Vyznačili takmer dvadsať kilometrov modrých čiar

Príprava pásiem na reguláciu nie je iba o vyznačovaní modrých čiar. Zahŕňa aj celý rad ďalších dopravných riešení.

Súčasťou prípravných prác lokalít v Trenčíne, zaradených od 15. marca do zóny s plateným státím, boli napríklad zjednosmernenia ulíc, osvetlenie priechodov, stavebné úpravy problémových priechodov pre chodcov, budovanie deliacich ostrovčekov v križovatkách a pod.  Práce na vylepšení dopravnej situácie a bezpečnosti na uliciach však termínom spustenia regulovaného parkovania neskončili.

Po mesiaci stavebných úprav bol občanom odovzdaný do užívania vynovený priestor vnútrobloku na Dlhých Honoch č. 6 až 12. Pôvodný poškodený povrch bol odfrézovaný a nahradený novým asfaltovým. Zmenou doterajšieho spôsobu parkovania sa získalo viac parkovacích miest. Vyznačených ich tu mohlo byť viac ako 30. Mesto reagovalo aj na požiadavku občanov a pri vjazde bol vytvorený spomaľovací prah.

Nový povrch dostalo aj parkovisko za Perlou. Po položení asfaltu tu bolo vyznačených 40 parkovacích miest, zostáva ešte dokončiť úpravy zelene a osvetlenie parkoviska. Na parkovisku na Električnej ulici pri štatistickom úrade bol odstránený vysoký obrubník a rozšírený výjazd s plynulým napojením na cestu. Na Ul. 28. októbra bol upravený obrubník v dĺžke cca dvesto metrov  tak, aby mohli vodiči čiastočne parkovať na chodníku. Naplánované sú ďalšie práce, napríklad opravy povrchov vnútroblokov na Dlhých Honoch či Sihoti (na Hodžovej ulici).

V niektorých lokalitách (napríklad ulice Strojárenská či Inovecká ) sú symboly parkovacích hodín na značke ešte prelepené žltými páskami. Prebiehajú tu úpravy komunikácií a rekonštrukcie, preto sú, až do ukončenia prác, vynechané zo zóny s platením státím. Aj v budúcnosti, počas rekonštrukcií, opráv a rozkopávok (plynári, vodári), môže byť rekonštruovaná oblasť dočasne vyňatá zo spoplatnenej zóny. V takýchto prípadoch môžu občania rekonštruovanej oblasti parkovať bez úhrady parkovného, avšak s ohľadom na obmedzenia vyplývajúce zo stavby (výkopy, pohyb stavebných strojov a pod.)