O spoločnosti

Založenie a vznik spoločnosti

Spoločnosť bola založená podľa Zakladateľskej listiny zo dňa 3. 11. 2008 spísanej vo forme notárskej zápisnice a rozhodnutia zakladateľa – Mesta Trenčín o založení spoločnosti, v súlade s ustanovením § 172 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení. Založenie spoločnosti bol schválené aj uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 359 zo dňa 23. 10. 2008. Spoločnosť vznikla zápisom do obchodného registra dňa 1. 1. 2009. Výber parkovného za prenájom parkovacích miest realizuje spoločnosť od 1. 10. 2009.

Základné údaje

Obchodné meno:   Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s. (TPS, a. s.)

Sídlo:                        Mierové námestie 2, 911 01 Trenčín

IČO:                          44 510 152

Zaregistrovaná:      v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, odd. Sa, vložka číslo 10547/R

Základné imanie:   25 000 eur

Web:                         www.parkovanietrencin.sk/tps

Predmet podnikania

  • prenájom garáži a odstavných plôch pre motorové vozidlá,
  • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti alebo konečnému spotrebiteľovi,
  • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb.

Popis činnosti

Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s. od 15. 3. 2017 prevádzkuje iba súkromné parkoviská, ku ktorým má uzatvorenú nájomnú zmluvu. Ide o parkovisko na ulici Rozmarínova a 28. októbra v Trenčíne.

Organizačná štruktúra

Orgánmi spoločnosti sú:

  • valné zhromaždenie,
  • predstavenstvo,
  • dozorná rada.

Valné zhromaždenie je najvyšší orgán spoločnosti. Mesto Trenčín je jediným akcionárom obchodnej spoločnosti TPS, a. s. Mesto Trenčín vlastní 100 kusov listinných akcií znejúcich na meno v menovitej hodnote jednej akcie 250,- €. Z uvedeného dôvodu vykonáva Mesto Trenčín, zastúpené primátorom mesta Trenčín, ako jediný akcionár, v súlade s ustanovením § 190 Obchodného zákonníka v platnom znení, pôsobnosť valného zhromaždenia.

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene.

Zloženie predstavenstva

Ing. Jaroslav Pagáč, predseda predstavenstva
Ing. Benjamín Lisáček, člen predstavenstva
Ing.Róbert Hartmann, člen predstavenstva

Dozorná rada je najvyšší kontrolný orgán spoločnosti, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

Zloženie dozornej rady

Mgr. Miloslav Baco – predseda dozornej rady
Lukáš Ronec – člen dozornej rady
Pavol Bobošík – člen dozornej rady