Viac miest aj nový povrch pred bytovým domom

Na sídlisku Juh, pred bytovým domom Šmidkeho 1 sme stavebnými úpravami rozšírili parkovisko.

Možnosti budovania nových parkovísk najmä na Juhu majú svoje priestorové limity.  Pri výstavbe v minulosti neboli vytvorené dostatočné plochy medzi bytovkami, ktoré by dnes mohli byť určené na parkovanie. Hľadanie nových miest je náročné, chýbajú voľné plochy, kde by bolo možné stojiská vyznačiť, sú potrebné investície na stavebné úpravy.

Na ploche pred bytovým domom Šmidkeho 1 boli vyznačené štyri parkovacie miesta, z toho dve pre ŤZP a ďalšie dve pozdĺžne na príjazdovej komunikácii. Stavebnými úpravami sa podaril priestor dvoch pozdĺžnych miest rozšíriť a vybudovať tu štyri nové parkovacie miesta s kolmým státím.

Zároveň bola celá plocha pred bytovým domom zrekonštruovaná novým asfaltovým povrchom a obnovené bolo aj vodorovné dopravné značenie. Parkovisko sa budovalo na základe komunikácie s tamojšou bytovou samosprávou.