Na hornom Juhu vyznačíme ďalšie parkovacie miesta

Na Juhu I prebieha na existujúcich plochách značenie ďalších viac ako 50 parkovacích miest.

Sídlisko Juh je oblasť s hustou bytovou zástavbou, členitým terénom, s minimom plôch vhodných na parkovanie. Podarilo sa však nájsť lokality, kde je možné, najmä úpravou značenia na existujúcich komunikáciách, pri zachovaní bezpečnosti a prejazdnosti komunikácií, získať ďalšie stojiská. Vyznačia sa v najbližších dňoch na uliciach Západná. K.Šmidkeho. J. Halašu, L. Novomeského, Šafárikova, Liptovská, Vansovej, v rôznych častiach.

Vytipovali sme aj miesta pre ďalšie parkoviská na Juhu II a III, projekty značenia sa v súčasnosti pripravujú.