Zóna 30 aj na Juhu a Dolnom meste

Rozširujeme oblasti, kde bude rýchlosť jazdy maximálne 30 km/h. Dôvodom je bezpečnosť, najmä chodcov a upokojenie dopravy.

Komunikácie začlenené do zóny 30 budú označené na vjazde dopravnou značkou Zóna najvyššej dovolenej rýchlosti, v  ktorej je zakázané jazdiť vyššou rýchlosťou ako vyznačenou v kilometroch za hodinu. Umiestnené budú na všetkých príjazdových cestách do zóny, značky ukončujúce zónu budú na výjazde. Upravená rýchlosť potom platí na všetkých cestách zóny v oboch smeroch po značku, ktorá ju ukončuje. V Zóne 30 zostanú zachované hlavné a vedľajšie cesty, na križovatkách zostanú značky upravujúce prednosť v jazde.

Dolný Juh – ulice Mateja Bela, Lavičková, Kyjevská, Južná

Horný Juh – J. Halašu, Šmidkeho, Novomeského, Západná, Vansovej, Bazovského, Liptovská, Šafárikova

Dolné mesto – K dolnej stanici, Jesenského, Kuzmányho, Moyzesova, Kmeťova, Kollárova, Súdna, Piaristická, Bernolákova, Horný Šianec, Jilemnického.

Značenie uvedených lokalít sa uskutoční v priebehu októbra.

HORNÝ JUH zóna 30 uprava

dolné mesto zona 30 uprava

DOLNÝ JUH zóna 30 uprava