Ako vybaviť?

Ako vybavíte parkovaciu kartu?

Parkovacie karty vybavíte v Klientskom centre Mestského úradu v Trenčíne. Po prvej registrácii v klientskom centre a uvedení emailovej adresy vám pošleme aktivačný link na zriadenie elektronického užívateľského konta, cez ktoré si môžete potom spravovať karty sami.

Ak ste rezident, občan s trvalým pobytom v Trenčíne, taktiež konateľ spoločnosti a živnostník s trvalým pobytom v meste, môžete si vybrať z piatich typov rezidentských parkovacích kariet. Na ich vybavenie si pripravte:

 1. Žiadosť
 2. Preukaz totožnosti
 3. Doklad, ktorým preukážete, že vozidlo používate na súkromné účely. Ak ste vlastníkom motorového vozidla, jeho držiteľom tak je to technický preukaz motorového vozidla (veľký). Ak používate služobné vozidlo aj na súkromné účely predložíte napr. „Dohodu o poskytnutí služobného motorového vozidla na používanie na služobné a súkromné účely“. Ak ste členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom držiteľa alebo vlastníka vozidla, na ktorého EČV žiadate parkovaciu kartu vydať, si výpis zo Živnostenského registra, Obchodného registra alebo iného registra, v ktorom je žiadateľ evidovaný, zabezpečí Mesto  z informačného systému verejnej správy.
 4. Doklad, ktorým preukážete Váš vzťah k miestu trvalého pobytu (s výnimkou listu vlastníctva, ktorý si Mesto zabezpečí z informačného systému verejnej správy). Ďalej akceptované sú: rozhodnutie katastra o povolení vkladu, družstevná zmluva, nájomná zmluva, potvrdenie o podielnictve v bytovom družstve alebo výmer o pridelení bytu. Ak máte trvalý pobyt v nehnuteľnosti, ktorej nie ste vlastníkom, potrebujete notársky alebo úradne overený súhlas vlastníka, resp. aspoň jedného zo spoluvlastníkov nehnuteľnosti s užívaním bytu a aj s vydaním parkovacej karty. Vzťah k nehnuteľnosti môžete preukázať aj oznámením o prebiehajúcom dedičskom konaní. Ak máte trvalý pobyt v nehnuteľnosti, ktorej ste jedným zo spoluvlastníkov, súhlasy ostatných nepotrebujete.
 5. „Veľký“ technický preukaz vozidla – osvedčenie o evidencii vozidla časť II (nazývaný „veľký“ technický preukaz), na ktoré má byť karta vydaná. „Malý“ technický nestačí, pretože sa z neho nedá napríklad určiť dĺžka vozidla či druh paliva/zdroj energie.

Na vybavenie potrebujete predložiť originály dokladov k nahliadnutiu a ich kópie na porovnanie a archiváciu. Preukaz totožnosti stačí predložiť iba k nahliadnutiu, kópiu z neho netreba a ani sa nebude vyhotovovať.

Ak ste abonent, občan bez trvalého pobytu, dochádzajúci, či právnická osoba, môžete si vybrať z troch typov abonentských parkovacích kariet.

Pre parkovacie karty „ABONENT DLHODOBÉ alebo „ABONENT MESTO okrem A, B“)

 1. Žiadosť
 2. Preukaz totožnosti.
 3. „Veľký“ technický preukaz vozidla – osvedčenie o evidencii vozidla časť II (nazývaný „veľký“ technický preukaz), na ktoré má byť karta vydaná. „Malý“ technický nestačí, pretože sa z neho nedá určiť napríklad dĺžka vozidla či druh paliva/zdroj energie.

Pre parkovaciu kartu ABONENT DLHODOBÉ v PÁSME

 1. Žiadosť
 2. Preukaz totožnosti.
 3. Doklad, ktorým preukážete, že vozidlo používate na súkromné účely – napr. doklad, že ste vlastníkom motorového vozidla, jeho držiteľom (technický preukaz motorového vozidla). Ak používate služobné vozidlo aj na súkromné účely predložíte napr. „Dohodu o poskytnutí služobného motorového vozidla na používanie na služobné a súkromné účely“. Ak ste členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom držiteľa alebo vlastníka vozidla, na ktorého EČV žiadate parkovaciu kartu vydať, si výpis zo Živnostenského registra, Obchodného registra alebo iného registra, v ktorom je žiadateľ evidovaný, zabezpečí Mesto z informačného systému verejnej správy.
 4. „Veľký“ technický preukaz vozidla – osvedčenie o evidencii vozidla časť II (nazývaný „veľký“ technický preukaz), na ktoré má byť karta vydaná. „Malý“ technický nestačí, pretože sa z neho nedá určiť napríklad dĺžka vozidla či druh paliva/zdroj energie.

Na vybavenie potrebujete predložiť originály dokladov k nahliadnutiu a ich kópie na porovnanie a archiváciu. Preukaz totožnosti stačí predložiť iba k nahliadnutiu, kópiu z neho netreba a ani sa nebude vyhotovovať.

Ak ste rezident, môžete pre parkovanie vozidla svojej návštevy zakúpiť parkovaciu kartu Návšteva pásma. 

Platí dva po sebe nasledujúce pracovné dni v pásme trvalého pobytu žiadateľa, okrem rezidentov oásma A. Tí si pre parkovanie svojej návštevy vyberú niektoré z okolitých pásiem B, C, G, F. Návštevníckych kariet vybavíte na toľko dní, koľko potrebuje návšteva parkovať. Na vybavenie potrebujete :

 1. Žiadosť
 2. Preukaz totožnosti žiadateľa.
 3. Uviesť EČV, typ vozidla, pre ktoré má byť parkovacia karta vydaná

Kartu Návšteva pásma vybavíte buď osobne na klientskom centre, alebo elektronicky cez Vaše užívateľské konto, ak ste si ho založili. Postup pre vybavenie karty Návšteva pásma online:

 1. Prihlásim sa do svojho konta
 2. Vyberiem si v menu Nová parkovacia karta, kliknem na tlačítko Nová návštevnícka karta a systém vytvorí žiadosť
 3. V žiadosti odsúhlasím Čestné prehlásenie, Kontrolu osobných údajov a vyplnenú odošlem
 4. Kliknem na tlačítko Zaplatiť v detaile nezaplatenej návštevníckej karty

zmena zobrazenia