Zimná údržba sa vykonáva podľa poradia dôležitosti ciest

Parkovacie miesta sa prehŕňajú, pokiaľ tomu v čase prejazdu mechanizácie nebránia zaparkované vozidlá. 

Zimnú údržbu vykonáva dohodnutá spoločnosť Marius Pedersen, s ktorou Mestské hospodárstvo a správa lesov ako správca miestnych komunikácií uzavrelo rámcovú dohodu o poskytovaní služieb na dobu určitú, a to do konca marca 2024. Zmluvný partner zodpovedá za zjazdnosť miestnych komunikácií a schodnosť peších komunikácií po dobu výkonu zimnej údržby, ktorú vykonáva podľa zimného operačného plánu:

https://trencin.sk/wp-content/uploads/2023/11/Zimny-operacny-plan-2023-202465.pdf

Zimná údržba spočíva v prehŕňaní, posype a odvoze snehu z ciest a chodníkov, ktoré sú rozdelené do troch skupín, podľa poradia dôležitosti. Ak bude potrebné sneh odvážať, bude umiestnený na bývalú skládku domového odpadu v Zámostí resp. na koniec ulice Východná, do odstavného pásu na pravej strane cesty v smere od centra. V prípade dlhodobého sneženia, vzniku poľadovice alebo avizovanej kalamity dodávateľ prispôsobí výkon služby v maximálnej miere k zabezpečeniu zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií.

Poradie dôležitosti pre miestne komunikácie pre motorovú dopravu vrátane pruhov pre cyklistov 

  1. zberné a prepojovacie komunikácie, po ktorých vedú autobusové linky, zásobovacie trasy obchodnej siete, ulice spájajúce sídliská, cesty vo svahoch a pod. Ukončenie výkonu údržby do 4 hodín od ukončenia sneženia resp. vzniku poľadovice.
  2. prepojovacie a obslužné komunikácie na sídliskách, sprístupňujúce najmä budovy s hromadným bývaním. Ukončenie výkonu údržby do 12 hodín od ukončenia sneženia resp. vzniku poľadovice.
  3. všetky ostatné miestne komunikácie, na ktorých sa vykonáva zimná údržba. Ukončenie výkonu údržby do 48 hodín od ukončenia sneženia resp. vzniku poľadovice.

Parkovacie miesta sa prehŕňajú, pokiaľ tomu v čase prejazdu mechanizácie nebránia zaparkované vozidlá. 

V miestach jednostranného parkovania bude prehŕňanie zabezpečené v smere od parkovacích miest na protiľahlú stranu cesty. V miestach obojstranného parkovania bude zabezpečené odhŕňanie od parkovacích miest na voľné plochy (dopravné tiene) pred a za parkovacími miestami, resp. dodávateľ zabezpečí odvoz snehu, na pokyn objednávateľa. Prístupové cesty medzi parkoviskami a garážami budú odhŕňané rovnako ako v prípade obojstranného parkovania.

Mesto Trenčín spravuje cca 150 km miestnych komunikácii, približne 180 km chodníkov. V Trenčíne sú aj cesty v správe štátu ( D1 a štátna cesta I. triedy č. 61), v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja (cesta II. triedy č. 507 a cesty III. triedy s číslami 1870, 1871, 1872, 1873, 1880, 1881).