Cesty a chodníky v zime čistia podľa poradia dôležitosti

Miestne komunikácie sú pre výkon zimnej údržby rozdelené do troch skupín, parkoviská budú prehrnuté, ak na nich nebudú stáť autá.

Zimná údržba miestnych komunikácií, vo vlastníctve a správe mesta sa riadi podľa Zimného operačného plánu. Vykonáva ju zmluvne dohodnutý partner Marius Pedersen, a.s. Trenčín. Spočíva v prehŕňaní, posype a odvoze snehu z ciest a chodníkov, tie sú pre výkon zimnej údržby rozdelené do troch skupín, podľa poradia dôležitosti.

Cesty a ich poradie

1. zberné a prepojovacie komunikácie po ktorých vedú autobusové linky, zásobovacie trasy obchodnej siete, ulice spájajúce sídliská, cesty vo svahoch a pod. Ukončenie výkonu údržby do troch hodín od ukončenia sneženia resp. vzniku poľadovice.

2. prepojovacie a obslužné komunikácie na sídliskách, sprístupňujúce najmä budovy s hromadným bývaním. Ukončenie výkonu údržby do šiestich hodín od ukončenia sneženia resp. vzniku poľadovice.

3. všetky ostatné miestne komunikácie, na ktorých sa vykonáva zimná údržba. Ukončenie výkonu údržby do dvanástich hodín od ukončenia sneženia resp. vzniku poľadovice.

Parkovacie miesta sa prehŕňajú, pokiaľ tomu v čase prejazdu mechanizácie nebránia zaparkované vozidlá. 

V miestach jednostranného parkovania bude prehŕňanie zabezpečené v smere od parkovacích miest na protiľahlú stranu cesty. V miestach obojstranného parkovania bude zabezpečené odhŕňanie od parkovacích miest na voľné plochy (dopravné tiene) pred a za parkovacími miestami, resp. dodávateľ zabezpečí odvoz snehu. Prístupové cesty medzi parkoviskami a garážami budú odhŕňané rovnako, ako v prípade obojstranného parkovania.

Viac o zimnej údržbe na https://trencin.sk/wp-content/uploads/2021/01/Zimny-operacny-plan-2020-2021.pdf