Parkovanie pre vozidlá rodičov je vyznačené aj pri ZŠ Dlhé Hony

Sedem parkovacích miest je vytvorených pre bezplatné parkovanie vozidiel, dopravujúcich deti a žiakov do školy na Dlhých Honoch. Umiestnené sú na ploche medzi bytovým domom na Beckovskej ulici a predajňou potravín.

Pri materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín bolo v regulovaných pásmach vyhradených niekoľko parkovacích miest, na ktorých môžu bezplatne parkovať v čase ranného dovozu a popoludňajšieho odvozu vozidlá, dopravujúce deti a žiakov. Nájsť takéto miesta pri škole Dlhé Hony bolo náročnejšie. Okolitá ulica je frekventovaná z hľadiska hustoty  dopravy, jazdí po nej MHD a tak vyznačiť parkovacie miesta bezprostredne na ulici pri škole nebolo možné z hľadiska bezpečnosti i legislatívy. S riešením vybudovať parkovacie miesta oproti škole pri dome medzi stromami nesúhlasili obyvatelia okolitých domov.

Práce na vyznačovaní parkovacích miest prebiehali koncom augusta, miesta boli označené vodorovným značením aj dopravnou značkou s doplňujúcimi údajmi o vymedzenej doby státia. Nechýba informácia, že v čase mimo vymedzenej doby na nich môžu parkovať vozidlá s parkovacou kartou, platnou pre dané pásmo, prípadne s uhradeným jednorazovým parkovným.

O bezpečnosť detí, ktoré budú prechádzať cez cestu do školy, tak ako doteraz, cez niektorý z dvoch priechodov pre chodcov umiestnených takmer priamo pred vchodom do školy,, budú dohliadať aj mestskí policajti.