Začína výstavba parkovísk na sídlisku Kvetná

Na sídlisku bude vyznačených 280 parkovacích miest, ktoré sa získajú rozšírením cesty a a úpravou terajších parkovísk.

Okrem nových stojísk z betónovej a EKO dlažby budú v rámci investičnej akcie mesta vybudované aj nové chodníky, presunuté pripadne vymenené stĺpy verejného osvetlenia, položený nový asfaltový povrch.

Na Ul. Duklianskych hrdinov bude celkovo 78 parkovacích miest. Na jednosmernej časti budú umiestnené šikmé parkovacie miesta v počte 29 a na časti ulice, kde je obojsmerná premávka, kolmé parkovacie miesta v počte 49. Cesta bude rozšírená a chodník posunutý bližšie k bytovému domu. Preložené budú štyri stĺpy verejného osvetlenia. Riešenie parkoviska zohľadňuje aj budúce umiestenie polopodzemných kontajnerov

Na obojsmernej časti cesty momentálne parkujú vozidlá aj pozdĺžne, čo komplikuje obchádzanie sa vozidiel. V jednej časti bude cesta rozšírená do zelene, pričom sa v tomto úseku preloží aj existujúce osvetlenie. Na konci úseku bude komunikácia šírkovo upravená  tak, aby bola zabezpečená obojsmerná premávka. Parkovacie miesta budú kolmé, bez možnosti pozdĺžneho parkovania. V celom úseku bude opravený aj chodník a na novom úseku vozovky bude položený nový asfalt.

Na Hollého ulici budú na jednosmernej časti ulice šikmé aj kolmé stojiská a na časti s obojsmernou premávkou kolmé. Celkovo to bude 202 parkovacích miest. Výstavba bude prebiehať v dvoch častiach.

Časť „A“ Šikmé a kolmé parkovanie: Parkovisko so šikmým státím bude priamo prístupné z existujúcej komunikácie, jeho plocha bude rozšírený o šírku chodníka, ktorý bude posunutý bližšie k bytovému domu. Kvôli posunu chodníka bude presunutý štyri stĺpy verejného osvetlenia. V tejto časti ulice bude 27 šikmých parkovacích miest.

Súbežne so šikmým parkovaním tu bude časť s kolmým státím, toto parkovisko bude priamo prístupné z ulice Duklianskych hrdinov, počet miest bude 22. Riešenie parkoviska zohľadňuje aj budúce umiestenie polopodzemných kontajnerov

Časť „B“ Kolmé parkovanie: Parkovisko bude priamo prístupné z jednosmernej cesty, kde sú momentálne odstavované automobily neorganizovane, čo komplikuje obchádzanie stojacich vozidiel. Pri výstavbe parkoviska bude presunutý chodník a premiestnených sedem stĺpov verejného osvetlenia V tejto časti ulice bude 153 kolmých parkovacích miest.