Obmedzené parkovanie počas rekonštrukcie vozovky

V dňoch 28. a 29. júna sa bude frézovať povrch na uliciach Šafárikova a Liptovská. V čase prác sa tu nebude dať parkovať.

Stavebné práce budú prebiehať

  • na Liptovskej v časti od Ul. gen. Svobodu po Šafárikovu
  • na Šafárikovej ulici od bytového domu č. 2724/2 po č. 2741/12 a ďalej až po križovatku s Ul. Vansovej a Bazovského.

V uvedených dňoch v čase od 8.00 do 16.00 h je naplánované frézovanie vozovky a následne úprava poklopov. Pokládka asfaltu bude v piatok 2. júla. 2021. Parkovacie miesta sa frézovať nebudú, ale na týchto úsekoch vozovky nebude možné stáť, aby počas prác nedošlo k poškodeniu vozidiel.

Vodiči môžu na zaparkovanie využiť v čase od 8.00 h do 16.00 h okolité ulice, napríklad Ul. gen. Svobodu. Po 16-tej hodine do rána 8.00 h môžu opäť zaparkovať aj na Ul. Liptovská a Šafárikova.

Obmedzenie parkovania sa týka iba regulovaných parkovacích miest. Vozidlá stojace na strechách garáží môžu tieto miesta využívať aj počas stavebných prác, musia však počítať s obmedzeným prístupom z dôvodu prác na vozovke.

Termín penetrovania a asfaltovania záleží od počasia, bude oznámený samostatne.

Prosíme vodičov o zvýšenie opatrnosti a rešpektovanie prenosných dopravných značiek ako aj zákazu parkovania, aby práce na obnove povrchu vozovky prebehli plynulo a bez zdržaní. Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie.