Na ulici Jána Halašu pokračuje výstavba parkovísk

Súčasťou dopravného riešenia v tejto lokalite bude aj jednosmerné prepojenie medzi novými parkoviskami.


Práce na výstavbe nových parkovísk na sídlisku Juh pokračujú na dvoch miestach tejto lokality. Pred bytovými domami 2697- 2700 bude vybudovaných 35 parkovacích miest s kolmým státím na mieste, kde sa parkovalo pozdĺžne. Zároveň bude slepá cesta vedúca okolo bytovky a garáží rozšírená o cca 1,76 metra a napojená na centrálnu komunikáciu Jana Halašu. Nová cesta bude jednosmerná. Za novými parkovacími miestami bude vybudovaný aj nový chodník s dlažbovým povrchom.

Pred domom 2631-35 vznikne parkovisko s 31 kolmými stojiskami na mieste chodníka, ten bude presunutý za parkovacie miesta čiastočne do zelene.

Nové parkoviská budú odvodnené do jestvujúcich vpustí, osvetlené budú stožiarmi verejného osvetlenia.

Práce sú naplánované na dobu desať týždňov, predpokladaný termín ukončenia je 24.6. 2019, v závislosti od počasia.

Už vlani bolo na ulici Jána Halašu, na mieste 20 pozdĺžnych stojísk, vybudovaných 41 parkovacích miest s kolmým státím. Po dostavbe nových parkovísk v tejto lokalite, kde sa veľmi výrazne prejavoval nedostatok parkovacích miest, zaparkuje 107 vozidiel.