Parkovanie pre držiteľov parkovacieho preukazu

Parkovací preukaz

Parkovací preukaz  fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa smie na vozidle používať len v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je jeho držiteľom.
Preukaz vydáva úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska žiadateľa.
Pravidlá pre používanie parkovacieho preukazu upravuje zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v § 44.

Vyhradené verejné miestadopravna znacka pre vyhradene parkovacie miesto

 • označené dopravnou značkou P (parkovisko) a symbolom „vozíčkara“
 • vozidlo musí byť označené parkovacím preukazom viditeľne umiestneným za čelným sklom
 • bezplatné parkovanie, neobmedzený čas
 • nie je potrebné posielať bezplatnú SMS

Mapa s vyhradenými miestami

Podnety na zriadenie verejných vyhradených miest môžete posielať na emailovú adresu: parkovanie@trencin.sk. Ďakujeme

Platené verejné miesta

 • vozidlo musí byť označené parkovacím preukazom viditeľne umiestneným za čelným sklom
 • bezplatné parkovanie najviac 3 hodiny denne
 • je potrebné poslať bezplatnú SMS na číslo 2200 v tvare:   TNX   EČV   číslo parkovacieho preukazu
 • pri bezplatných SMS sa neudáva pásmo parkovania, používa sa jedno spoločné označenie TNX
 • taktiež sa neudáva dĺžka parkovania, 1 SMS = 1 hodina parkovania
 • po doručení potvrdzujúcej SMS môžete odoslať ďalšiu SMS pre predĺženie doby bezplatného parkovania
 • v SMS je potrebné uviesť číslo parkovacieho preukazu (odporúčame kontrolu čísla preukazu pred odoslaním SMS)
 • po vyčerpaní 3 bezplatných hodín je potrebné odoslať SMS v bežnom tvare pre platené SMS:  lokalita  EČV  čas (h), príp. uhradiť parkovné cez aplikáciu alebo v automate

ZŤP parkovacia karta

Ide o zľavnenú kartu pre držiteľov parkovacieho preukazu. Umožňuje parkovať na platených parkovacích miestach, rozsah závisí od typu parkovacej karty.

Zľavnenú ZŤP parkovaciu kartu nie je možné vydať tomu, kto má vyhradené parkovacie miesto.

Parkovaciu kartu vybavíte iba osobne v klientskom centre MsÚ.  Žiadosť Vám vytlačia pri okienku.

Čo potrebujete?
 • Občiansky preukaz – k  nahliadnutiu
 • Parkovací preukaz – k nahliadnutiu
 • Doklady k vozidlu – veľký technický preukaz, kde ste uvedený ako vlastník/držiteľ vozidla. Ak ste členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom držiteľa alebo vlastníka motorového vozidla – túto skutočnosť si overíme v registri. Ak používate vozidlo Vášho zamestnávateľa, je potrebné doložiť Dohodu o používaní služobného vozidla aj na súkromné účely uzatvorenú podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 a Potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o tom, že Vás zamestnávateľ prihlásil ako svojho zamestnanca, prípadne udelíte súhlas Mestu Trenčín i Sociálnej poisťovni na preverenie týchto údajov. Ak máte vozidlo na operatívny lízing, predkladáte aj kópiu lízingovej zmluvy.
 • Súhlas vlastníka nehnuteľnosti – predkladáte, ak nie ste vlastníkom nehnuteľnosti, kde máte trvalý pobyt. Podpis vlastníka (ak je viac spoluvlastníkov, stačí súhlas jedného) môžete overiť v klientskom centre bezplatne, prípadne u notára za poplatok.

Cena karty je s 90 % zľavou z ceny bežných kariet. ZŤP karta sa nepočíta do poradia vydaných kariet na byt.

Cenník parkovného

Na miesto trvalého pobytu môže byť vydaná iba jedna karta pre držiteľa parkovacieho preukazu ŤZP.

Typ karty – vybrať si môžete niektorú z 5 rezidentských kariet, podľa toho kde potrebujete parkovať:

 • ZŤP Pásmo – platí v pásme Vášho trvalého pobytu ( v prípade pásiem C a D a H a G platí karta aj v susednom pásme t. z.  karta typu Pásmo C platí aj v D a naopak a Karta typu Pásmo G platí aj v H a naopak)
 • ZŤP Pásmo a dlhodobé – platí v pásme Vášho trvalého pobytu na parkoviskách označených ako dlhodobé v ostatných pásmach, kde sú vyznačené (na dopravnej značke). Ich umiestenie si môžete pozrieť  na mape: mapa obsahuje vrstvy treba zakliknúť vrstvu s dlhodobými parkoviskami
 • ZŤP Pásmo a mesto okrem A,B – platí na každom v vyznačenom parkovacom mieste (okrem pásma A a B)
 • ZŤP Dlhodobé – platí v celom meste, ale iba na parkoviskách označených ako dlhodobé.
 • ZŤP Mesto okrem A,B – platí na každom v vyznačenom parkovacom mieste (okrem pásma A a B)

V pásmach, kde karta nebude platiť, môžete parkovať bezplatne 3 hodiny denne po odoslaní SMS alebo na vyhradených miestach.

Vyhradenie miesto pre držiteľa parkovacieho preukazu

Držiteľ parkovacieho preukazu môže požiadať mesto Trenčín, útvar mobility, o vyhradenie parkovacieho miesta v mieste jeho trvalého pobytu.

V prípade schválenia žiadosti je vyhradenie parkovacieho miesta bezplatné a oslobodené od úhrady miestnej dane.

Print Friendly, PDF & Email

zmena zobrazenia