Poslanci schválili nový termín regulácie Juhu a Sihote

Parkovanie na sídliskách Sihoť 3 a 4 a Juh sa bude regulovať od 15. apríla 2020.

Pôvodný termín 16. september 2019 musel byť odložený. Nový termín regulácie schválilo mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  na mimoriadnom zasadnutí dňa 27. augusta 2019.

Dôvodom zmeny bol podnet Združenia domových samospráv so sídlom v Petržalke, podaný na Ministerstvo životného prostredia SR, v ktorom poukazovali, že povoľovacím konaniam na výstavbu parkovacích miest v Trenčíne malo predchádzať konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. To je však povinné až pri celkovom počte parkovacích miest prekračujúcich 500 parkovacích státí, kým pri žiadnej novej výstavbe parkovísk v Trenčíne nebol budovaný takýto počet. Stavebný úrad prerušil územné, stavebné a kolaudačné konania.

Ministerstvo životného prostredia už rozhodlo. Potvrdilo názor mesta, že pri cca 70 stavbách parkovísk nebolo potrebné vykonávať posudzovanie vplyvov na životné prostredie tzv. EIA.

I keď k 16.9. 2019 budú parkoviská na sídliskách Juh a Sihoť 3,4 dokončené, vyznačené, regulácia môže začať až po právoplatnom ukončení, pretože Združenie sa ešte môže odvolať a podať tzv. rozklad.