Nový výjazd aj nové parkovisko na Opatovskej ulici

Začína výstavba devätnásť parkovacích miest a novej jednosmernej cesty, s výjazdom na Opatovskú.

Stavba rieši statickú dopravu a prístupovú komunikáciu na Opatovskú ulicu. Parkovisko bude vybudované vo verejnej zeleni kolmo na Opatovskú ulicu a bude na ňom 19 parkovacích miest so šikmým státím. Medzi novovybudovanými parkovacími miestami bude jednosmerná cesta šírky 3,5 metra, ktorá vyústi na Opatovská.

Stavba nadväzuje na pôvodné parkovisko za bytovým domom č. 651/33 až 652/35, kde na jestvujúcej spevnenej ploche budú zároveň vyznačené parkovacie miesta. Celkovo tu bude 43 stojísk pre parkujúce vozidlá.

Predpokladaný termín výstavby je päť týždňov, v závislosti od počasia. Stavbu realizuje firma Cesty Nitra ako investičnú akciu mesta.