Zmeny v parkovaní od 18. marca

Zmeny sa týkajú cien parkovania, poskytovania zliav,  mení sa tiež platnosť návštevníckej karty z dvoch na tri dni.

Mestské zastupiteľstvo schválilo 21. februára 2023 úpravy vo Všeobecne záväznom nariadení (VZN) o dočasnom parkovaní, podľa ktorého sa riadi celý systém parkovania v Trenčíne. Zmeny sa týkajú cien parkovania, poskytovania zliav, zrušenia niektorých oslobodení od úhrady parkovného a upravujú sa aj niektoré podmienky pre vydanie parkovacej karty. Mení sa tiež platnosť návštevníckej karty z dvoch na tri dni.

Cieľom prijatých opatrení nie je výber prostriedkov do mestskej pokladne. Príjmy z parkovného sú od začiatku regulácie použité prioritne iba na zlepšenie mobility v meste. Napríklad vlaňajšie príjmy nepokryli ani polovicu výdavkov, ktoré mesto investovalo do výstavby a obnovy chodníkov, cyklotrás, ciest a parkovísk.

Príjmy a výdavky za 5 rokov (2018 – 2022)

Od roku 2018 tvorili príjmy z parkovania šesť miliónov eur. Investície do výstavby a rekonštrukcie ciest, chodníkov, cyklotrás a parkovísk dosiahli 16 miliónov eur. Teda príjmy z parkovania pokryli len 40 percent vynaložených financií, zvyšných 60 percent muselo mesto pokryť z iných zdrojov.

príjem z parkovania      6 039 534 eur
výdavky na správu a údržbu komunikácií a parkovísk      9 476 943 eur
výdavky na výstavbu a rekonštrukciu komunikácií a parkovísk    16 145 223 eur
výdavky na MHD    13 653 284 eur
 • údaje v tabuľke sú zo Záverečných účtov mesta Trenčín

Zmeny v parkovaní vychádzajú z analýz predaja parkovacích kariet a monitorovania stavu obsadenosti parkovacích miest. Cieľom je udržať reguláciu parkovania v meste a zabezpečiť primeranú obsadenosť parkovacích miest.

Počet áut v meste narastá, počet miest je však obmedzený. Nedá sa budovať donekonečna na úkor zelene, detských ihrísk, a iných verejných priestranstiev. Cieľom je udržať sídliská pre ľudí, nie pre autá. Snahou je posilniť aj iné formy dopravy. V Trenčíne máme nové autobusy MHD, pripravujeme nový grafikon MHD, budujeme nové cyklotrasy.

Regulácia parkovania neznamená dobiehať nakupovanie vozidiel budovaním nových parkovísk. Cieľom regulácie je spomaliť nárast áut v meste. Pri zábere verejného priestoru treba mať na mysli aj to, že vyše polovica obyvateľov Trenčína auto nemá, ale svojimi daňami sa napriek tomu spolupodieľajú na budovaní a údržbe parkovacích miest v meste.

Čo sa mení od 18. marca 2023:
 •  upravujú sa ceny jednorazového parkovného (s výnimkou pásma A, kde zostáva cena 2 €/h bez zmeny).

Ceny v parkovacích automatoch, SMS parkovaní a v mobilnej aplikácii

Pásmo Základná sadzba parkovného za 1 hodinu
A 2,00 €
B 1,50 €
C, F, G 1,00 €
D, H, J 0,50 €
 • menia sa ceny parkovacích kariet

 • platnosť karty Návšteva pásma bude tri po sebe nasledujúce dni za 6 eur
 • o vydanie novej karty alebo predĺženie existujúcej karty je možné požiadať najskôr jeden mesiac pred plánovaným dátumom jej platnosti
 • po vybavení je potrebné kartu zaplatiť do jedného mesiaca. Po tomto termíne budú neuhradené karty odstránené.
 • ruší sa oslobodenie od úhrady parkovného pre vozidlá pohotovostných alebo havarijných služieb pri služobnom výkone (opravy a servis kotlov, výťahov, počítačov a podobne)
 • upravujú sa podmienky na vydanie karty pre žiadateľa, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz
 • pribúda možnosť zakúpenia karty pre vozidlo na operatívny lízing  (doteraz šlo o dočasné ustanovenie, od 18. marca 2023 bude táto možnosť bez časového obmedzenia)
Zľavy v parkovaní:
 • zľavy pre elektrické vozidlá a hybridy sa zjednotili na 10 percent
 • zľavu 30 eur na ročnú rezidentskú prvú kartu na byt budú mať rodiny s troma a viac deťmi do 18 rokov, ktoré majú rovnaký trvalý pobyt ako žiadateľ o vydanie karty
 • pre rezidenta, ktorý nemá vzťah k vozidlu a vybavuje si kartu Abonent mesto (okrem A a B), je cena takejto karty znížená na sumu 700 €, ak držiteľom vozidla je fyzická osoba
Prečo budú prvé karty na byt drahšie:

V roku 2019 sa úpravy cien týkali druhej a tretej karty na byt a abonentských kariet, pretože v tom čase pre udržanie optimálnej obsadenosti parkovacích miest postačovalo korigovať túto skupinu kariet. Cena pre prvú kartu na byt zostala bez úprav v takej výške, ako bola pôvodne schválená pred zavedením regulácie parkovania v meste. Po tom, ako sa zvýšili ceny 2. a 3. kariet na byt a ceny abonentských kariet, sa ich počet znížil, odvtedy len mierne rastie

Prvé parkovacie karty na byt tvoria dnes až 75 percent zo všetkých kariet. Preto, ak hovoríme o regulácii, musí sa týkať aj tejto najväčšej skupiny kariet. Nie je možné sa naďalej spoliehať na to, že v meste sa udrží funkčný systém parkovania bez úpravy aj ich ceny. Prvá karta na byt stála od roku 2016 bez akýchkoľvek úprav len 20 eur. Oproti už upravovaným cenám ostatných kariet je to veľmi nízka cena. Pri jej úprave sa teraz použilo väčšie percentuálne navýšenie tak, aby sa vyššou cenou dosiahla regulácia, teda zníženie počtu parkovacích kariet aj v skupine prvých kariet na byt. To, že sme počas uplynulých rokov ani raz nezvýšili aj ceny kariet pre prvé vozidlo, spätne považujeme za chybu, dnes nemuselo byť navýšenie také skokové.

Na záver

Každoročne pribudne v okrese Trenčín vyše tisíc vozidiel (medziročne + 2 percentá). Tento nárast vidieť aj v počte predaných kariet. Mesto prevádzkuje približne 9 tisíc platených parkovacích miest a ročne predá asi 10 tisíc kariet (bez návštevníckych). Zjednodušene povedané: pri dvopercentnom  náraste by mesto malo každoročne vybudovať nových 180 – 200 miest, aby dokázalo zachovať terajší štandard parkovania a obsadenosť parkovísk. Ak zvýšením cien dokážeme znížiť 2 prcent nárast na nula percent, ušetríme 2 750 m2 zelene ročne (to je iba plocha parkovacích miest, bez prístupových komunikácií).