Parkovacie karty on-line – predaj a správa parkovacích kariet

Spracovanie osobných údajov

Mesto Trenčín so sídlom Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín, kontakt: www.trencin.sk spracúva poskytnuté osobné údaje ako prevádzkovateľ na zmluvnom právnom základe v súlade s čl.6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov za účelom, ktorý je predmetom tejto žiadosti, vrátane preverenia pravdivosti údajov uvedených v žiadosti, v prílohách a kontroly dodržiavania VZN Mesta Trenčín č.10/2016 v platnom znení. Doba spracovávania sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup k jej osobným údajom, má právo na ich opravu, právo na obmedzenie spracúvania a právo na prenosnosť údajov (za určitých okolností), právo namietať proti spracúvaniu, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné, ako aj právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č.18/2018 Z.z. Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť písomne doručením žiadosti na adresu: Mesto Trenčín, Mierové nám. 1/2, 911 64, osobne do podateľne Mestského úradu v Trenčíne alebo elektronicky na email oou@trencin.sk. Kontakt na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov zodpovednaosoba@somi.sk, tel.+421484146759. Prevádzkovateľ týmto prehlasuje, že osobné údaje dotknutej osoby bude spracovávať plne v súlade s ustanoveniami platnej legislatívy. Údaje budú uchovávané po dobu stanovenú registratúrnym poriadkom v zmysle platnej legislatívy o archívoch a registratúrach a po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. Príjemcovia sú prevádzkovateľ, orgány štátnej moci a kontrolné orgány. Prenos do tretej krajiny nebude realizovaný, automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania nebude vykonávané. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na stránke www.trencin.sk.

Zabezpečenie komunikácie

Webový portál pracuje s informáciami v zašifrovanej podobe. Je dostupný iba prostredníctvom protokolu HTTPS. Identita webového portálu je zabezpečená SSL certifikátom s dôveryhodnou autoritou.

Dodávateľ systému

Dodávateľom informačného systému evidencie parkovacích  kariet je spoločnosť FT Technologies, a.s., Chválkovická 151/82, 779 00 Olomouc, IČO: 26833620. Údaje z evidencie parkovacích  kariet (číslo mobilného telefónu a email) nebudú použité na iný  účel, než na účel parkovania resp. riešenia nesprávneho parkovania.

CamCar – monitorovacie vozidlo na kontrolu parkovania

Mesto Trenčín, sídlo Mierové nám. 1/2, 911 64, Trenčín, IČO:00312037, mail: trencin@trencin.sk je prevádzkovateľom informačných systémov, ktoré obsahujú osobné údaje dotknutých osôb, pričom osobné údaje nadobúda a spracúva v súlade s aktuálne platnou legislatívou o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@somi.sk

Mesto Trenčín ako prevádzkovateľ využíva monitorovacie vozidlo na kontrolu parkovania. Účelom prevádzky monitorovacieho vozidla je kontrola plateného parkovania, ktorá bude prostredníctvom monitorovacieho vozidla vykonávaná automatizovanou formou preverenia podozrenia z neuhradenia parkovaného. Technológia vo vozidle uchováva fotografie maximálne po dobu 24 hodín.

Prevádzkovateľ: Mesto Trenčín, Mierové  nám. 1/2, 911 64 Trenčín, tel. č. 032/6504 111
Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk
Účel spracúvania: kontrola plateného parkovania
Právny základ spracúvania: Verejný záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. e) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorý vyplýva zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Doba spracúvania osobných údajov: 24 hodín

Práva dotknutej osoby: Ako dotknutá osoba máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje (právo na prístup), právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov (právo na výmaz), právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov (právo namietať) a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Mesto Trenčín v uvedenom prípade postupuje v zmysle osobitných predpisov. Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.369/1990 Zb.) v § 1 ods.1 upravuje: „Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.“ Podľa § 4 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb.: „Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.“ Podľa § 4 ods. 3 písm. e) a  n) zákona č.369/1990 Zb.: „utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon, zabezpečuje verejný poriadok v obci. Podľa § 19 zákona č.369/1990 Zb. :„Zriadenie, postavenie a úlohy obecnej polície upravuje osobitný zákon.“

Osobitný zákon, ktorý upravuje činnosť obecnej polície je zákon č.564/1991 Zb. o obecnej polícii  v platnom znení (ďalej len zákon č.564/1991 Zb.).  Podľa § 2 zákona č.564/1991 Zb.: „Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce. Obecnú políciu zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením. Náčelníka obecnej polície na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Úlohy obecnej polície podľa tohto zákona plní v obciach, ktoré sú mestami, mestská polícia.“ Podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č.564/1991 Zb.: „Obecná polícia vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce.“  Podľa § 3 ods. 1 písm. f) zákona č.564/1991 Zb. o obecnej polícii: „Objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom  a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.“ Spracúvané dáta sú chránené a majú k nim prístup len oprávnené osoby prevádzkovateľa. Údaje sú spracúvané po dobu ustanovenú zákonom č.372/1990 Zb. o priestupkoch. Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Získané údaje nebudú poskytnuté žiadnemu príjemcovi ani do tretej krajiny.

Monitorovacie vozidlo je opatrené označením: Mesto Trenčín alebo Mestská polícia Trenčín, Kontrola parkovania, skenovacie vozidlo, Informovanie o ochrane osobných údajov: parkovanietrencin.sk/gdpr.

SMS platby

Dodávateľom systému pre SMS platby je spoločnosť MobileTech, s. r. o., Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava, IČO: 36666203. Dodávateľom informačného systému MP Manager, ktorý združuje jednorazové platby parkovného, je spoločnosť FT Technologies, a. s., Chválkovická 151/82, 779 00 Olomouc, IČO: 26833620. Mobilné telefónne čísla nie sú použité na iný účel, než na účel parkovania resp. riešenia nesprávneho parkovania. Údaje sú uchované po dobu maximálne 2 rokov.

Print Friendly, PDF & Email