Dopravné značenie parkovísk na ulici Mateja Bela

V priebehu 30. kalendárneho týždňa sa uskutoční obnova parkovacích miest a značenie nových na ulici Mateja Bela. 

Prosíme vodičov, aby rešpektovali prenosné dopravné značky, zvýšili opatrnosť, neparkovali v čase vyznačenom na značkách a umožnili bezproblémový priebeh značenia. Ďakujeme za pochopenie.

V dňoch 22. a 23. júla je naplánované značenie:

M. Bela 2499 až 2500 – 34 kolmých parkovacích miest na pravej strane v smere od križovatky Ul. gen. Svobodu

M. Bela 2496 –  pod bytovým domom 31 kolmých parkovacích miest na ľavej strane v smere od križovatky Ul. gen. Svobodu

 

V dňoch 23. a 24. júla

M. Bela 2499 až 2500 – 19 kolmých parkovacích miest na pravej strane oproti radovým garážam

M. Bela 2503 – oproti garážam v oblúku cesty – 20 kolmých parkovacích miest

M. Bela 2504 – 17 kolmých parkovacích miest po križovatku

M. Bela – od križovatky – obe strany po uličku ku Kultúrnemu centru Juh 50 kolmých parkovacích miest

 

V dňoch 24. až 26. júla

M.Bela 2499 až 2500 – 17 kolmých parkovacích miest za domom oproti radovým poschodovým garážam

M. Bela – pravá strana od uličky ku Kultúrnemu centru Juh po križovatku s gen. Svobodu – 41 kolmých parkovacích miest

M. Bela – ľavá strana – bude vyznačený parkovací pás (v neskoršom termíne).