Otázky a odpovede

Regulácia parkovania na sídlisku Juh ako aj na Sihoti 3 a 4 je naplánovaná od 15. apríla 2020. Ďalšie informácie ohľadom termínu začatia predaja parkovacích kariet, o režime a dobe spoplatnenia na jednotlivých parkoviskách včas oznámime.

Od 15. januára 2018 je parkovanie aj v pásme G, kde je zaradená Sihoť I, regulované v pracovných dňoch 24 hodín, nepretržite. Zmenou sme reagovali aj na podnety občanov, ktorí poukazovali, že i napriek zakúpeniu parkovacej karty majú, v niektorých lokalitách, problém zaparkovať. Poloha zimného štadiónu v obytnej zóne neumožňuje vybudovať v jeho blízkosti stovky chýbajúcich parkovacích miest. V čase jeho výstavby (cca pred 50 rokmi) sa s možnosťou, že na zápasy budú jazdiť fanúšikovia autami a potrebovať parkovisko, veľmi nerátalo.

Fanúšikov preto usmerňujeme (dopravnými značkami, informáciami na webe mesta aj parkovania, v INFO aj cestou klubu), aby využívali na parkovanie iné parkoviská ako medzi obytnými  bytovými domami, napríklad pri športovej hale na Mládežníckej ulici, ktoré je bezplatné a vzdialené cca 8 minút pešej chôdze od zimného štadióna.

Mesto bude regulovať parkovanie v jednotlivých častiach postupne, pretože nie je možné celý systém zaviesť naraz a všade. Prípravy stále prebiehajú. Ide o náročné práce, ktorá zahŕňajú spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie i geodetické práce, dopravné riešenia v súlade s normami a predpismi, zjednosmernenie ciest, osadenie značiek, vyznačenie parkovacích miest, stavebné úpravy križovatiek, budovanie ostrovčekov, priechodov a pod. V neposlednom rade do prípravných prác treba zaradiť aj vydanie dostatočného počtu parkovacích kariet. Do úvahy je potrebné brať aj možnosti rozpočtu mesta, keďže výstavba jedného parkovacieho boxu stojí cca 2000 - 5000 eur v závislosti od stavu terénu.

V prvej etape sa riešili lokality s vyšším dopravným zaťažením a väčšími problémami s parkovaním ako centrum mesta a jeho širšie okolie, kde na zavedenie regulácie stačili jednoduchšie riešenia a vyznačenie parkovacích miest. Na Juhu, či Sihoti III a IV nie je dostatok parkovacích miest a vzhľadom k neustále pribúdajúcim vozidlám treba vybudovať nové. Projekty pre výstavbu nových parkovísk sú už spracované, niekde je už ukončené územné konanie, niekde územné konanie len začína.  Až bude tieto časti pripravené, bude aj tam zavedená regulácia statickej dopravy.

Regulované parkovanie sa týka všetkých, ktorí potrebujú parkovať v regulovaných pásmach, nielen tých, ktorí tam žijú. Naviac, celomestská karta má rovnakú cenu tak pre občanov s trvalým pobytom v regulovanom ako pre občanov v neregulovanom pásme.

V Trenčíne vytvorených sedem pásiem A, B, C, D, G, H, F (viac na mape), kde je vyznačených, zväčša modrými čiarami a dopravným značením, kde je viac ako 4200 parkovacích miest.

Pásmo A: centrum mesta, parkovacie karty tu platia iba pre rezidentov pásma, ostatní musia platiť hodinové parkovné.

Pásmo B:  Námestie sv. Anny, po ulicu K dolnej stanici, parkovacie karty tu platia iba pre rezidentov pásma, ostatní musia platiť hodinové parkovné.

Pásmo C: lokalita Dolné mesto, Olbrachtova, Dlhé Hony (pri ZŠ Dlhé Hony).

Pásmo D: lokalita Dlhé Hony (časť) po Bezručovu a Cintorínsku.

Pásmo G:  Sihoť I po Gen. Viesta a parkoviská pri železničnej stanici.

Pásmo H:  Sihoť II od Gen. Viesta po Považskú.

Pásmo F: Mládežnícka ulica.

Za parkovanie môžete zaplatiť jednorazovo v parkovacom automate, cez web aplikáciu (platobnou kartou Visa, MasterCard, palivovou kartou CCS) alebo zaslaním SMS. Ak parkujete častejšie, výhodné je zakúpiť si parkovaciu kartu.

V ďalšej etape je plánovaná regulácia parkovania aj na sídliskách Juh, Sihoť 3 a 4.

 • Za parkovanie v Trenčíne platíte iba v pracovných dňoch. Mimo doby spoplatnenia, počas víkendov a dní pracovného pokoja je parkovanie bezplatné. V sobotu dopoludnia (od 8.00 do 12.00 h) hradíte parkovné iba v pásme A, v centre mesta (na parkoviskách na Palackého, Hasičskej a Nám. SNP).

  V pracovných je parkovanie spoplatnené:

  v pásme A, B od 8.00 – 18.00 h. V sobotu od 8.00 do 12.00 h iba pásmo A, ak sobota nie je dňom pracovného pokoja.

  v pásme C, D, G, H od 0.00 do 24.00 h.

  v pásme F od 8.00 h do 16.00 h.

  dlhodobé parkoviská vo všetkých pásmach C, D, G, H, F v pracovných dňoch od 8.00 h do 16.00 h.

Podrobnejšie informácie o cenách za parkovanie nájdete v Cenníku.

V každom pásme (s výnimkou pásma A a B) bolo pre dlhodobé státie vyhradených cca 30 percent miest daného pásma. Spoplatnené sú jednotne od 8.00 do 16.00 h.

Najbližšie k centru sú takéto parkoviská napr. na uliciach Električná, Martina Rázusa a Mládežníckej ulici. Označenie „dlhodobé parkovisko“ je uvedené na dodatkovej tabuľke pod značkou Parkovisko. Umiestnenie týchto parkovísk nájdete na mape http://parkovanietrencin.sk/mapa/

Dôvodom vytvorenia dlhodobých parkovísk bola snaha sústrediť dlhodobo parkujúce vozidlá na miestach vo väčšej dostupnej vzdialenosti tak, aby miesta v kratšej vzdialenosti boli k dispozícii rezidentom a príp. ich krátkodobým návštevám.

Motocykel, rovnako aj bicykel, môže stáť na chodníku, ak nechá potrebný priestor podľa zákona - 1,5 m. V meste sú pre motocykle vyznačené štyri parkovacie miesta na Hviezdovej ulici, dve miesta na Palackého ulici a dve miesta na ulici K dolnej stanici. Pokiaľ bude na týchto miestach stáť motocykel, bude to bezplatné.

Ak bude motocykel parkovať na riadnom parkovacom mieste, musí uhradiť parkovné. V prípade, že bude dopyt po väčšom počte parkovacích miest pre motocykle, budeme na to reagovať.

V zóne s plateným státím môžete stáť iba na vyznačenom parkovacom mieste. Zastaviť môžete aj mimo vyznačených parkovacích miest, ale musíte dodržiavať platnú legislatívu. Ak iba vykladáte alebo nakladáte tovar, nie je to státie, ale zastavenie. To znamená, že nemusíte platiť parkovné.

Od úhrady parkovného sú oslobodené napr. služobné vozidlá polície a záchranných zložiek, vozidlá prepravujúce osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je zároveň držiteľom parkovacieho preukazu alebo motocyklov, ktoré parkujú na pre ne vyhradených parkovacích miestach. Oslobodenie od úhrady parkovného vymedzuje VZN o dočasnom parkovaní č. 10/2016, článok 6.

Prípravné práce začali už pred spustením regulácie. V každom pásme boli vyznačené parkovacie miesta a zároveň sa riešili aj dopravné opatrenia smerujúce k väčšej bezpečnosti cestnej premávky (zjednosmernenie, osvetlenie priechodov, riešenie problémových priechodov pre chodcov v križovatkách, zavádzanie Zóny 30). V každej lokalite, ktorá je zahrnutá do regulovaného parkovania, je viac parkovacích miest, ako bolo zistených sčítaním vozidiel. Na zriadenie parkovacích miest v prvej etape stačili jednoduchšie opatrenia. Riešili sa najmä dopravnými úpravami uličného priestoru, napríklad zmenou uhlu šikmých parkovacích miest alebo zjednosmernením niektorých ulíc. Tam, kde to bude potrebné, sa budú nové parkovacie miesta aj stavať. Pre niektoré lokality sa už pripravujú projekty pre stavebné povolenie. Prioritne hľadáme citlivé riešenia k životnému prostrediu.

Aj keď občania poukazovali, že sa rušia niektoré parkovacie miesta, mesto ľudom nezobralo parkovacie miesta, nakoľko ľudia parkovali tam, kde to nie je dovolené a porušovali zákon.

Záchytné parkoviská musia byť budované zároveň so zavedením regulovaného parkovania. Sú mestá, ktoré majú záchytné parkoviská, avšak sú prázdne, pretože nemajú spoplatnené centrum, resp. jeho širšie okolie. Výstavbou záchytných parkovísk sa reálne zaoberáme, v súčasnosti vyberáme potenciálne miesta pre ich výstavbu. Nebránime sa ani výstavbe parkovacích domov, avšak ide o väčšiu investíciu s dlhším časom realizácie.

Funkciu záchytného parkoviska plní v súčasnosti parkovisko pri krytej plavárni, kde je 236 parkovacích miest. Parkovanie je tu bez úhrady.

Farba čiar je daná legislatívou - zákon 8/2009 Zz, Vyhláška MV 9/2009 Zz, TNI 01 8020. Parkovacie miesta môžu byť vyznačené len bielou alebo modrou čiarou, prípadne dočasné parkovacie miesta oranžovou.

Na dopravných značkách, je okrem ďalších doplnkových informácií (označenie pásma, doba spoplatnenia, tvar sms a pod.) aj farebný pás, podľa ktorého môžete rozlíšiť, v akom pásme parkujete.

Značky, ktoré sú prelepené žltými páskami upozorňujú, že v lokalite prebiehajú stavebné práce na komunikáciách a neplatí tu regulované parkovanie. Používajú sa počas rekonštrukcií, opráv a rozkopávok (plynári, vodári). Rekonštruovaná oblasť môže byť dočasne vyňatá zo spoplatnenej zóny. V takýchto prípadoch môžu občania rekonštruovanej oblasti parkovať bez úhrady parkovného, avšak s ohľadom na obmedzenia vyplývajúce zo stavby (výkopy, pohyb stavebných strojov a pod.).

Kde potrebujete. V Trenčíne bolo vytvorených sedem regulovaných pásiem (označených A,B,C,D,G,H,F). Tu môžete parkovať na parkovacích miestach, vyznačených zväčša modrou farbou a zvislým dopravným značením, a to po uhradení parkovného. Buď jednorazovo (v parkovacom automate, cez sms alebo web aplikáciu) alebo zakúpením niektorej z parkovacích kariet. Po dobe spoplatnenia a cez víkendy je parkovanie v Trenčíne bezplatné. Ak parkujete v neregulovaných pásmach, parkovné ešte neplatíte.

Trojmesačnú parkovaciu kartu môžete zrušiť iba z dôvodov, ktoré spôsobia zánik nároku na užívanie karty (napr. zmena trvalého pobytu mimo mesta Trenčín alebo predaj motorového vozidla). Vrátime alikvotnú časť z ceny parkovacej karty. Pre jej výpočet je rozhodujúci deň predloženia súvisiacich dokladov. Počas trojmesačnej doby platnosti je možné raz trvale zmeniť EČV, nie sú možné dočasné zmeny EČV.

Vybaviť si ročnú parkovaciu kartu je teda výhodnejšie. Môžete ju zrušiť hocikedy v priebehu jej platnosti aj z iných dôvodov ako predaj vozidla či zmeny trvalého pobytu (odsťahovanie z Trenčína), zmeniť raz trvale EČV a dvakrát dočasne EČV maximálne na dobu 12 týždňov (dvakrát po šesť týždňov).

Kartu zrušíte v klientskom centre alebo elektronicky cez užívateľské konto.

Áno, cez Vaše užívateľské konto vybavíte aj kartu Návšteva pásma, uhradíte ju platobnou kartou priamo v konte po kliknutí na Detail vytvorenej a nezaplatenej návštevníckej karty.

Ak ste na žiadosti o vydanie parkovacej karty neuviedli na seba emailový kontakt a máte záujem o elektronickú komunikáciu, navštívte klientske centrum mestského úradu, kde tento údaj doplníte a následne dostanete aktivačný email. Po overení totožnosti vám zašleme prihlasovacie údaje a heslo.

Ďalšie funkcie v elektronickom portáli spravovania parkovacích kariet sú aktívne od 13. júna 2018. Bez návštevy úradu, klientskeho centra si môžu držitelia parkovacích kariet, ktorí majú založené užívateľské konto vybaviť napríklad dočasnú alebo trvalú zmenu EČV, zrušiť parkovaciu kartu, či vybaviť novú, ak už jednu kartu majú. Rezidenti vybavia od 30. júna 2018 online aj kartu Návšteva pásma. Úhrada karty je priamo cez konto, kliknutím na tlačítko Zaplatiť v Detaile nezaplatenej návštevníckej karty.

Informácie ako si predĺžiť parkovaciu kartu aj s aktivačným linkom sme zasielali hromadne v dňoch 1. a 2. marca 2018, ostatné priebežne po vybavení karty. Ak ste email doteraz nedostali, ozvite sa, volajte na číslo 0902 911 220 alebo napíšte na parkovanie@trencin.sk. Preveríme a zašleme nový link.

Na uvedené kontakty sa môžete obrátiť aj pri problémoch s prihlasením do systému alebo predlžením platnosti parkovacej karty elektronicky.

Obnoviť platnosť parkovacej karty môžete v klientskom centre alebo elektronicky. Ak chcete rovnaký typ karty a nenastala žiadna zmena vo Vašich osobných údajoch ani v údajoch o vozidle, stačí iba občiansky a „malý“ technický preukaz (oba k nahliadnutiu), žiadosť Vám vytlačí obsluha.

Ak chcete iný typ karty, prípadne kartu pre iné vozidlo a pod., nejde o obnovenie platnosti, ale o vystavenie novej karty. Predkladáte iba doklady, pri ktorých došlo k zmene (napr. pri novom vozidle „veľký“ technický preukaz, dohodu o používaní služobného vozidla na súkromné účely atď.).

Pri vybavovaní cez užívateľské konto odošlete elektronickú žiadosť a priložíte povinný doklad, ktorým je sken alebo foto celej prednej strany zelenej karty. Po spracovaní žiadosti dostanete emailom platobné údaje. Karta platí pripísaním platby nie zadaním platobného príkazu. Preto je vhodné žiadosť poslať aj v predstihu.

Parkovacie karty môžete obnoviť osobne v klientskom centre, alebo elektronicky cez Vaše užívateľsko konto na stránke karty.parkovanietrencin.sk. Takto môžete obnoviť platnosť parkovacej katy v prípade, ak chcete rovnaký typ a nedošlo u vás k žiadnej zmene údajov, ani o osobe ani vozidla.

Karty platia rok, teda 365 dní, odo dňa vybavenia resp. úhrady. Kartám, zakúpeným v čase od začatia predaja, od 9. februára 2017 do 15. marca 2017, končí platnosť 14. marca 2018.

Pri vybavovaní parkovacej karty dostáva každý žiadateľ doklad, na ktorom je okrem ďalších údajov aj dátum skončenia jej platnosti.

Pred uplynutím doby platnosti dostanú držitelia kariet upozorňujúci mail, na adresu, ktorú uviedli pri vybavovaní karty, ako kontakt na seba.

Od 15. januára 2018 je parkovisko na Mládežníckej ulici (pri bývalej reštaurácii Koliba, ako aj oproti Mestskej športovej haly) zaradené do pásma F s režimom dlhodobého státia.

Aj v tomto pásme platia parkovacie karty, napríklad rezidentské karty s územnou platnosťou na dlhodobé parkoviská alebo celomestské. Vodič, ktorý má už zakúpený niektorý z týchto typov, nemusí žiadať o možnosť parkovať v pásme F, tieto karty tam budú platiť automaticky.

V pásme F platia platiť aj abonentské karty Abonent dlhodobé v pásme, vydané práve pre toto pásmo, ako aj Abonent dlhodobé a Abonent mesto okrem A a B.

Parkovať tu môžu aj vodiči po úhrade jednorazového parkovného a to buď v parkovacom automate, cez sms alebo mobilnou platbou.

Ano, územná platnosť rezidentských parkovacích kariet typov Pásmo a Pásmo a dlhodobé sa rozšírila od 1. novembru 2017 aj do susedného pásma. S kartou do jedného pásma môžete teda parkovať aj v susednom. Rozšírenie územnej platnosti rezidentskej parkovacej karty je automatické a nemusíte oň žiadať. Táto zmena sa týka iba pásiem G,H a C,D a opačne.

Občania bývajúci mimo regulovaných pásiem si do konca októbra 2017 zakúpili 878 parkovacích kariet, konkrétne PK Dlhodobé (30 eur/rok) 323 a PK Mesto okrem A a B (80 eur/rok) 555.

Pôvodnú kartu môžete zrušiť (so stornom poplatkom vo výške 10 percent jej nadobúdacej ceny) a vybaviť si novú. Z pôvodnej vám bude vrátená alikvotná čiastka. Alebo počkáte do doby vypršania platnosti karty a potom si vybavíte novú,  s územnou platnosťou iba do pásma Vášho trvalého pobytu. Je však možné, že pre komfortnosť celomestskej karty sa rozhodnete opäť pre tento typ.

Parkovaciu kartu môžete počas doby platnosti jeden raz preniesť na iné vozidlo, iné EČV. Samozrejme toto vozidlo musí spĺňať podmienky pre danú parkovaciu kartu, t. j. najmä je nutné preukázať vzťah držiteľa parkovacej karty aj k tomuto inému vozidlu v súlade s VZN. Táto zmena nebude mať vplyv na dobu platnosti karty, poradie a počet vydaných kariet na byt ako aj na počet už využitých dočasných zmien vozidla, pre ktoré je karta vydaná.

Môžete zmeniť pásmo, do ktorého máte zakúpenú abonentskú parkovaciu kartu Abonent dlhodobé v pásme a to aj opakovane počas ročnej platnosti karty. Zmenu si nahlásite v klientskom centre na tlačive Žiadosť o zmenu pásma PK abonent dlhodobé v pásme.

Ak predáte vozidlo alebo sa odsťahujete a zmeníte trvalý pobyt, zrušíte kartu a vrátime Vám alikvotnú čiastku z ceny parkovacej karty. Pre výpočet alikvotnej časti ceny parkovacej karty je rozhodujúci deň predloženia súvisiacich dokladov. Parkovaciu kartu môžete zrušiť aj z iných dôvodov, s úhradou storno poplatku vo výške desať percent z pôvodnej ceny karty.

Parkovacia karta platí jeden rok, alebo tri mesiace odo dňa zakúpenia.

Ak dôjde k zmene, ktoré boli súčasťou žiadosti o vydanie parkovacej karty, je potrebné informovať Mesto Trenčín do 30 dní.

Kartu ako i všetky zmeny vybavíte osobne v klientskom centre alebo elektronicky, cez Vaše užívateľské konto na stránke karty.parkovanietrencin.sk.

Nie, pretože parkovaciu kartu nerušíte. Ak však nebudete vozidlo, na ktoré máte vydanú parkovaciu kartu, dlhšiu dobu používať, pretože ho máte v servise a budete jazdiť s náhradným vozidlom, môžete požiadať o dočasnú zmenu EČV v databáze parkovacích kariet. Takúto zmenu EČV môžete vykonať najdlhšie na šesť týždňov a maximálne dvakrát počas platnosti parkovacej karty.

Jeden raz počas doby platnosti môžete zmeniť EČV aj trvale a prepísať parkovaciu kartu na iné vozidlo. Samozrejme, toto vozidlo musí spĺňať podmienky pre danú parkovaciu kartu, najmä je nutné preukázať vzťah držiteľa parkovacej karty aj k tomuto vozidlu (v súlade s VZN).

Pôvodnú kartu zrušíte, vrátime Vám (do 30 dní) alikvotnú čiastku a môžete si zakúpiť novú kartu. Tieto úkony môžete urobiť aj cez vaše elektronické užívateské konto.

Fyzická osoba prihlásená na trvalý pobyt v meste Trenčín podľa paragrafu 5 zákona č. 253/1998 Z.z., ktorá na základe nájomnej zmluvy alebo obdobného právneho vzťahu býva v byte na území mesta Trenčín, môže požiadať o rezidentskú parkovaciu kartu.

Povinným dokladom k vybaveniu bude nájomná resp. obdobná zmluva, z ktorej bude zrejmá adresa a pásmo, v ktorom býva. Novela VZN č. 10/2017 nadobudla účinnosť 22. júla 2017.

Platnosť parkovacej karty začína s nadobudnutím účinnosti VZN 10/2016 o dočasnom parkovaní, teda od 15. marca 2017. Aj keď ste si kartu zakúpili vo februári 2017, platí od 15. marca 2017 do 14. marca 2018. Ak si však parkovaciu kartu zakúpite neskôr, napríklad v júni 2017, platiť Vám bude celý rok (365 dní) odo dňa zakúpenia.

Regulovať parkovanie na sídlisku Juh sa uvažuje od 15.4.2020. Odporúčame Vám preto zakúpiť si kartu Pásmo, platnú v mieste Vášho trvalého bydliska. Po spoplatnení ďalších častí mesta, ak tam budete chcieť parkovať, budete potrebovať inú kartu, so širšou územnou platnosťou, napríklad Pásmo a mesto okrem A, B. Potom, na základe Vašej žiadosti, ukončíme platnosť doterajšej karty Pásmo a vrátime Vám alikvotnú časť z jej ceny. Nová karta Vám bude platiť jeden rok odo dňa zakúpenia (365 dní).

Parkovacie karty nemajú fyzickú podobu. Všetky údaje o parkovacej karte sú iba v elektronickej podobe v databáze prevádzkovateľa, ktorým je Mesto Trenčín.

Parkovacie karty si vybavíte v Klientskom centre Mestského úradu v Trenčíne, Mierové námestie 2, v pracovných dňoch od pondelka do štvrtka od 8.00 h do 16.30 h, v piatok od 8.00 h do 14.00 h.

Potrebujete vyplnenú žiadosť o vydanie parkovacej karty, preukaz totožnosti, technický preukaz vozidla (veľký technický preukaz) a ďalšie doklady podľa typu karty napríklad list vlastníctva, výpis z obchodného alebo živnostenského registra atď. Podrobné informácie o potrebných dokladoch nájdete v zložke Ako vybaviť.

Zakúpenie parkovacej karty je dobrovoľné. Sú vodiči, ktorí ju potrebovať nebudú vôbec, ďalšej skupine vodičov bude postačovať parkovacia karta iba v pásme trvalého bydliska. A sú aj vodiči, pre ktorých bude výhodnejšia celomestská karta oproti pravidelnému plateniu hodinového parkovania.

Rozhodnutie o kúpe karty zvážte podľa toho, ako využívate vozidlo a kde potrebujete parkovať. Ak ste nerozhodní, odporúčame zakúpiť lacnejšiu kartu, ktorá sa dá vymeniť za inú, s väčšou územnou platnosťou. Opačný postup (drahšiu za lacnejšiu) nie je možný.

Pre všetkých, ktorí potrebujú parkovať pravidelne, dlhodobo na parkovacích miestach vyznačených zväčša modrými čiarami a zvislými dopravnými značkami v regulovaných pásamch (A, B, C, D, G ,H, F).

Pásmo A: Centrum mesta, parkovacie karty do tohto pásma si vybavia iba rezidenti pásma, ostatní musia platiť hodinové parkovné.

Pásmo B:  Námestie sv. Anny, po ulicu K dolnej stanici, parkovacie karty do tohto pásma si vybavia iba rezidenti pásma, ostatní musia platiť hodinové parkovné.

Pásmo C: lokalita Dolné mesto, Olbrachtova, Dlhé Hony (pri ZŠ Dlhé Hony).

Pásmo D: lokalita Dlhé Hony (časť) po Bezručovu a Cintorínsku.

Pásmo G:  Sihoť I po Gen. Viesta a parkoviská pri železničnej stanici.

Pásmo H:  Sihoť od Gen. Viesta po Považskú.

Pásmo F: Mládežnícka ulica

Parkovacie karty sú rezidentské a abonentské.

Občania s trvalým pobytom v Trenčíne sú rezidenti mesta. Rezidentskú kartu si môžu zakúpiť aj živnostníci a konatelia spoločnosti ak spĺňajú podmienku trvalého pobytu. Rezidenti vyberajú z piatich typov rezidentských kariet.

Občania bez trvalého pobytu a právnické osoby sú abonenti. Vyberajú si z troch typov abonentských kariet.

Parkovaciu kartu môžete zrušiť v priebehu doby jej platnosti. Ak je to z dôvodov predaja vozidla, zmeny trvalého pobytu (odsťahovanie z Trenčína), alebo pri výmene a zakupovaní karty s vyššou územnou platnosťou je zrušenie bez storno poplatku.

Ak budete rušiť parkovaciu kartu z iných dôvodov, ako vyššie uvedených, toto zrušenie je spojené s úhradou storno poplatku vo výške desať percent z ceny karty.

Kartu zrušíte osobne v klientskom centre, alebo online cez vaše užívateľské konto na stránke karty.parkovanietrencin.sk odoslaním elektronickj žiadosti. Nevyčerpanú sumu posielame na účet do 30 dní.

Ku dňu 17. 7. 2017 bolo predaných 4034 parkovacích kariet. Výnosy z výberu parkovného a predaja parkovacích kariet idú na špeciálne zriadený účet mesta (číslo účtu: IBAN: SK48 1100 0000 0029 4403 3060) a môžu byť použiť výhradne na účely zlepšenia mobility a výstavbu nových parkovacích miest (ako to ukladá uznesenie MsZ č. 598 zo dňa 6.7.2016).

Rozhodujúci je trvalý pobyt, ak máte trvalý pobyt v Trenčíne, ste rezidentom mesta. Ak nemáte trvalý pobyt, ste abonentom. To znamená, že rezidentskú parkovaciu kartu môžu získať iba osoby s preukázateľným trvalým pobytom v Trenčíne. Ak má však máte platnú nájomnú zmluvu, môžete si zriadiť, so súhlasom vlastníka, v tomto mieste trvalý pobyt. Podľa zákona o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky (zákon č. 253/1998 Z. z) prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.

Parkovaciu kartu vybavuje vlastník/držiteľ vozidla, ak má trvalý pobyt v Trenčíne tak rezidentskú, ak nemá tak abonentskú. Ak nemôže prísť vybaviť kartu na klientske centrum mestského úradu, dá sa karta vybaviť v zastúpení na základe úradne overenej plnej moci. Takže parkovaciu kartu na základe výpožičky, prenájmu či zmluvy s majiteľom vypožičaného vozidla nevybavíte. Tieto doklady nie sú akceptované.

Riešením je buď prepis vozidla alebo dopísanie Vás ako vlastníka do technického preukazu. Upozorňujeme zároveň na povinnosť oznámiť zmenu držiteľa alebo vlastníka vozidla do 15 dní od dňa, kedy táto skutočnosť nastala (zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke).

Ak žiadateľ splní všetky stanovené podmienky, parkovacia karta mu bude vydaná.

Parkovacia karta nebude vydaná napríklad žiadateľovi, ktorý má neuhradené záväzky voči mestu. Overte si na webovej stránke www.trencin.sk, či nie ste daňovým dlžníkom.

Ak máte viac vozidiel,môžete si vybaviť viacero parkovacích kariet. Na každé vozidlo (každé EČV) môže byť však vydaná maximálne jedna parkovacia karta.

Pri rezidentských kartách sa cena odvíja od počtu už zakúpených kariet na byt. Za byt sa považuje aj rodinný dom či viacgeneračný rodinný dom. Pre správne určenie ceny parkovacej karty je potrebné v žiadosti vyplniť aj číslo bytu. 

Táto parkovacia karta je určená pre návštevy rezidentov počas pracovného týždňa. Karta platí dva po sebe nasledujúce pracovné dni, aj v piatok a pondelok. Zakúpiť môžete niekoľko kariet podľa dĺžky pobytu, tz. ak príde návšteva na 4 pracovné dni, vybavíte dve karty.

Požiadať o ňu môže len rezident a to osobne v klientskom centre, kde k žiadosti doloží preukaz totožnosti a uvedie EČV, pre ktoré má byť karta vydaná, alebo elektronicky cez užívateľské konto na portáli karty.parkovanietrencin.sk. V konte kartu uhradíte kliknutím na tlačítko Zaplatiť v Detaile nezaplatenej návštevníckej karty.

Návštevnícka karta platí v pásme, kde má rezident trvalý pobyt, okrem pásma A. Návšteva rezidenta pásma A si pre parkovanie vyberie niektoré z pásiem B, C, G, F. 

Zakúpiť si môžete rezidentské ale aj abonentské karty.

Rezidentskú kartu môžete vybaviť na seba ako fyzickú osobu za splnenia dvoch podmienok. Máte trvalý pobyt v Trenčíne (nie sídlo firmy alebo prevádzky) a preukážete vzťah k vozidlu a to:

✓ výpisom zo živnostenského registra a technickým preukazom (veľký) - ak ste živnostníkom

✓ dohodou o používaní služobného vozidla na súkromné účely a technickým preukazom (veľký) - ak ste zamestnancom

✓ výpisom z obchodného registra a technickým preukazom (veľký) -  ak ste členom štatutárneho orgánu (konateľ, prokurista).

Ak nespĺňate obe podmienky súčasne (trvalý pobyt a vzťah k vozidlu), pre takéto vozidlo si firma (ako vlastník/držiteľ vozidla) zakúpi abonentskú kartu a to Abonent dlhodobé a Abonent mesto okrem A a B. Na vybavenie stačí technický preukaz (veľký) a preukaz totožnosti. Základnú abonentskú kartu Abonent dlhodobé v pásme vybaví žiadateľ/abonent aj na firemné vozidlo doložením dohody o používaní služobného vozidla na súkromné účely (v zmysle zákona o dani z príjmov).

Parkovacie karty majú buď ročnú alebo trojmesačnú dobu platnosti. Cena trojmesačnej je približne tretinová z ceny ročnej parkovacej karty, podľa typu karty. 

viac: http://parkovanietrencin.sk/cennik/

Cez portál slovensko.sk  nie je možné vybaviť parkovacie karty. Štát, resp. úrad vlády resp. NASES nás ako mesto zatiaľ nepustili do tohto systému, nie sme tam integrovaní a zatiaľ si tam nemôžeme dávať vlastné formuláre, vrátane tých, ktoré sa týkajú parkovania (napriek tomu, že sme o to už niekoľkokrát žiadali).

Pripravuje sa možnosť vybaviť si niektoré úkony elektronicky. O spustení tejto možnosti budeme včas informovať.

Za parkovanie v Trenčíne platíte v pracovných dňoch (okrem pásma A).

v pásme A celoročne od 9.00 h do 24.00 h

✓ v pásme B od 8.00 h do 18.00 h

 v pásmach C,D,G,H nonstop (od 0.00 h do 24.00 h)

v pásme F  čase od 8.00 h do 16.00 h

✓ na  parkoviskách  označených ako „dlhodobé parkovanie“ od 8.00 h do 16.00 h.

V čase mimo doby spoplatnenia a počas dní pracovného pokoja je parkovanie bezplatné.

Je niekoľko spôsobov úhrady za parkovanie:

✓ v parkovacom automate (mincami alebo platobnou kartou),

✓ cez web aplikáciu (platobnou kartou Visa, MasterCard, palivovou kartou CCS), načítaním QR kódu na značke, alebo cez stránku parkovanietrencin.sk kliknutím na tlačítko Zaplatiť/Pay

✓ zaslaním SMS na číslo 2200 (len slovenskí operátori).

✓ v automatickej pokladni - len na parkovisku so závorovým systémom.

Postup ako zaplatiť jednorazové parkovanie nájdete na stránke jednorazové parkovanie.

Ak parkujete častejšie a pravidelne, je výhodnejšie zakúpiť si parkovaciu kartu.

Jednorazové parkovanie uhradíte zaslaním sms na číslo 2200. Takto môžu parkovné uhradiť zákazníci všetkých slovenských mobilných operátorov – Telekom, Orange, O2, 4ka. Cena parkovného je konečná, operátor nepridáva naviac žiadny poplatok.

Sms posielajte v tvare (vzor): TNA medzera XX123XX medzera hod, kde TNA je označenie lokality, XX123XX  je EČV parkujúceho vozidla a hod je údaj o dĺžke parkovania. Pri dĺžke parkovania vyberáte zo symbolov 0 až 9, pričom 0 je parkovné na 30 minút, 1 parkovné na jednu hodinu ...  a 9 je parkovanie na viac ako 8 hodín (9 až 24 hodín a platí do konca doby spoplatnenia parkoviska v daný deň). Ak je do konca doby spoplatnenia menej ako 9 hodín, systém čas parkovania rozdelí, časť, ktorá zostáva do konca doby spoplatnenia v daný deň, zvyšok na ďalší deň.

Je dôležité napísať správny tvar sms a dávať medzery tam, kde patria. Ak odošlete sms v nesprávnom tvare, budete na to upozornení bezplatnou sms-kou. Systém však nedokáže posúdiť správnosť tvaru evidenčného čísla vozidla a rozlišuje nulu 0 a veľké O, ktoré často ľudia zamieňajú.

Na dvoch parkoviskách, ktorých prevádzkovateľom je Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s. uvádzate sms v tvare

TC medzera A1 medzera EČV na parkovisku na Rozmarínovej ulici.

TC medzera A2 medzera EČV  na parkovisku na Ul. 28. októbra pri NBS a NS Družba.

Návod ako zaplatiť, sa zobrazuje na displeji, je potrebné postupovať podľa jeho usmernení, ktoré postupne prevedú jednotlivými krokmi úhrady. Automat aktivujete zeleným tlačidlom. Pri úhrade zadávate označenie pásma (tento údaj nájdete na automate aj dopravnej značke) a EČV, na ktoré chcete zaplatiť parkovné.

Údaje sú zaznamenané do databázy a už nemusíte s parkovacím lístkom chodiť späť k vozidlu a dávať ho za čelné sklo. Evidencia platieb je elektronická. Nové automaty umožňujú aj platbu platobnou kartou, preto už vodiči nemusia mať mince či hľadať, kde si rozmenia. Úhradu v automate je možné predlžovať cez SMS. Parkovací automat nevydáva, celá vhodená suma je použitá na úhradu parkovania.

Pri obsluhe si môžete vybrať niektorú z piatich jazykových mutácií (slovenčina, angličtina, nemčina, ruština a polština). Podrobnejšie informácie a návod ako používať parkovací automat nájdete na stránke Jednorazové parkovanie.

Nové automaty sa bežne používajú vo viacerých mestách. Sú modernejšie a ich ovládanie je iné, aké u predchádzajúcich mincových. Práve iný postup ako pri platbe v doterajších automatoch, spôsoboval spočiatku viacerým vodičom problémy. Pre väčšiu zrozumiteľnosť boli automaty doznačené nálepkami s informáciami.

Zaplatiť parkovné môžete aj inými spôsobmi, napríklad cez SMS alebo platobnou kartou cez web aplikáciu. Ak je parkovací automat nefunkčný, prosíme, nahláste poruchu a miesto jeho umiestnenia na tel. číslo uvedené na zariadení. Tieto informácie a kontakty sú aj na webovej stránke www.trencin.sk/parkovanie.

Nové parkovacie automaty akceptujú platbu v hotovosti (mincami) a umožňujú aj platbu platobnou kartou, preto už nemusíte mať mince či hľadať, kde si rozmeniť. Pri platbe platobnou kartou sa doba parkovania volí nastavením výšky platby pomocou tlačidiel, pri platbe mincami automaty nevydávajú, celá vhodená suma je použitá na úhradu parkovného. Na parkoviskách so závorou bude automatická pokladňa prijímať aj platbu bankovkami a bude vydávať hotovosť.

Áno, dokonca aj parkovné zaplatené v parkovacom automate sa dá predĺžiť napríklad cez SMS, či mobilnou platbou.

Počas predplatenej doby parkovania môžete preparkovať. A to nielen na iné parkovisko v rámci pásma, ale aj  na parkoviská do iného pásma. Podstatné je, aby suma za parkovné bola v preparkovanom pásme rovnaká alebo nižšia ako v tom, kde ste parkovné uhradili. Teda z pásma A môžete preparkovať do každého iného, ak však uhradíte parkovné v pásme s nižšou hodinovou sadzbou, pre parkovanie v cenovo vyššom pásme musíte hradiť opäť parkovné.

V automate si môžete voľbou pásma uhradiť parkovné aj v susediacich pásmach. Pri úhrade je potrebné vybrať a zvoliť pásmo, v ktorom chcete parkovať. Všetky potrebné informácie, v ktorom pásme sa nachádzate a aj postup úhrady je uvedený na parkovacom automate.

Umiestnenie parkovacích automatov si môžete pozrieť na webovej stránke http://parkovanietrencin.sk/mapa/. Mapa obsahuje vrstvy, ktoré môžete preskúmať v ľavom paneli.

Pri platbe v automate nie je potrebné dvakrát merať cestu od vozidla k automatu a späť s parkovacím lístkom. Zadávate EČV a tak všetky údaje o úhrade platbe sú v databáze, evidencia úhrady je elektronická. Uhradiť parkovné je možné aj cez sms alebo mobilnou platbou cez web aplikáciu.

Nie, tohto sa nemusíte obávať. Cena parkovného je rovnaká bez ohľadu na spôsob platby.

K parkovnému uhradenému cez sms si operátor nepridáva žiadnu DPH. Na faktúre od mobilných operátorov sú platby za nehlasové služby (parkovné cez sms) uvedené ako služby, ktoré nie sú predmetom DPH (to je bez ohľadu na to, či poskytovateľ parkovného je alebo nie je platcom DPH). Mobilný operátor je v tomto prípade iba "sprostredkovateľ" pre výber parkovného.

Pri jednorazovom parkovaní parkovné môžete uhradiť buď v parkovacom automate, zaslaním sms na číslo 2200 alebo cez web aplikáciu. Cena parkovného je rovnaká pre všetky spôsoby platby.

V parkovacom automate si zvolíte dĺžku parkovného podľa sumy vhodených mincí (10, 20, 50 centov a 1, 2 eur). Nemusíte teda platiť parkovné na celú hodinu, ale aj menšie úseky. Automaty pri platbe mincami nevydávajú, celá vhodená suma je použitá na zaplatenie parkovného. Nové parkovacie automaty poskytujú možnosť zaplatiť parkovné nielen mincami, ale aj platobnou kartou (Master/Visa, kontaktná/bezkontaktná). V prípade platby kartou si vopred navolíte sumu, podľa toho ako dlho chcete parkovať.

Pri platbe cez web aplikáciu a cez sms je najmenší časový úsek pol hodina.

Zadaním symbolu 9 pri sms platbe neznamená, že máte parkovné uhradené na 24 hodín od zakúpenia. Symbol 9 je vhodné dávať pri parkovaní, dlhšom ako 8 hodín. Platí do konca doby spoplatnenia parkoviska v danom dni.

Príklady:

Ak si v pásme, spoplatnenom od 8.00 h o 18.00 h (A,B) zakúpite parkovné na viac ako 8 hodín (dávate symbol 9) napríklad o 8.00 h, nastaví systém platnosť parkovného do 18.00 h. Ak si parkovné zakúpite napríklad o 15.00 h so symbolom 9, systém bude evidovať dobu parkovania na 9 hodín a rozdelí ich, na tri hodiny do skončenia doby spoplatnenia (18.00 h) a ďalšie hodiny presunie do druhého dňa. Parkovné budete mať uhradené do 14.00 h.

Ak platíte v pásme, ktoré je spoplatnené od 0.00 do 24.00 h (C,D,G,H), parkovné platí do polnoci v danom dni, kedy ste sms poslali. Ak sms so symbolom 9 posielate v čase, kedy je do skončenia doby spoplatnenia parkoviska menej ako 9 hodín, systém bude evidovať dobu parkovania na 9 hodín a opäť zvyšné hodiny presunie na ďalší deň.

Všetky potrebné údaje o úhrade parkovného (EČV vozidla, miesto, kde parkujete, doba úhrady parkovania) sa po úhrade, napríklad po odoslaní SMS alebo zaplatení v automate zaznamenajú on-line v systéme, ktorý má k dispozícii mestská polícia.

Ak parkujete na parkoviskách, ktorých prevádzkovateľom je mesto Trenčín a hradíte parkovné SMS-kou, môžete si doklad vytlačiť z webstránky http://doklad.parkovanietrencin.sk/Default.asp. Doklad vytlačíte buď za každé parkovanie jednotlivo, alebo súhrnne napríklad za celý mesiac. Doklady sú v systéme uložené tri mesiace.

Po úhrade parkovného mobilnou platbou sa vygeneruje email s potvrdením a daňovým dokladom. Ten bude odoslaný na emailovú adresu, ktorú ste zadali do web aplikácie.

Ak platíte v parkovacom automate, tak doklad o zaplatení ceny za parkovanie, ktorý vydáva automat, spĺňa všetky požiadavky zjednodušeného daňového dokladu.

Ak parkujete na parkoviskách, ktoré prevádzkuje Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s., a parkovné hradíte cez sms, doklad si vytlačíte z ich webstránky.

Pri dokladoch je potrebné rozlišovať prevádzkovateľa parkovacích miest. Zistíte to podľa spätnej sms, či je tam uvedené Mesto Trenčín, alebo TPS, a.s.

Ak ste parkovali na parkoviskách na miestnych komunikáciách, ktorých prevádzkovateľom je Mesto Trenčín, doklad si vytlačíte z webstránky: http://parkovanietrencin.sk/sms-parking/.

Ak ste parkovali na parkoviskách na Rozmarínovej ulici a na Ul. 28. októbra pri NBS, ktorých prevádzkovateľom je Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s. doklad o úhrade parkovného cez sms si môžete vytlačiť z webstránky http://parkovanietrencin.sk/tps/sms-parking-ep/.

Platobný systém na www.trencin.sk/parkovanie nezhromažďuje osobné údaje. Všetky informácie, s ktorými systém pracuje, napríklad údaje o platobnej karte, emailová adresa platiteľa, sú uložené výlučne vo Vašom zariadení a naviac sú bezpečne šifrované. Na našich serveroch tieto dáta nezhromažďujeme a v sieti internetu nemôže dôjsť k ich úniku.

Ani v tomto prípade nehrozí únik informácií. Všetky dáta vo Vašom zariadení sú zašifrované a pre tretiu stranu nepoužiteľné. Bez bezpečnostného hesla, ktoré ste si zvolili pri prvom vstupe (registrácii) nehrozí ani to, že prostredníctvom Vášho zariadenia niekto neoprávnene zaplatí parkovné. Preto Vám odporúčame uchovávať si bezpečnostné heslo mimo zariadenia.

Print Friendly, PDF & Email

zmena zobrazenia