Výstavba vo vnútroblokoch na Strojárenskej

Občanmi požadovaná výstavba parkovísk vo vnútroblokoch na Strojárenskej je pripravená, začne ešte v priebehu leta.
Stavať sa bude vo všetkých piatich vnútroblokoch, na ploche, kde v súčasnosti nie sú žiadne oficiálne parkovacie mesta. Vodiči vozidlá odstavovali čiastočne na trávniku a na nespevnenej ploche. V každom bude 16 parkovacích miest s kolmým státím, celkovo 80.

Ide o mestskú investičnú akciu, stavať bude firma Cesty Nitra. Začnú cca v 31.-32. kalendárnom týždni. Výstavba potrvá osem až deväť týždňov, v závislosti od počasia, pretože niektoré práce možno vykonávať iba v prípade suchého počasia. Po ukončení bude zrušené parkovanie na chodníku na Strojárenskej.

Odvodnenie povrchu parkoviska bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym vyspádovaním do uličnej vpuste. Všetky spevnené plochy budú od zatrávnených plôch a komunikácii pre peších oddelené betónovými obrubníkmi uloženými do betónu. Zároveň bude preložených cca desať stĺpov verejného osvetlenia.

Pred výstavbou bude potrebné odstrániť niekoľko drevín a kríkov. Keďže ide o výrub vo vegetačnom období bol potrebný ornitologický posudok. Obhliadku vykonali pracovníci  Štátnej ochrany prírody, Správy CHKO Biele Karpaty trikrát v dňoch 26.6, 27.6. a 16.7. 2019.  Viacnásobná obhliadka nepotvrdila, že na posudzovaných stromoch hniezdia vtáci či prítomnosť dutín vhodných na hniezdenie (okrem jedného, kde bude výrub odložený). Výrub sa uskutoční v pondelok 22. júla 2019. Po dokončení výstavby sa uskutoční náhradná výsadba drevín a krov (javor, jabloň, čremcha, hloch…).