Výstavba parkoviska vo vnútrobloku pri Ul. 28. októbra

Osem nových parkovacích miest pribudne v čiastočnom vnútrobloku medzi bytovými domami 1170 a 1174.

Návrh parkovacích miest pozostáva z usporiadania a upravenia plochy vytvorením kolmých parkovacích miest s prístupovou komunikáciou, zeleným pásom a chodníkom. Celý priestor je riešený tak, aby čiastočne prispel k zlepšeniu statickej dopravy v lokalite s dôrazom na zachovanie existujúcich drevín a estetické dotvorenie prostredia.

Okolie bude upravené zatrávnením a výsadbou stromov resp. vyššími kríkmi. Chodník, ktorý bude umiestnený za parkoviskom, bude z betónovej zámkovej dlažby. Parkovisko bude odvodnené, vyspádované k uličným vpustiam, dve ďalšie budú doplnené a napojená na dažďovú kanalizáciu.

Práce vykonáva firma Stavby Nitra a predpokladaný termín ukončenia je do konca novembra, v závislosti od počasia.