Od nedele končí parkovanie na chodníkoch

Od 1. októbra 2023 bude parkovanie na chodníku celoplošne zakázané pre všetky motorové vozidlá.

Do  platnosti vstupuje zmena zákona o  cestnej premávke, ktorá parkovanie na chodníku celoplošne zakazuje, s výnimkou vyznačených miest na parkovanie.

V ZÓNE BEZ ZMENY

Pre autá v  parkovacej zóne, do ktorej je zaradená už dnes veľká časť Trenčína (viac ako deväťtisíc parkovacích miest), nebude zákaz parkovania na chodníku ničím novým. Zmeny, ktoré prinesie úprava zákona, uplatňujeme totiž v  zóne s  regulovaným parkovaním už od  roku 2017. V  parkovacej zóne môže vodič zastaviť a stáť iba na vyznačených parkovacích miestach. Na chodníku sa smie stáť len vtedy, ak je to vyznačené dopravným značením.

V  lokalitách mimo parkovacej zóny neplánujeme vo väčšej miere vyznačovať parkovacie miesta na chodníku. vyznačená bola iba ulica vekomoravská s 19-timi moestami. Všeobecne však dávame v  Trenčíne prednosť zjednosmerneniu ulíc a  vyznačeniu parkovacích miest na  komunikácii. Značenie na chodníku považujeme za krajné riešenie.