Pribudne takmer tisíc parkovacích miest

Regulovať parkovanie na sídliskách Juh a Sihoť nebolo možné skôr ako mesto nevybudovalo chýbajúce parkoviská.
Na sídliskách Juh (I a II) a Sihoť  (III a IV) bolo zložitejšie ako inde v meste nájsť a vytvoriť plochy na parkovanie. Tieto lokality, postavené v 70-tych až 90-tych rokoch min. storočia, sú totiž priestorovo limitované s hustou zástavbou, veľkou koncentráciou ľudí a pribúdajúcim počtom vozidiel.

Mesto avizovalo, že k regulácii parkovania pristúpi až vytvorí podmienky a vybuduje parkoviská. Výstavbu naplánovanú na rok 2018 zastavilo napadnutie stavebných konaní Združením domových samospráv Bratislava, čo spôsobilo zdržanie. Časť parkovísk sa stihla postaviť, ďalšie sa mohli stavať až na konci roka 2018.

Práce pokračovali po zimnej prestávke dokončením a doznačovaním parkovísk a výstavbou nových. Celkovo za roky 2017 až 2019 pribudne viac ako 700 na Juhu a do 200 na Sihoti III a IV. Do začiatku regulácie parkovania 16.septembra 2019 to bude cca tisíc nových parkovacích miest.

Juh I a II

Kde sa stavalo : Šafárikova, Kyjevská pri KC, Saratovská pri Monolite, Východná, Ul. gen. Svobodu jednosmerka, Ul. gen. Svobodu otoč, Lavičkova, Saratovská záhrady, J. Halašu, Saratovská pri cintoríne, Halalovka, Bazovského

Kde sa stavia: Západná, J. Halašu ďalšie etapy, M.Bela, Východná nad ZŠ, Lavičkova pri križovatke s Východnou a M. Bela

Kde sa bude stavať: Novomeského, Šmidkeho

Sihoť III a IV

Kde sa stavalo: Clementisova, Žilinská

Kde sa stavia: Pod Skalkou, Sibírska