Ako vybaviť?

Ako vybavíte parkovaciu kartu?

Parkovacie karty vybavíte buď osobne v Klientskom centre Mestského úradu v Trenčíne, alebo elektronicky. Na stránke karty.parkovanietrencin.sk môžete požiadať o elektronické konto. Po spracovaní žiadosti pošleme aktivačný link na vytvorenie konta, cez ktoré požiadate o prvú parkovaciu kartu. Všetky ďalšie úkony ohľadom kariet si už môžete spravovať online.

Ak ste rezident, občan s trvalým pobytom v Trenčíne, taktiež konateľ spoločnosti a živnostník s trvalým pobytom v meste, môžete si vybrať z piatich typov rezidentských parkovacích kariet.

Vybavovanie v Klientskom centre mestského úradu: 

Žiadosť

Preukaz totožnosti

Doklad, ktorým preukážete, že vozidlo používate na súkromné účely:

→ Ak ste vlastníkom/držiteľom motorového vozidla, takýmto dokladom je technický preukaz motorového vozidla (veľký).

→ Ak používate služobné vozidlo aj na súkromné účely predložíte „Dohodu o poskytnutí služobného motorového vozidla na používanie na služobné a súkromné účely“, v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

→ K Dohode o poskytnutí služobného motorového vozidla na používanie na služobné a súkromné účely je potrebné doložiť:

  • potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že zamestnávateľ, ktorý poskytol žiadateľovi motorové vozidlo na využívanie na súkromné účely riadne prihlásil žiadateľa ako svojho zamestnanca;
  • alebo môžete Mestu Trenčín udeliť plnú moc na účel preverenia tejto informácie v informačných systémoch Sociálnej poisťovne, pričom originál plnej moci je potrebné doručiť osobne ale poštou Mestu Trenčín do 21 dní od aktivácie parkovacej karty, inak bude karta zablokovaná ako neplatná a žiadateľ nemá nárok na vrátenie zaplatenej ceny PK ani jej časti.

→ Ak ste členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom držiteľa/vlastníka vozidla, na ktorého EČV žiadate parkovaciu kartu vydať, výpis zo Živnostenského registra, Obchodného registra alebo iného registra, v ktorom je žiadateľ evidovaný, si zabezpečí úrad   z informačného systému verejnej správy.

Doklad, ktorým preukážete váš vzťah k miestu trvalého pobytu (s výnimkou listu vlastníctva, ktorý si úrad zabezpečí z informačného systému verejnej správy). Akceptované sú aj: rozhodnutie katastra o povolení vkladu, družstevná zmluva, nájomná zmluva, potvrdenie o podielnictve v bytovom družstve alebo výmer o pridelení bytu.

→ Ak máte trvalý pobyt v nehnuteľnosti, ktorej nie ste vlastníkom, potrebujete notársky alebo úradne overený súhlas vlastníka, resp. aspoň jedného zo spoluvlastníkov nehnuteľnosti s užívaním bytu a aj s vydaním parkovacej karty.

→ Vzťah k nehnuteľnosti môžete preukázať aj oznámením o prebiehajúcom dedičskom konaní.

→ Ak máte trvalý pobyt v nehnuteľnosti, ktorej ste jedným zo spoluvlastníkov, súhlasy ostatných nepotrebujete.

Technický preukaz vozidla – osvedčenie o evidencii vozidla časť II (nazývaný „veľký“ technický preukaz), na ktoré má byť karta vydaná. „Malý“ technický nestačí, pretože sa z neho nedá napríklad určiť dĺžka vozidla..

Na vybavenie potrebujete predložiť originály dokladov. Preukaz totožnosti predkladáte iba k nahliadnutiu.

Parkovacie karty vybavíte aj elektronicky.

Na stránke karty.parkovanietrencin.sk môžete požiadať o elektronické konto. Po spracovaní žiadosti pošleme aktivačný link na vytvorenie konta, cez ktoré požiadate o prvú parkovaciu kartu. Všetky ďalšie úkony ohľadom kariet si už môžete spravovať online.

Ak ste abonent, občan bez trvalého pobytu, dochádzajúci, či právnická osoba, môžete si vybrať z abonentských parkovacích kariet. Pre vozidlá právnických osôb sú určené iba dva vyššie typy abonentských kariet. 

Vybavovanie v Klientskom centre mestského úradu: 

Pre parkovacie karty „ABONENT DLHODOBÉ alebo „ABONENT MESTO okrem A, B potrebujete:

Žiadosť

Preukaz totožnosti

Technický preukaz vozidla – osvedčenie o evidencii vozidla časť II (nazývaný „veľký“ technický preukaz), na ktoré má byť karta vydaná. „Malý“ technický nestačí, pretože sa z neho nedá určiť napríklad dĺžka vozidla či druh paliva/zdroj energie.

Pre parkovaciu kartu ABONENT DLHODOBÉ v PÁSME

Žiadosť

Preukaz totožnosti

Doklad, ktorým preukážete, že vozidlo používate na súkromné účely

→ Ak ste vlastníkom/držiteľom motorového vozidla, takýmto dokladom je technický preukaz motorového vozidla (veľký).

→ Ak používate služobné vozidlo aj na súkromné účely predložíte „Dohodu o poskytnutí služobného motorového vozidla na používanie na služobné a súkromné účely“, v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

→ K Dohode o poskytnutí služobného motorového vozidla na používanie na služobné a súkromné účely je potrebné doložiť:

  • potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že zamestnávateľ, ktorý poskytol žiadateľovi motorové vozidlo na využívanie na súkromné účely riadne prihlásil žiadateľa ako svojho zamestnanca;
  • alebo môžete Mestu Trenčín udeliť plnú moc na účel preverenia tejto informácie v informačných systémoch Sociálnej poisťovne, pričom originál plnej moci je potrebné doručiť osobne ale poštou Mestu Trenčín do 21 dní od aktivácie parkovacej karty, inak bude karta zablokovaná ako neplatná a žiadateľ nemá nárok na vrátenie zaplatenej ceny PK ani jej časti.

Ak ste členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom držiteľa/vlastníka vozidla, na ktorého EČV žiadate parkovaciu kartu vydať, výpis zo Živnostenského registra, Obchodného registra alebo iného registra, v ktorom je žiadateľ evidovaný, si zabezpečí úrad   z informačného systému verejnej správy.

Technický preukaz vozidla – osvedčenie o evidencii vozidla časť II (nazývaný „veľký“ technický preukaz), na ktoré má byť karta vydaná. „Malý“ technický nestačí, pretože sa z neho nedá určiť napríklad dĺžka vozidla.

Na vybavenie potrebujete predložiť originály dokladov. Preukaz totožnosti predkladáte iba k nahliadnutiu.

Parkovacie karty vybavíte aj elektronicky.

Na stránke karty.parkovanietrencin.sk môžete požiadať o elektronické konto. Po spracovaní žiadosti pošleme aktivačný link na vytvorenie konta, cez ktoré požiadate o prvú parkovaciu kartu. Žiadosť je elektronická, potrebné doklady prikladáte naskenové alebo odfotené. Online môžete potom vybavovať všetky ďalšie úkony ohľadom kariet.

Ak ste rezident, môžete pre vozidlo svojej návštevy zakúpiť parkovaciu kartu Návšteva pásma.

Platí tri po sebe nasledujúce dni a v pásme vášho trvalého pobytu. Rezidenti pásma A si pre pre parkovanie vozidla svojej návštevy vyberú niektoré z okolitých pásiem B, C, F. Návštevníckych kariet vybavíte na toľko dní, koľko potrebuje návšteva parkovať. Kartu Návšteva pásma vybavíte jednoducho a rýchlo aj elektronicky cez vaše online konto.

Postup:

→ prihlásim sa do svojho elektronického konta. karty.parkovanietrencin.sk

→ pokiaľ ho nemám, požiadam o jeho zriadenie   karty.parkovanietrencin.sk

→ vyberiem si v menu Nová parkovacia karta, kliknem na tlačidlo Nová návštevnícka karta a systém vytvorí žiadosť. Vyplním.

→ v žiadosti odsúhlasím Čestné prehlásenie, Kontrolu osobných údajov a vyplnenú odošlem

→ kliknem na tlačidlo Zaplatiť v detaile Nezaplatenej návštevníckej karty.

Na vybavenie v Klientskom centre potrebujete :

  1. Žiadosť
  2. Preukaz totožnosti žiadateľa.
  3. Uviesť EČV, typ vozidla, pre ktoré má byť parkovacia karta vydaná
Print Friendly, PDF & Email

zmena zobrazenia