Zmeny v parkovaní začnú platiť od novembra, ďalšie od nového roka

Mesto pripravenými zmenami reaguje na potreby praxe, ale najmä na pripomienky a podnety občanov.

Regulované parkovanie platí v Trenčíne už pol roka, za toto obdobie sa nariadenie o dočasnom parkovaní, ktorým sa riadi systém parkovania v Trenčíne, niekoľkokrát upravovalo a vylepšovalo. Ďalšie zmeny, ktoré prispejú k zjednodušeniu systému parkovania začnú platiť od 1. novembra a 15. januára 2018. Novelu VZN o dočasnom parkovaní schválili poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva 20. septembra.

Zmeny od 1. novembra 2017

  • Dlhodobé parkovisko bude aj na Partizánskej

Ulica Dlhé Hony v úseku od križovatky s Inoveckou po križovatku so Soblahovskou (pásmo D) už nebude dlhodobým parkoviskom. Namiesto nej bude doplnená medzi dlhodobé parkoviská časť ulice Partizánska. Rovnaká zmena sa týka aj dlhodobého parkoviska na Legionárskej ulici (pri okružnej križovatke v pásme C). Toto parkovisko taktiež nebude dlhodobé, parkovať na ňom môžu vodiči po úhrade jednorazového parkovného alebo držitelia parkovacej karty do pásma C a celomestských kariet.

  • Rozšírená územná platnosť rezidentských kariet

Držitelia rezidentských parkovacích kariet Pásmo a Pásmo a dlhodobé budú môcť od novembra parkovať nielen vo svojom pásme ale aj v susednom. Zmena sa týka pásiem C, D, G, H. Územná platnosť kariet bude rozšírená nasledovne:

Parkovacia karta Pásmo C platí v pásmach C a D, vrátane dlhodobých parkovísk v C a D

Parkovacia karta Pásmo C a dlhodobé platí v pásmach C a D a na dlhodobých parkoviskách aj v ostatných pásmach

Parkovacia karta Pásmo D platí v pásmach C a D, vrátane dlhodobých parkovísk v C a D

Parkovacia karta Pásmo D a dlhodobé platí v pásmach C a D a na dlhodobých parkoviskách aj v ostatných pásmach

Parkovacia karta Pásmo G platí v pásmach G a H, vrátane dlhodobých parkovísk v G a H

Parkovacia karta Pásmo G a dlhodobé platí v pásmach G a H a na dlhodobých parkoviskách aj v ostatných pásmach

Parkovacia karta Pásmo H platí v pásmach G a H, vrátane dlhodobých parkovísk v G a H

Parkovacia karta Pásmo H a dlhodobé platí v pásmach G a H a na dlhodobých parkoviskách aj v ostatných pásmach

Rozšírenie platnosti rezidentských kariet sa netýka kariet platných v pásmach A a B.

  • Jednoduchšie získanie rezidentskej karty

Rezidentskú kartu bude možné vybaviť aj na vozidlo, ktoré vlastnil jeden z manželov ešte pred uzatvorením manželstva a to aj vtedy, ak má trvalé bydlisko v Trenčíne iba jeden z manželov.

  • Nulová tolerancia

Parkovaciu kartu získa iba ten žiadateľ, ktorý nemá voči mestu Trenčín daňový nedoplatok na miestnych daniach a/alebo poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Pôvodné znenie VZN o dočasnom parkovaní umožnilo vybaviť parkovaciu kartu aj občanom, dlžníkom, ktorých nedoplatok nepresahoval 160 eur pri fyzickej a 1600 eur pri právnickej osobe.

 

Zmeny od 15. januára 2018

  • Nové pásmo F

Po ukončení stavby modernizácie železničnej trate budú vyznačené parkovacie miesta na Mládežníckej ulici oproti športovej hale a pri bývalej reštaurácii Koliba. Parkovisko bude zaradené do zóny s regulovaným státím ako pásmo F. Parkovať tu budú môcť vodiči, ktorí uhradia jednorazové parkovné alebo držitelia parkovacích kariet pre dlhodobé parkoviská a celomestských kariet.

  • Rovnaká doba spoplatnenia

Vo všetkých regulovaných pásmach bude, na parkoviskách označených ako dlhodobé, jednotná doba spoplatnenia a to od 8.00 do 16.00 h. Po tomto čase je na nich parkovanie bezplatné. Zjednotená bude aj doba spoplatnenia v pásmach C, D, G, H a to v pracovných dňoch  od 00.00 do 24.00 h, s výnimkou dlhodobých parkovísk.

V pásme A a B bude doba spoplatnenia v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 h. Jedine v pásme A budú spoplatnené parkoviská aj v sobotu od 8.00 do 12.00 h.