Ako vybaviť?

Ako vybavíte parkovaciu kartu?

Parkovacie karty vybavíte buď osobne v Klientskom centre Mestského úradu v Trenčíne, alebo elektronicky. Na stránke https://karty.parkovanietrencin.sk/Login.asp?From=/CardDetail.asp môžete požiadať o elektronické konto. Po spracovaní žiadosti pošleme aktivačný link na vytvorenie konta, cez ktoré požiadate o prvú parkovaciu kartu. Všetky ďalšie úkony ohľadom kariet si už môžete spravovať online.

Ak ste rezident, občan s trvalým pobytom v Trenčíne, taktiež konateľ spoločnosti a živnostník s trvalým pobytom v meste, môžete si vybrať z piatich typov rezidentských parkovacích kariet. Na ich vybavenie si pripravte:

Žiadosť

Preukaz totožnosti

Doklad, ktorým preukážete, že vozidlo používate na súkromné účely:

→ Ak ste vlastníkom/držiteľom motorového vozidla, takýmto dokladom je technický preukaz motorového vozidla (veľký).

→ Ak používate služobné vozidlo aj na súkromné účely predložíte „Dohodu o poskytnutí služobného motorového vozidla na používanie na služobné a súkromné účely“, v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

→ Ak ste členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom držiteľa/vlastníka vozidla, na ktorého EČV žiadate parkovaciu kartu vydať, výpis zo Živnostenského registra, Obchodného registra alebo iného registra, v ktorom je žiadateľ evidovaný, si zabezpečí úrad   z informačného systému verejnej správy.

Doklad, ktorým preukážete váš vzťah k miestu trvalého pobytu (s výnimkou listu vlastníctva, ktorý si úrad zabezpečí z informačného systému verejnej správy). Akceptované sú aj: rozhodnutie katastra o povolení vkladu, družstevná zmluva, nájomná zmluva, potvrdenie o podielnictve v bytovom družstve alebo výmer o pridelení bytu.

→ Ak máte trvalý pobyt v nehnuteľnosti, ktorej nie ste vlastníkom, potrebujete notársky alebo úradne overený súhlas vlastníka, resp. aspoň jedného zo spoluvlastníkov nehnuteľnosti s užívaním bytu a aj s vydaním parkovacej karty.

→ Vzťah k nehnuteľnosti môžete preukázať aj oznámením o prebiehajúcom dedičskom konaní.

→ Ak máte trvalý pobyt v nehnuteľnosti, ktorej ste jedným zo spoluvlastníkov, súhlasy ostatných nepotrebujete.

„Veľký“ technický preukaz vozidla – osvedčenie o evidencii vozidla časť II (nazývaný „veľký“ technický preukaz), na ktoré má byť karta vydaná. „Malý“ technický nestačí, pretože sa z neho nedá napríklad určiť dĺžka vozidla či druh paliva/zdroj energie.

Na vybavenie potrebujete predložiť originály dokladov. Preukaz totožnosti predkladáte iba k nahliadnutiu.

Ak ste abonent, občan bez trvalého pobytu, dochádzajúci, či právnická osoba, môžete si vybrať z troch typov abonentských parkovacích kariet.

Pre parkovacie karty „ABONENT DLHODOBÉ alebo „ABONENT MESTO okrem A, B“)

Žiadosť

Preukaz totožnosti

„Veľký“ technický preukaz vozidla – osvedčenie o evidencii vozidla časť II (nazývaný „veľký“ technický preukaz), na ktoré má byť karta vydaná. „Malý“ technický nestačí, pretože sa z neho nedá určiť napríklad dĺžka vozidla či druh paliva/zdroj energie.

Pre parkovaciu kartu ABONENT DLHODOBÉ v PÁSME

Žiadosť

Preukaz totožnosti

Doklad, ktorým preukážete, že vozidlo používate na súkromné účely

→ Ak ste vlastníkom/držiteľom motorového vozidla, takýmto dokladom je technický preukaz motorového vozidla (veľký).

→ Ak používate služobné vozidlo aj na súkromné účely predložíte „Dohodu o poskytnutí služobného motorového vozidla na používanie na služobné a súkromné účely“, v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Ak ste členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom držiteľa/vlastníka vozidla, na ktorého EČV žiadate parkovaciu kartu vydať, výpis zo Živnostenského registra, Obchodného registra alebo iného registra, v ktorom je žiadateľ evidovaný, si zabezpečí úrad   z informačného systému verejnej správy.

„Veľký“ technický preukaz vozidla – osvedčenie o evidencii vozidla časť II (nazývaný „veľký“ technický preukaz), na ktoré má byť karta vydaná. „Malý“ technický nestačí, pretože sa z neho nedá určiť napríklad dĺžka vozidla či druh paliva/zdroj energie.

Na vybavenie potrebujete predložiť originály dokladov. Preukaz totožnosti predkladáte iba k nahliadnutiu.

Ak ste rezident, môžete pre vozidlo svojej návštevy zakúpiť parkovaciu kartu Návšteva pásma. Platí dva po sebe nasledujúce pracovné dni a v pásme trvalého pobytu žiadateľa.

Rezidenti pásma A si pre pre parkovanie vozidla svojej návštevy vyberú niektoré z okolitých pásiem B, C, G, F. Návštevníckych kariet vybavíte na toľko dní, koľko potrebuje návšteva parkovať. Na vybavenie potrebujete :

  1. Žiadosť
  2. Preukaz totožnosti žiadateľa.
  3. Uviesť EČV, typ vozidla, pre ktoré má byť parkovacia karta vydaná

Kartu Návšteva pásma vybavíte buď osobne v klientskom centre, alebo elektronicky cez vaše užívateľské konto. Postup pre online vybavenie karty:

→ prihlásim sa do svojho elektronického konta

→ vyberiem si v menu Nová parkovacia karta, kliknem na tlačítko Nová návštevnícka karta a systém vytvorí žiadosť

→ v žiadosti odsúhlasím Čestné prehlásenie, Kontrolu osobných údajov a vyplnenú odošlem

→ kliknem na tlačítko Zaplatiť v detaile Nezaplatenej návštevníckej karty.

Print Friendly, PDF & Email

zmena zobrazenia