Začala príprava parkovísk v nových pásmach

Od polovice marca 2017 začína zmena v parkovaní v Trenčíne. Zatiaľ v šiestich pásmach.

Regulované parkovanie začne od 15. marca 2017, v prvej etape v šiestich pásmach. Ide o centrum mesta a širšie okolie, Dolné mesto, lokalitu Dlhé Hony a Sihoť I a II. Do regulovaných pásiem nie sú zatiaľ zaradené sídliská Sihoť III a IV, Zámostie a Juh.

Celé mesto –  centrum aj sídliská – nie je možné pripraviť naraz 

Pred spustením regulácie je potrebné celé územie pripraviť, vytvoriť parkovacie miesta, vyznačiť ich, osadiť dopravné značky. Prípravné práce zahŕňajú aj celý rad ďalších dopravných riešení, ako napríklad zjednosmernenie ulíc, osvetlenie priechodov, stavebné úpravy problémových priechodov pre chodcov, budovanie deliacich ostrovčekov v križovatkách a pod. Ich cieľom je zabezpečiť väčšiu bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky, teda aj chodcov a bicyklistov. Ide o náročnú prípravu, ktorá zahŕňa spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie i geodetické práce.

Pribudnú aj nové pásma

V súčasnosti je už na regulované parkovanie pripravené centrum mesta a jeho okolie, dokončujú sa projekty pre sídlisko Juh a začínajú prípravné práce v ostatných častiach mesta.

Pásmo F – Mládežnícka: Po ukončení stavebných prác na modernizácii železničnej trate budú vyznačené parkovacie miesta na Mládežníckej ulici oproti športovej hale a bývalej reštaurácii Koliba. Parkovisko bude zaradené do zóny s regulovaným státím ako pásmo F od 15. januára 2018. Parkovisko pri krytej plavárni zostane naďalej bezplatným a bude slúžiť ako záchytné parkovisko.

Sídlisko JUH I a II: Projekty na výstavbu nových parkovacích miest na sídlisku Juh sú hotové, musia ešte prejsť ďalším schvaľovacím procesom pre územné a stavebné konanie, ktoré môžu mať vplyv na samotnú realizáciu a výstavbu. Až po vybudovaní nových parkovacích miest môže byť spustená regulácia parkovania aj na najväčšom trenčianskom sídlisku.

Sídlisko Sihoť III a IV: Práce na príprave regulácie statickej dopravy sa už začali aj na Sihoti III a IV. Prebiehajú geodetické zamerania a pripravujú sa projektové dokumentácie na výstavbu nových parkovacích miest, pribudnú napríklad popri hrádzi napríklad na ul. Clementisova.