Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo dňa  21.11.2023 VZN č. 30/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín. VZN č. 30/2023 nadobudlo účinnosť k 7.12.2023. K uvedenému dátumu sa zároveň ruší Prevádzkový poriadok parkovacej zóny v plnom rozsahu a bez náhrady.

Print Friendly, PDF & Email