Parkovanie pre vozidlá rodičov je vyznačené aj pri ZŠ Dlhé Hony

Sedem parkovacích miest je vytvorených pre bezplatné parkovanie vozidiel, dopravujúcich deti a žiakov do školy na Dlhých Honoch. 

Umiestnené sú na ploche medzi bytovým domom na Beckovskej ulici a predajňou potravín. Práce na vyznačovaní parkovacích miest prebehli koncom augusta 2017, miesta boli označené vodorovným značením aj dopravnou značkou s doplňujúcimi údajmi o vymedzenej doby státia. Nechýba informácia, že v čase mimo vymedzenej doby na nich môžu parkovať vozidlá s parkovacou kartou, platnou pre dané pásmo, prípadne s uhradeným jednorazovým parkovným

Pri materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín boli v regulovaných pásmach vyhradené parkovacie miesta, na ktorých môžu bezplatne parkovať, v čase ranného dovozu a popoludňajšieho odvozu, vozidlá, dopravujúce deti a žiakov. Nájsť takéto miesta pri základnej škole Dlhé Hony bolo náročnejšie.

Okolitá ulica je frekventovaná z hľadiska hustoty dopravy, jazdí po nej MHD a tak vyznačiť parkovacie miesta bezprostredne na ulici pri škole nebolo možné tak, aby boli bezpečné a vyhovovali normám. S riešením vybudovať parkovacie miesta na trávniku oproti škole, medzi stromami, nesúhlasili obyvatelia okolitých domov.

O bezpečnosť detí, ktoré budú prechádzať cez cestu do školy, tak ako doteraz, cez niektorý z dvoch priechodov pre chodcov, umiestnených takmer priamo pred vchodom do školy, budú dohliadať aj mestskí policajti.