Je vyhradené parkovacie miesto nevyužívané? Informujte o tom.

O ukončení dôvodov používania vyhradeného parkovacie miesta treba informovať aj Mesto Trenčín.

Držiteľ parkovacieho preukazu ŤZP, ktorý vydáva Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) môže požiadať o vyhradenie konkrétneho parkovacieho miesta. Žiadosť podáva na útvare mobility mestského úradu, vyhradenie je oslobodené od miestnej dane, držiteľ si zabezpečí označenie dopravným vodorovným aj zvislým značením.

Občania však poukazujú, že na parkoviskách, najmä sídliskách, kde je každé parkovacie miesto potrebné, sú vyznačené parkovacie miesta, o ktorých vedia, že nie sú používané a dokonca aj parkovací preukaz, na ktoré bolo miesto vyhradené je už odovzdaný na ÚPSVaR. Chcú vedieť, prečo takéto miesta Mesto neodstránilo.

Je potrebné, aby po skončení dôvodov využívania parkovacieho miesta, držiteľ (príbuzný) o tejto skutočnosti informoval aj Mesto (útvar mobility, nestačí iba odovzdať preukaz. Úrad práce totiž nie je povinný Mesto informovať. Zároveň je potrebné požiadať o zrušenie povolenia na vyhradené parkovacie miesto a uviesť priestranstvo do pôvodného stavu (odstrániť značky).

Ak takto držiteľ či príbužný nepostupuje, ostávajú potom parkovacie miesta rezervované pre preukaz, ktorý je už odovzdaný a neplatný. Mesto preto žiada obyvateľov, ak vedia o takýchto nevyužívaných miestach, aby to oznámili útvaru mobility na číslo 032/6504 421, aby takéto miesta mohli byť k dispozícii aj ostatným vodičom.