Nové parkoviská na ulici M. Turkovej sú dokončené

Výstavba parkovísk pokračovala po zimnej prestávke. Na nových povrchoch boli už vyznačené parkovacie miesta.

Stavebné práce na výstavbe a rozšírení parkovísk začali na jeseň na viacerých miestach na ulici M. Turkovej, pred domami č. 1727/1, 1728/2 a 1729/4-20. Časť parkovacích miest bola dokončená ešte pred zimou, výstavba jedného parkoviska a dokončovacie práce boli presunuté na jar tohto roku. Stavba je dokončená, parkovacie miesta sú vyznačené.

V rámci výstavby boli vybudované:

→ tri parkovacie miesta s kolmým státím pri bytovom dome M. Turkovej č. 1727/1

→ šesť miest s kolmými státím na mieste spevnenej plochy pri budove predajne

→12 parkovacích miest s kolmým státím na ul. M. Turkovej v mieste betónovej plochy ohraničenej betónovým múrikom

→ 11 parkovacích miest s kolmým státím na betónovej ploche, kde boli umiestnené smetné nádoby pred bytovým domom č.1729/20 a sčasti v zeleni

Po dokončení a dobudovaní nových parkovísk boli zrušené pozdĺžne parkovacie miesta vyznačené čiastočne na chodníku za bytovým domom č. 1729. Dopravný inšpektorát povolil existujúce parkoviská len do doby výstavby nových, pretože bránili riadnemu užívaniu chodníka chodcami a tvorili prekážku záchranným zložkám.