Pokračuje príprava na reguláciu parkovania v Zámostí

Termín začiatku regulácie ešte nie je určený, predpoklad je, že bude predložený na schválenie MsZ do konca roka.

Zaradenie lokality do zóny s regulovaným parkovaním zahŕňa celý rad prípravných prác, nových dopravných riešení, úpravy režimu dopravy, zjednosmernenie, Zóny 30 a pod. Súčasťou príprav je aj vodorovné a zvislé označenie parkovacích miest. V parkovacej zóne je totiž povolené stáť iba na vyznačených parkovacích miestach. V týchto dňoch sa značia parkovacie stojiská na uliciach Kvetná, Školská, Továrenská, Budovateľská, dodatkové a informačné tabule budú doplnené pred začiatkom spustenia regulácie.

Pred samotným vypracovaním projektov dopravného značenia sa konali viaceré stretnutia s občanmi a s poslancami na tému riešenia statickej dopravy v tejto lokalite. Nové značenie zohľadnilo aj ich pripomienky a podnety.

Pokračuje aj výstavba záchytného parkoviska pri železničnej stanici Zlatovce na Bratislavskej ulici  pre 56 vozidiel. Pozemok s rozlohou 1 680 m2 patrí Železniciam SR. Mesto má s nimi podpísanú nájomnú zmluvu na 15 rokov s možnosťou jej predĺženia, po vzájomnej dohode, o ďalších 5 rokov. Ročné nájomné je stanovené na 370 eur bez DPH. Vodiči budú môcť na tomto parkovisku parkovať zdarma. Parkovisko by malo byť hotové do leta, termín ukončenia výstavby môže ovplyvniť počasie.