaní preverí úrad, či nedošlo k zmene údajov, ktoré žiadateľ predložil pri vybavovaní pôvodnej karty. Napríklad či je stále držiteľom/vlastníkom vozidla, na ktoré je karta vydaná, nezmenil trvalý pobyt, alebo má uhradené všetky záväzky voči mestu.

Ako uvádza VZN o dočasnom parkovaní (č. 10/2016) na vydanie parkovacej karty má nárok žiadateľ, ktorý nemá v deň podania žiadosti o predaj niektorej parkovacej karty evidovaný voči mestu Trenčín žiadny nedoplatok na miestnych daniach a/alebo poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Podanie žiadosti o vydanie parkovacej karty nie je po úhrade nedoplatku vylúčené.

Ak pôjdete obnoviť parkovaciu kartu, preverte si, či nemáte podlžnosť voči mestu, hoci aj jeden cent. Zoznam daňových dlžníkov, ktorých dlh presiahol u fyzických osôb 160 eur, u právnických osôb 1600 eur, je zverejnený na stránke mesta.