Regulácia parkovania na Juhu a Sihoti 3, 4 sa posúva. Pre vírus

Nový termín je 23. 9. 2020.  Aj ďalšie zmeny parkovania, jednotná prevádzková doba či posun hranice pásma začnú platiť až na jeseň.

Reguláciu parkovania na Juhu a Sihoti 3,4 zablokovalo vlani Združenie domových samospráv svojim podaním na ministerstvo životného prostredia, čím sa odsunuli termíny kolaudácie jednotlivých parkovísk. Tentoraz si zmenu  vyžiadala mimoriadna situácia, vyhlásená vládou SR z dôvodu zamedzenia šírenia vírusu.

Termín začiatku regulácie na Juhu a Sihoti 3, 4 bol 15. apríl, predaj kariet bol naplánovaný od 16. marca. Vzhľadom k predpokladanému vysokému počtu žiadateľov o vydanie parkovacích kariet pre nové a rozšírené pásma v klientskom centre ako aj v záujme ochrany obyvateľov pred šírením ochorenia COVID-19 rozhodli poslanci o novom termíne a to od 23. septembra 2020. K tomuto dátumu začnú platiť aj ďalšie zmeny VZN a to:.

nová kategória parkovacích miest – dlhodobé nočné (pri cintoríne na Saratovskej ul.),

zmena doby spoplatnenia, jednotná v zónach B,C,D,F,G,H,J v pracovných dňoch 0.00 h až 24.00 h.  Počas víkendov a sviatkov iba vo večerných a nočných hodinách, kým cez deň (od 8.00 do 19.00h ) zostáva parkovanie bezplatné,

doplnenie možnosti uhrádzať parkovné aj prostredníctvom mobilnej aplikácie,

úprava podmienok úhrady parkovného na rampových systémoch,

→  formálne úpravy VZN 10/2016 (obmedzenie využívania uhradeného parkovného na dlhodobých parkoviskách mimo týchto parkovísk a vylúčenie možnosti zrušenia parkovacej karty bez uvedenia dôvodu, ak storno poplatok prevyšuje alikvotnú časť ceny parkovacej karty, ktorá má byť držiteľovi karty po zrušení vrátená),

zmena platnosti karty Návšteva pásma, ktorá mala platiť dva po sebe nasledujúce dni (t.j. už nie pracovné dni),

úprava hranice medzi pásmom B a C na Súdnej ulici – presun časti ulice z pásma B (od vstupu do Nemocnice pre obvinených a odsúdených po križovatku s Piatisticku) do pásma C a zaradenie parkovacích miest ako dlhodobé s prevádzkovou dobou v pracovných dňoch od 8.00 h do 16.00 h.