Novinky v parkovaní platné od piatku 3. júna 2022

Novela VZN 8/2022 upravuje napríklad aj podmienky pre vydanie a zrušenie kariet i oslobodenia od parkovného.

✔ Parkovaciu kartu vybavia aj žiadatelia (fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba), ktorí majú vozidlo na základe operatívneho lízingu. Pre konateľov obchodnej spoločnosti, ktorá užíva vozidlo na základe tzv. operatívneho lízingu, odpadá povinnosť preukazovať užívanie tohto vozidla konateľom na súkromné účely na základe dohody o poskytnutí služobného motorového vozidla na používanie na služobné a súkromné účely. Žiadateľ o vydanie parkovacej karty, ktorý užíva vozidlo na základe operatívneho lízingu, predkladá uzatvorenú lízingovú zmluvu a  kópiu technického preukazu vozidla alebo osvedčenia o evidencii vozidla časť II.

✔ Žiadateľom o vydanie parkovacej karty môže byť v prípade smrti vlastníka motorového vozidla pred právoplatným ukončením dedičského konania potenciálny dedič motorového vozidla. Takýto žiadateľ však musí okrem ostatných dokladov potrebných k vydaniu karty, predložiť aj písomné čestné prehlásenie s úradne osvedčeným podpisom, ktoré musí obsahovať náležitosti uvedené v novom odseku 38 VZN č. 8/2022.

✔ V prípade zrušenia parkovacej karty je minimálna suma pre vyplatenie alikvotnej časti päť eur.

✔ Vodiči, ktorí využívajú bezplatné parkovanie na základe modrého parkovacieho preukazu ZŤP osoby budú mať podľa novely VZN povinnosť umiestniť tento preukaz tak, aby bolo z vonkajšej strany vozidla čitateľné číslo parkovacieho preukazu.

Zmeny priniesla novela Všeobecne záväzného nariadenia o parkovaní č. 8/2022. Schválili ju poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva 18. mája 2022. Účinné sú od 3. júna 2022.