Zmeny v parkovaní pre držiteľov parkovacieho preukazu ŤZP

Karta s 90 percentnou zľavou aj bezplatné parkovanie na tri hodiny denne. Zmeny začnú platiť od 18. novembra.

Od 18. novembra sa menia podmienky parkovania pre držiteľov parkovacích preukazov ŤZP.  Nedochádza k žiadnemu rušeniu miest pre osoby ŤZP, práve naopak za zmenami je snaha o zvýšenie počtu všeobecných miest bez ich naviazania na konkrétne číslo parkovacieho preukazu a ich vyhradenie tam, kde sú skutočne potrebné.

Ako parkovať na vyhradených miestach –  bezplatne s originálom parkovacieho preukazu umiestneným viditeľne za čelným sklom. Zostáva v platnosti aj po 18.11.

Ako parkovať na bežných miestach – spoplatnených 

 • do 17.11. 2023 bezplatne s viditeľne umiestneným parkovacím preukazom za čelným sklom.
 • Od 18.11.2023  bezplatne tri hodiny v jeden deň po odoslaní sms na číslo 2200. Doba platnosti parkovného  je jedna hodina, na dalšiu hodinu je potrebné sms opäť poslať, maximálne tri v jeden deń. Tvar sms je: TNX medzera EČV medzera číslo parkovacieho preukazu. Ďalšie parkovné uhradíte v automate, mobilnou platbou, poslaním štandardnej sms pre pásmo, alebo si môžete vybaviť parkovaciu kartu.

Parkovacia karta pre držiteľov parkovacieho preukazu

Parkovaciu kartu vydáva Mesto Trenčín pre držiteľov parkovacieho preukazu. Parkovací preukaz (modrá kartička) vydáva Úrad práce sociálnych vecí a rodiny pre osoby ŤZP.

Ako vybaviť parkovaciu kartu? 

 • iba osobne v klientskom centre MsÚ.  Žiadosť Vám vytlačia pri okienku. Parkovaciu kartu vybaví rezident mesta, ktorý je zároveň vlastníkom/držiteľom vozidla a parkovacieho preukazu. Prípadne je zákonným zástupcom držiteľa preukazu a má s ním rovnaké miesto trvalého pobytu.

  Čo potrebujete?

 • Občiansky preukaz – k  nahliadnutiu
 • Parkovací preukaz – k nahliadnutiu
 • Doklady k vozidlu – veľký technický preukaz, kde ste uvedený ako vlastník/držiteľ vozidla.  Ak nie ste vlastník/držiteľ vozidla a používate vozidlo Vášho zamestnávateľa, je potrebné doložiť dohodu o používaní služobného vozidla aj na súkromné účely uzatvorenú podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 a Potvrdenie do Sociálnej poisťovne alebo podpíšete tlačivo Plná moc, ktorou splnomocníte mesto Trenčín na preverenie týchto údajov v systémoch Sociálnej poisťovne.
 • Súhlas vlastníka nehnuteľnosti – predkladáte, ak nie ste vlastníkom nehnuteľnosti, kde máte trvalý pobyt. Súhlas overí vlastník (ak je viac spoluvlastníkov, stačí súhlas jedného) v klientskom centre, bezplatne, prípadne u notára.

Po vybavení kartu v KC aj uhradíte. Cena karty je s 90 % zľavou. Cenník parkovného

Na miesto trvalého pobytu môže byť vydaná iba jedna karta pre držiteľa parkovacieho preukazu ŤZP. Parkovacia karta pre držiteľa parkovacieho preukazu ŤZP nebude započítavaná do poradia vydaných kariet na byt.

Typ karty – vybrať si môžete niektorú z 5 rezidentských kariet, podľa toho kde chcete/potrebujete parkovať:

 • Pásmo – platí v pásme trvalého pobytu žiadateľa ( v prípade pásiem C a D a H a G platí karta aj v susednom pásme)
 • Pásmo a dlhodobé – platí v pásme trvalého pobytu žiadateľ a na parkoviskách označených ako dlhodobé v parkovacej zóne. Tieto parkovacie miesta sú vyznačené na dopravnej značke a ich umiestenie si môžete pozrieť na https://parkovanietrencin.sk/mapa/
 • Pásmo a mesto okrem A,B – platí na každom vyznačenom parkovacom mieste (okrem pásma A a B)
 • Dlhodobé – celomestská karta, ktorá platí iba na parkoviskách označených ako dlhodobé.
 • Mesto okrem A,B – celomestská karta, ktorá platí na každom vyznačenom parkovacom mieste (okrem pásma A a B)

Ak má držiteľ parkovacieho preukazu osoby s ťažkým zdravotným vyhradené parkovacie miesto, nie je možné mu vydať zľavnenú ZŤP parkovaciu kartu.

Vyhradenie parkovacieho miesta ŤZP

 • Držiteľ parkovacieho preukazu môže požiadať mesto Trenčín, útvar mobility, o vyhradenie parkovacieho miesta v mieste jeho trvalého pobytu. V prípade schválenia žiadosti je vyhradenie parkovacieho miesta bezplatné a oslobodené od úhrady miestnej dane. Vyhradeniu predchádza dôkladné preverenie opodstatnenosti, aby sa vyhovelo skutočne iba žiadateľovi so závažnými zdravotnými diagnózami. Ide o ústretový prístup mesta, pretože na vlastné vyhradené parkovacie miesto neexistuje právny nárok.

Zriadenie vyhradeného parkovacieho miesta pre vozidlá držiteľov parkovacieho preukazu

 • Podnety na vytvorenie nových vyhradených miest pre vozidlá, ktoré prepravujú osobu s parkovacím preukazom môžete zasielať na adresu parkovanie@trencin.sk.