Na Lidickej ulici sme vyznačili parkovacie miesta

Miesta sa mohli vyznačiť až po zjednosmernení časti ulice medzi Kpt. Jaroša a Osloboditeľov.

Na Lidickej ulici neboli (po jej zaradení do parkovacej zóny vlani v novembri) vyznačené parkovacie miesta. Šírkové parametre cesty totiž nezodpovedajú norme pre obojsmernú premávku.

O tom, aký bude dopravný režim v časti zaradenej do parkovacej zóny od vlaňajšieho novembra vyplynulo z viacerých stretnutí s poslancami mestskej časti Stred a občanmi uvedenej lokality. Na stretnutiach odznela požiadavka, aby časť ohraničená ulicami Inovecká, Bezručova, Soblahovská a Ku štvrtiam nebola do parkovacej zóny zaradená a aby v tejto nezaradenej časti bola zriadená zóna s obmedzenou rýchlosťou 30km/h.

Ulica kpt. Jaroša bola zjednosmernená a vyznačené parkovacie miesta, Lidická ulica zostala s obojsmernou premávkou, parkovacie miesta na nej neboli vyznačené.  Občania však adresovali požiadavky, aby aj na Lidickej ulici boli parkovacie miesta. Tie sa mohli vyznačiť až po úprave dopravného režimu a jej zjednosmernení. Projekt dopravného značenia schválil ODI.

Na ulici bolo vyznačených šesť parkovacích miest.