Parkovacie miesta budú prehrnuté, ak tam nebudú zaparkované autá

Zimná údržba miestnych komunikácií, vo vlastníctve a správe mesta sa riadi podľa Zimného operačného plánu.

Vykonáva ju zmluvne dohodnutý partner BEGBIE, s. r. o., Zvolen podľa zmluvy č. 617/36000/2021 zo dňa 29.10.2021, ktorý zodpovedá za zjazdnosť miestnych komunikácií a schodnosť peších komunikácií po dobu výkonu zimnej údržby.

Zimná údržba spočíva v prehŕňaní, posype a odvoze snehu z ciest a chodníkov, ktoré sú rozdelené do troch skupín, podľa poradia dôležitosti. Ak bude potrebné sneh odvážať, bude umiestnený na bývalú skládku domového odpadu v Zámostí resp. na koniec ulice Východná, do odstavného pásu na pravej strane cesty v smere od centra. V prípade dlhodobého sneženia, vzniku poľadovice alebo avizovanej kalamity dodávateľ prispôsobí výkon služby v maximálnej miere k zabezpečeniu zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií.

https://trencin.sk/wp-content/uploads/2022/12/Zimny-operacny-plan-2022-2023.pdf

Poradie dôležitosti pre miestne komunikácie pre motorovú dopravu vrátane pruhov pre cyklistov 

1. zberné a prepojovacie komunikácie, po ktorých vedú autobusové linky, zásobovacie trasy obchodnej siete, ulice spájajúce sídliská, cesty vo svahoch a pod. Ukončenie výkonu údržby do troch hodín od ukončenia sneženia resp. vzniku poľadovice.

2. prepojovacie a obslužné komunikácie na sídliskách, sprístupňujúce najmä budovy s hromadným bývaním. Ukončenie výkonu údržby do šiestich hodín od ukončenia sneženia resp. vzniku poľadovice.

3. všetky ostatné miestne komunikácie, na ktorých sa vykonáva zimná údržba. Ukončenie výkonu údržby do dvanástich hodín od ukončenia sneženia resp. vzniku poľadovice.

V miestach jednostranného parkovania bude prehŕňanie zabezpečené v smere od parkovacích miest na protiľahlú stranu cesty. V miestach obojstranného parkovania bude zabezpečené odhŕňanie od parkovacích miest na voľné plochy (dopravné tiene) pred a za parkovacími miestami, resp. dodávateľ zabezpečí odvoz snehu. Prístupové cesty medzi parkoviskami a garážami budú odhŕňané rovnako ako v prípade obojstranného parkovania.

Parkovacie miesta sa prehŕňajú, pokiaľ tomu v čase prejazdu mechanizácie nebránia zaparkované vozidlá. 

Mesto Trenčín spravuje 143,5 km miestnych komunikácii, približne 300 km chodníkov. V Trenčíne sú aj cesty v správe štátu ( D1 a štátna cesta I. triedy č. 61), v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja (cesta II. triedy č. 507 a cesty III. triedy s číslami 1870, 1871, 1872, 1873, 1880, 1881).