Začala príprava nových pásiem E a F

Od polovice marca začína zmena v parkovaní v Trenčíne. Zatiaľ v šiestich pásmach.

Regulované parkovanie začne od 15. marca, v prvej etape v šiestich pásmach. Ide o centrum mesta a širšie okolie, Dolné mesto, lokalitu Dlhé Hony a Sihoť I a II. Do regulovaných pásiem nie sú zatiaľ zaradené sídliská Sihoť III a IV, Zámostie a Juh.

Celé mesto, centrum aj sídliská nie je možné naraz

Pred spustením regulácie je potrebné celé územie pripraviť, vytvoriť parkovacie miesta, vyznačiť ich, osadiť dopravné značky. Prípravné práce zahŕňajú aj celý rad ďalších dopravných riešení, ako napríklad zjednosmernenie ulíc, osvetlenie priechodov, stavebné úpravy problémových priechodov pre chodcov, budovanie deliacich ostrovčekov v križovatkách a pod. Ich cieľom je zabezpečiť väčšiu bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky, teda aj chodcov a bicyklistov. Ide o náročnú prípravu, ktorá zahŕňa spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie i geodetické práce.

V súčasnosti je už na regulované parkovanie pripravené centrum mesta a jeho okolie, dokončujú sa projekty pre sídlisko Juh a začínajú prípravné práce v ostatných častiach mesta.

Pribudnú nové pásma E a F

V priebehu roka 2017 je naplánované rozšírenie zóny s regulovaným parkovaním o pásmo F na Mládežníckej ulici s viac ako 500 parkovacími miestami. Otvorenie parkovísk závisí od ukončenia stavebných prác na modernizácii železničnej trate.

Projekty na výstavbu nových parkovacích miest na sídlisku Juh sú hotové, musia ešte prejsť ďalším schvaľovacím procesom pre územné a stavebné konanie, ktoré môžu mať vplyv na samotnú realizáciu a výstavbu. S ňou sa výhľadovo uvažuje v priebehu roka 2018. Po vybudovaní nových parkovacích miest bude spustená regulácia parkovania aj na najväčšom trenčianskom sídlisku.

Sídliská Sihoť III a IV

Práce na príprave regulácie statickej dopravy sa už začali aj na Sihoti III a IV. Prebiehajú geodetické zamerania a pripravujú sa projektové dokumentácie na výstavbu nových parkovacích miest, pribudnú napríklad popri hrádzi približne od Ul. Kraskova po Pádivého. Realizácia je plánovaná na rok 2018.