Karty pre zamestnanecké vozidlá po novom

Nepožadujeme nové údaje od žiadateľov, iba potvrdenie pravdivosti údajov uvedených v žiadosti.

Pre vydanie parkovacej karty na vozidlo, patriace spoločnosti, v ktorej je žiadateľ zamestnaný, je potrebné doložiť dohodu/zmluvu o používaní služobného vozidla aj na súkromné účely uzatvorenej podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003. Touto dohodu preukazuje žiadateľ svoj vzťah k vozidlu, v prípade ak je rezidentom a žiada o niektorú z rezidentských kariet alebo abonentom a vybavuje kartu Abonent dlhodobé v pásme.

Úpravou VZN o dočasnom parkovaní č. 10/2016, ktorá začala platiť od 12. októbra 2023 nepožadujeme nové údaje od žiadateľov, iba potvrdenie pravdivosti údajov uvedených v žiadosti o parkovaciu kartu. Žiadateľ môže postupovať dvoma spôsobmi a k dohode/zmluve o používaní služobného vozidla aj na súkromné účely ešte doloží buď

  • Potvrdenie zo Sociálnej poisťovne, že je zamestnancom spoločnosti tak, ako sa uvádza v predloženej dohode, alebo
  • Plnú moc na preverenie údajov, ktorou splnomocní mesto Trenčín na preverenie poskytnutých údajov v systéme Sociálnej poisťovne.

Pre udelenie plnej moci je určené samostatné tlačivo, ktoré je  k dispozícii na webe https://parkovanietrencin.sk/tlaciva-na-stiahnutie/ aj v klientskom centre MsÚ. Pri osobnom vybavovaní v Klientskom centre podpíše žiadateľ tlačivo na splnomocnenie, podpis nemusí byť overený. Pri online vybavovaní je potrebné priložiť sken/foto plnej moci k žiadosti a originál doručiť osobne ale poštou Mestu Trenčín do 21 dní od aktivácie parkovacej karty, inak bude karta zablokovaná ako neplatná a žiadateľ nemá nárok na vrátenie zaplatenej ceny PK ani jej časti.

K takémuto opatreniu sa pristúpilo z dôvodu zabránenia zneužívania možnosti vydávania kariet pre tzv. zamestnanecké vozidlá a porušovania VZN. Hoci žiadatelia aj doteraz potvrdzovali súhlas s preverením poskytnutých údajov, takéto dohody predkladali aj tí, ktorí neboli zamestnancami firmy, vlastniacej vozidlo, prípadne nepoužívali vozidlo na základe osobitného prepisu, zákona o dani z príjmov a dochádzalo k zneužívaniu.