O parkovaní

Prečo regulovať parkovanie?

Motorových vozidiel pribúda a všetky potrebujú niekde parkovať. To je však stále väčší problém. A je jedno, či v centre mesta alebo na sídliskách. Regulácia parkovania je reakciou na aktuálnu dopravnú situáciu a snahou o jej riešenie.

PRVORADÁ JE BEZPEČNOSŤ

Úlohou mesta je zabezpečiť bezpečnosť a prejazdnosť ciest  a vytvoriť podmienky pre statickú dopravu. Skúsenosti vyspelých miest dokazujú, že účinným a efektívnym spôsobom, ako zabezpečiť žiadanú kvalitu života, zlepšiť bezpečnosť na cestách pre cyklistov, chodcov i motoristov, je zaviesť celoplošnú reguláciu parkovania.

CIEĽOM JE NASTAVIŤ PRAVIDLÁ

Zámerom regulácie parkovania nie je bezohľadné naplnenie mestskej kasy, ako tvrdia kritici. Jej cieľom je stanoviť pravidlá pre doteraz neobmedzovaný nárast počtu vozidiel a „prisvojovanie“ si verejného priestranstva, chrániť rezidentov, vylúčiť z centra mesta dlhodobé státie atď. A najmä, podnietiť ľudí, aby začali premýšľať inak a začali viac využívať MHD a alternatívne spôsoby dopravy, tak ako je tomu bežné všade inde v civilizovanom svete. Viac bicyklov v uliciach je dobré nielen pre životné prostredie ale aj pre zdravie ľudí.

PODPORA ALTERNATÍVNEJ DOPRAVY

Mesto chce vytvárať lepšie podmienky pre bicyklistov a postupne pribúdajú cyklotrasy (napríklad cez centrum od kaplnky pri mestskom cintoríne až po bývalú SZŠ, na Mládežníckej ulici, na Sihoti, Juhu, na Zámostí trasy Bratislavská- Záblatská, Piešťanská, Zlatovská, Hlavná, Kasárenská, Na kamenci v úseku od ulice Na vinohrady po Kasárenskú, na Karpatskej ulici). Na jeseň 2021 začala výstavba cyklotrasy na ulici Ľ. Stárka v úseku od nového cestného mosta po starý železničný most, dĺžky viac ako 2,6 km, ktorá bude súčasťou konceptu rozvoja cyklistickej dopravy v Trenčíne, ktorá prepojí mestské časti s nadradeným cyklistickým systémom „Vážskej cyklotrasy“. Pripravuje sa aj nový 1,5 km úsek novej cyklistickej komunikácie Vážska magistrála – Istebnícka.

Križovatky s dlhými priechodmi sa stavebne upravujú tak, aby boli bezpečnejšie pre chodcov, viaceré boli výrazne osvetlené. Nový grafikon MHD počíta aj s využitím nových  stavieb (nový cestný most a novovybudované podjazdy, ktoré vznikli vďaka modernizácii železnice).

ČO PRINESIE  REGULÁCIA?

Pozitíva pocítia aj vodiči. Po zavedení regulácie dôjde na parkoviskách k úbytku vozidiel. Časť vodičov preparkuje do dvorov rodinných domov a nevyužívaných garáží, časť odstráni z parkovísk svoje roky nevyužívané vozidlá. Zároveň nastane vyššia tzv. obrátkovosť parkovacích miest, a to najmä v lukratívnom centre, kde prestanú parkovať dlhé hodiny až celodenne. Tí môžu využívať dlhodobé parkoviská, vytvorené práve na dlhodobé parkovanie. V lokalitách blízko už doteraz spoplatneného centra budú môcť domáci zaparkovať aj v priebehu dňa. Návštevníci úradov a inštitúcií nebudú hľadať miesto na parkovanie dlhšie, než trvá vybavenie účelu ich cesty. Prostriedky získané parkovného a predaja kariet výlučne budú použité na výstavbu nových parkovacích miest a zlepšenie mobility v meste.

Parkovacie karty

Parkovacie karty sú určené na úhradu dlhodobého alebo pravidelného parkovania v meste. Zakúpenie parkovacej karty vám umožňuje parkovať na parkovacích miestach podľa územnej platnosti a typu karty. Parkovacou kartou si nekupujete vyhradenie parkovacieho miesta pre konkrétne vozidlo.

 • Karta nemá fyzickú podobu. Po zakúpení nedostanete papierovú alebo plastovú kartičku.
 • Evidencia karty je elektronická, ide o záznam evidenčného čísla vozidla v databáze parkovacích kariet.
 • Karty sú určené na pravidelné parkovanie.
 • Dva typy parkovacích kariet, rezidentské a abonentské.
 • Jedno EČV = iba jedna parkovacia karta.
 • Jeden žiadateľ si môže zakúpiť viacero abonentských alebo rezidentských kariet.
 • Platnosť karty je ročná (365 dní) alebo trojmesačná
 • O parkovaciu kartu žiada vlastník/držiteľ vozidla, vybavuje ju na miesto trvalého pobytu. Ak má trvalý pobyt v Trenčíne je rezident, ak nemá trvalý pobyt v Trenčíne, je abonent.
 • Parkovacia karta môže byť vydaná iba pre vozidlo dĺžky do 5,4 metra
 • Ak je vozidlo evidované na firmu a žiadateľ o vydanie parkovacej karty je jej zamestnanec, predkladá k žiadosti aj dohodu o využívaní služobného vozidla aj na súkromné účely, podľa zákona o dani z príjmov (č. 595/2003 Z.z.) a buď Potvrdenie zo Sociálnej poisťovne, ktorá potvrdí, že žiadateľ je zamestnancom spoločnosti alebo splnomocní mesto podpísaním tlačiva na preverenie týchto údajov v systémoch Sociálnej poisťovne.
 • Ak je vozidlo evidované na firmu a žiadateľ je jej konateľ/štatutár/živnostník, nemusí predkladať žiadny doklad, vzťah k vozidlu overíme v obchodných registroch.
 • Cena rezidentskej karty zohľadňuje počet už vydaných kariet na byt.
 • Pri rezidentských kartách na jeden byt môže byť vydaných aj viac ako tri karty. Pre vydanie štvrtej a ďalšej karty je však potrebné preukázať, že v byte majú trvalý pobyt štyri, prípadne viac dospelých osôb. Ak nemajú, na ďalšie vozidlá si zakúpia niektorú z abonentských kariet.
 • Kartu môžete preniesť na iné EČV dočasne dvakrát počas jej ročnej platnosti (šesť a šesť týždňov).
 • Kartu môžete preniesť na iné EČV trvale raz počas jej ročnej platnosti
 • Kartu môžete zrušiť, vrátime vám alikvotnú čiastku z ceny karty (podľa uvedeného dôvodu bude zrušenia buď bez alebo s desaťpercentným storno poplatkom). Minimálna suma pre vyplatenie alikvotnej časti je päť eur.
 • Kartu s trojmesačnou platnosťou môžete zrušiť iba z dôvodov zmeny trvalého pobytu (odsťahovanie/prisťahovanie  z/do Trenčína), či predaja/zošrotovania vozidla, zrušenie bude bez storno poplatku.
 • Kartu s ročnou platnosťou môžete zrušíť z dôvodov odsťahovania (zmeny trvalého pobytu), či predaja/zošrotovania vozidla, zrušenie bude bez storno poplatku
 • Kartu s ročnou platnosťou môžete zrušiť aj bez dôvodu, zrušenie bude so storno poplatkom vo výške desať percent z pôvodnej ceny karty.
 • Karta bude vydaná iba žiadateľom, ktorí nemajú žiadne neuhradené záväzky voči mestu. Zaregistrujte sa na datamesta.trencin.sk a môžete si skontrolovať, či nemáte voči mestu podlžnosti a prípadne ich priamo cez tento portál aj zaplatiť. Overiť, či nie ste daňovým dlžníkom si môžete aj na www.trencin.sk, alebo osobne v klientskom centre MsÚ.
 • Zakúpenie parkovacej karty je dobrovoľné, pri rozhodovaní zvážte, kam a ako často jazdíte a kde potrebujete parkovať.
 • Kartu, po skončení jej platnosti, môžete obnoviť buď elektronicky bez návštevy úradu, alebo osobne v klientskom centre.
 • Cez užívateľské konto na webstránke karty.parkovanietrencin.sk si môžete spracovať kartu sami, vybaviť aj ďalšiu novú kartu, kartu Návšteva pásma, dočasne alebo trvale zmeniť ECV, prípadne zrušiť kartu.
 • Po uplynutí doby platnosti sa stáva karta neaktívna automaticky, nie je potrebné ju odhlasovať.

Typy kariet

Rezidentské sú určené pre občanov s trvalým pobytom v meste, tiež pre konateľov spoločnosti a živnostníkov, ak spĺňajú podmienku trvalého pobytu v Trenčíne. Rezident žijúci v regulovanom pásme môže pre svoju návštevu zakúpiť parkovaciu kartu Návšteva pásma, ktorá platí tri po sebe nasledujúce dni.

Parkovacia karta PÁSMO

Parkovacia karta PÁSMO a DLHODOBÉ

Parkovacia karta PÁSMO a MESTO okrem A,B

Parkovacia karta DLHODOBÉ

Parkovacia karta MESTO okrem A,B

Parkovacia karta NÁVŠTEVA PÁSMA

Abonentskésú určené pre občanov bez trvalého pobytu v Trenčíne, pre dochádzajúcich, pre právnické osoby (dva vyššie typy abonentských kariet), ale aj pre rezidentov, ktorí nevedia preukázať vzťah k vozidlu, prípadne majú viac ako štyri vozidlá na byt.

Parkovacia karta ABONENT DLHODOBÉ v PÁSME

Parkovacia karta ABONENT DLHODOBÉ

Parkovacia karta ABONENT MESTO okrem A,B

Pásma a doba spoplatnenia

Vo všetkých regulovaných pásmach je zmiešaný režim parkovania, čo znamená, že každé parkovacie miesto môže využiť rovnako držiteľ parkovacej karty ako aj vodič, ktorý platí jednorazové parkovné.

Zóna s regulovaným parkovaním

Regulované parkovanie začalo v Trenčíne od 15. marca 2017. V súčasnosti je v parkovacej zóne desať pásiem A,B,C,D,G,H,F,J, P,Z

Pásmo A: Centrum mesta, parkovacie karty do pásma A vybavia iba rezidenti pásma, ostatní hradia jednorazové parkovné

Pásmo B:  Námestie sv. Anny, po ulicu K dolnej stanici, parkovacie karty do pásma B vybavia iba rezidenti pásma, ostatní hradia  jednorazové parkovné

Pásmo C: lokalita Dolné mesto, Olbrachtova, Dlhé Hony (pri ZŠ Dlhé Hony)

Pásmo D: lokalita Dlhé Hony (časť) po Bezručovu a Cintorínsku

Pásmo G:  Sihoť 1 (od Obchodnej akadémie M. Hodžu po  Ul. gen Viesta a parkoviská pri železničnej stanici)

Pásmo H:   Sihoť 2,3,4 (od Ul. gen Viesta  po Ul. Sibírska)

Pásmo F: Mládežnícka ulica, pri bývalej reštaurácii Koliba, oproti Mestskej športovej hale a Sokolovni

Pásmo J – sídlisko Juh (1 a 2)

Pásmo P – ulica Pod Sokolice

Pásmo Z – sídlisko Kvetná a časť Zámostia

Presné rozdelenie ulíc do pásiem nájdete na mape alebo v Prevádzkovom poriadku parkovacích miest prevádzkovateľa Mesta Trenčín.http://parkovanietrencin.sk/tlaciva-na-stiahnutie/

Kedy treba platiť parkovné

Pásmo A: celoročne 9.00 h – 24.00 h

Pásma B, C, D, G, H, J, P, Z: v pracovných dňoch v čase od 0.00 h – 24.00 h, ostatné dni 0.00 h – 8.00 h a 19.00 h – 24.00 h, (kód TNB,TNC, TNG,TNH, TNJ, TNP, TNZ).

Pásmo F: (Mládežnícka ulica) v pracovných dňoch v čase 8.00 h – 16.00 h, (kód TNF2)

Dlhodobé:parkoviská v pásmach C, D, G, H, J, Z: v pracovných dňoch 8.00 h – 16.00 h (kódy TNC2, TND2, TNG2, TNH2, TNJ2, TNZ2).

Dlhodobé nočné v pásme J (časti Saratovskej ,Východnej ulice a ulička pod cintorínom smerom k parku Pod Juhom): v pracovných dňoch 0.00 h – 8.00 h a 19.00 h – 24.00 h (kód TNJ3).

Dlhodobé parkoviská

Dlhodobé parkoviská sú riadne parkovacie miesta, určené pre dlhodobé, celodenné státie. Parkovať na nich môžu vodiči po úhrade buď jednorazového parkovného, alebo s parkovacou kartou (rezidentskou či abonentskou) platnou pre dlhodobé parkoviská či celomestskou.

Dôvodom zriadenia dlhodobých parkovísk je snaha situovať dlhodobo parkujúce vozidlá na miesta ďalej od obytných blokov, vo väčšej dostupnej vzdialenosti tak, aby miesta v kratšej vzdialenosti boli k dispozícii rezidentom a príp. ich krátkodobým návštevám. Využijú ich vodiči, ktorí napríklad dochádzajú do práce autom a potrebujú parkovať v dochádzkovej vzdialenosti od pracoviska.

V každom pásme (s výnimkou pásma A, B, P) je ako dlhodobé parkoviská označených a vyhradených cca 30 percent parkovacích miest. Najbližšie k centru sú takéto parkoviská napr. na uliciach Električná, Partizánska, Martina Rázusa, Mládežnícka. Označenie „dlhodobé parkovisko“ je uvedené na dopravnej značke alebo na info tabuli umiestnenej z opačnej strany značky P – Parkovisko, príp. na samostatných stĺpikoch. Kód pre posielanie sms je TNC2, TND2, TNG2, TNH2, TNF2, TNJ2 (na dlhodobých nočných TNJ3), TNZ2.

Dlhodobé parkoviská majú vo všetkých pásmach jednotnú dobu spoplatnenia a to v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 h, víkendy, sviatky bezplatné. V prípade pásma J (sídlisko Juh) boli označené časti ulíc Saratovská, Východná a ulička pod cintorínom smerom k pakru Pod juhom ako Dlhodobé nočné s dobou spoplatnenia v pracovných dňoch od 19.00h do 8.00 h nasledujúceho dňa, víkendy, sviatky bezplatné. Kód pre zasielanie sms je TNJ3.

Prienikové parkoviská

Opodstatnenosť parkovísk označených ako prienikové skončila 31. októbra 2017, kedy boli zjednotené susediace pásma G, H ako aj C, D. Držitelia rezidentských kariet Pásmo a Pásmo a dlhodobé môžu od 1. novembra 2017 parkovať nielen vo svojom, ale aj susednom pásme, napríklad: držiteľ karty pre pásmo D môže parkovať v pásme D ale aj C a naopak. Držiteľ karty pre pásmo G môže parkovať vo svojom pásme ako aj v pásme H a naopak.

Prienikové parkoviská boli vytvorené na na hranici dvoch susediacich pásiem, platili na nich parkovacie karty oboch pásiem. Na dopravnom značení bol uvedený názov oboch pásiem. Takéto prienikové parkoviská boli vytvorené na ulici Generála Viesta, na rozhraní pásiem G a H,  na ulici Martina Rázusa v úseku pri vodnom zdroji v oboch smeroch (pásmo G a H) a na ulici Kúty (pásmo C a D). 

 

Ako sú označené parkoviská?

Označenie zóny

Značka (277, 278) označuje začiatok zóny (resp. koniec parkovacej zóny),  v ktorej je státie vozidiel dovolené len na vyznačených parkovacích miestach a len za určitých podmienok uvedených na dodatkovej tabuľke.

Označenie parkovacích miest (vzor)

 1. parkovisko, na ktorom platí parkovacia karta zakúpená pre dlhodobé parkoviská
 2. doba, kedy je parkovanie spoplatnené
 3. hodinová sadzba parkovného
 4. označenie pásma – údaj pre držiteľov parkovacích kariet
 5. údaje pre úhradu parkovného prostredníctvom SMS
 6. QR kód alebo webová adresa pre úhradu parkovného mobilnou platbou

Platené parkovacie miesta sú vyznačené modrými alebo bielymi vodorovnými čiarami. Na vjazdoch do zóny sú umiestnené zónové značky informujúce o vstupe do zóny s regulovaným státím. Na začiatku skupiny parkovacích miest je značka Parkovisko s plateným státím, ktorá informuje o spôsobe státia vozidiel a dodatkové tabuľky s údajmi o cenách a spôsoboch úhrady parkovného.

Jednorazové parkovné

Zaplatiť parkovné je možné mobilnou platbou, v parkovacom automate alebo SMS-kou. Na úhradu nepotrebujete mince, v automate je možné platiť aj platobnou kartou, lístok s automatu nie je potrebné dávať za čelné sklo. So zaplateným parkovným v jednom pásme je možné preparkovať do druhého, cenovo rovnakého alebo nižšieho.
 • Parkovné môžete zaplatiť platobnou (Visa, MasterCard) alebo palivovou (CCS) kartou prostredníctvom telefónu alebo iného zariadenia, pripojeného k internetu. Platbu vám uľahčí nasnímanie QR kódu, ktorý je pod dopravnou značkou Parkovisko.
 • Pri platbe v parkovacom automate je potrebné uviesť EČV. Platba tak bude evidovaná elektronicky v systéme. Výhodou je, že sa nemusíte vrátiť k zaparkovanému vozidlu s parkovacím lístkom a dať ho za čelné sklo.
 • V parkovacích automatoch je možné platiť aj bezhotovostne, platobnou kartou, preto už nemusíte rozmieňať mince.
 • Úhradu v automate si môžete predĺžiť cez SMS alebo napr. platobnou kartou cez stránku parkovanietrencin.sk.
 • SMS-kou uhradíte aj parkovanie kratšie ako na jednu hodinu. Máte na výber interval od 0 do 30 minút (symbol 0), potom po celých hodinách (symbol 1,2…8) až po státie na viac ako 8 hodín (symbol 9). Pri zadávaní čísel používajte číslicu 0 (nula) nie veľké O. Dodržiavajte tvar sms uvedený na dopravných tabuliach umiestnených na každom parkovisku.
 • V parkovacom automate si dĺžku parkovania zvolíte výškou uhradenej sumy (najmenej však 0,10 eur).
 • Parkovné môžete uhradiť aj cez webovú stránku https://ke-utc.appspot.com/static/select.html?label=TRENCIN
 • S parkovným uhradeným v jednom pásme je možné preparkovať  počas predplatenej doby parkovania, nielen na iné parkovisko v rámci pásma, ale aj do iného. Ak je tam cena parkovného rovnaká alebo nižšia (neplatí pre parkovné zakúpené na dlhodobé parkoviská).
 • V parkovacom automate si môžete uhradiť parkovné nielen v tom pásme, kde sa nachádzate, ale aj v susediacich pásmach. Pri úhrade je potrebné vybrať a zvoliť pásmo, v ktorom chcete parkovať.
 • Parkovacie karty aj parkovacie lístky majú iba elektronickú formu, ide o záznam v databáze EČV.
 • Úhradu parkovného kontroluje mestská polícia prostredníctvom mobilného zariadenia snímajúceho EČV, ktoré eviduje všetky potrebné údaje.
 • Podrobný návod a popis ako zaplatiť jednorazové parkovné nájdete tu

Akú kartu si mám kúpiť pre firemné vozidlo?

Zakúpiť si môžete rezidentské aj abonentské karty.

Abonentské karty

Pre vozidlá právnickej osoby (online konto registrované na IČO) sú určené abonentské parkovacie karty typov Abonent dlhodobé a Abonent mesto okrem A a B. Na vybavenie osobne v Klientskom centre MsÚ potrebujete preukaz totožnosti a technický preukaz (veľký). Pri online vybavovaní prikladáte k elektronickej žiadosti sken/foto veľkého technického preukazu a medzinárodnú kartu poistenia automobilu tzv. zelenú kartu.

Ak ste zamestnanec bez trvalého pobytu v Trenčíne a chcete kartu Abonent dlhodobé v pásme. Na vybavenie osobne v Klientskom centre MsÚ potrebujete

 • preukaz totožnosti,
 • technický preukaz (veľký),
 • „Dohodu o poskytnutí služobného motorového vozidla na používanie na služobné a súkromné účely“ v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že zamestnávateľ, ktorý poskytol motorové vozidlo na využívanie na súkromné účely vás riadne prihlásil ako svojho zamestnanca alebo môžete Mestu Trenčín udeliť plnú moc na účel preverenia tejto informácie v informačných systémoch Sociálnej poisťovne.
 • Pri online vybavovaní prikladáte k elektronickej žiadosti sken/foto
 • veľkého technického preukazu
 • medzinárodnú kartu poistenia automobilu tzv. zelenú kartu
 • „Dohodu o poskytnutí služobného motorového vozidla na používanie na služobné a súkromné účely“ v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že zamestnávateľ, ktorý poskytol motorové vozidlo na využívanie na súkromné účely vás riadne prihlásil ako svojho zamestnanca alebo môžete Mestu Trenčín udeliť plnú moc na účel preverenia tejto informácie v informačných systémoch Sociálnej poisťovne. Originál plnej moci je potrebné doručiť osobne ale poštou Mestu Trenčín do 21 dní od aktivácie parkovacej karty, inak bude karta zablokovaná ako neplatná a žiadateľ nemá nárok na vrátenie zaplatenej ceny PK ani jej časti.
 • Ak ste živnostník, štatutár, konateľ, prokurista spoločnosti, ktorej vozidlo patrí, bez trvalého pobytu v Trenčíne (online konto registrované na rodné číslo, nie na IČO) vybavíte si aj základnú kartu Abonent dlhodobé v pásme. Vzťah k vozidlu overíme z informačného systému verejnej správy. Pri osobnom vybavovaní predkladáte veľký technický preukaz. Pri online vybavovaní prikladáte k elektronickej žiadosti sken/foto veľkého technického preukazu a medzinárodnú kartu poistenia automobilu tzv. zelenú kartu.

Rezidentské karty 

Ak ste zamestnanec firmy, s trvalým pobytom v Trenčíne, na vybavenie osobne v Klientskom centre MsÚ potrebujete

 • preukaz totožnosti
 • technický preukaz (veľký)
 • „Dohodu o poskytnutí služobného motorového vozidla na používanie na služobné a súkromné účely“ v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že zamestnávateľ, ktorý poskytol motorové vozidlo na využívanie na súkromné účely, vás riadne prihlásil ako svojho zamestnanca alebo môžete Mestu Trenčín udeliť plnú moc na účel preverenia tejto informácie v informačných systémoch Sociálnej poisťovne.
 • Pri online vybavovaní prikladáte k elektronickej žiadosti sken/foto
 • veľkého technického preukazu
 • medzinárodnú kartu poistenia automobilu tzv. zelenú kartu
 • „Dohodu o poskytnutí služobného motorového vozidla na používanie na služobné a súkromné účely“ v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že zamestnávateľ, ktorý poskytol motorové vozidlo na využívanie na súkromné účely vás riadne prihlásil ako svojho zamestnanca alebo môžete Mestu Trenčín udeliť plnú moc na účel preverenia tejto informácie v informačných systémoch Sociálnej poisťovne. Originál plnej moci je potrebné doručiť osobne ale poštou Mestu Trenčín do 21 dní od aktivácie parkovacej karty, inak bude karta zablokovaná ako neplatná a žiadateľ nemá nárok na vrátenie zaplatenej ceny PK ani jej časti.
 • Ak ste živnostník, štatutár, konateľ, prokurista, s trvalým pobytom v Trenčíne (online konto ste si založili nie na IČO ale na rodné číslo) na vybavenie osobne v Klientskom centre MsÚ potrebujete preukaz totožnosti a technický preukaz (veľký). Pri online vybavovaní prikladáte k elektronickej žiadosti sken/foto veľkého technického preukazu a medzinárodnú kartu poistenia automobilu tzv. zelenú kartu. Vzťah k vozidlu overíme z informačného systému verejnej správy.

Ak nie sú splnené obe podmienky súčasne, pre takéto vozidlo si firma (ako vlastník/držiteľ vozidla) zakúpi abonentskú kartu. Rozhodujúci je trvalý pobyt žiadateľa (nie sídlo firmy alebo prevádzky).

Odkedy bude spustené regulované parkovanie?

PásmoMestská časťDátum spoplatnenia
C, GDolné mesto, Sihoť 1 po Gen. Viestaod 15.3.2017
A, BCentrum mestaod 15.3.2017
D, HDlhé Hony, Sihoť 1 od Gen. Viesta po Považskúod 15.3.2017
FMládežnícka ulicaod 15.1.2018
J HJuh 1, 2 Sihoť 3, 4od 23.9.2020
P Z Pod Sokolice, sídlisko Kvetná, časť Zámostiaod 18.11. 2023

Dôležité pojmy

Parkovacia karta – je jednou z foriem úhrady parkovného, umožňuje dočasné parkovanie motorových vozidiel na platených parkovacích miestach Mesta Trenčín v závislosti od typu parkovacej karty a jej územnej platnosti. Parkovacia karta nemá tlačenú podobu, iba elektronickú formu. Kontrola úhrady parkovného prostredníctvom parkovacej karty sa robí overením EČV v informačnom systéme.

Miestne komunikácie – všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve mesta Trenčín a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.

Vymedzené úseky – úseky miestnych komunikácií v zóne s plateným státím označené zvislými a vodorovnými dopravnými značkami určenými na dočasné parkovanie motorových vozidiel.

Pásmo plateného parkovania – zoskupenie vymedzených úsekov miestnych komunikácií do ucelených oblastí.

Zóna s plateným státím – zoskupenie pásiem plateného parkovania do oblasti označenej dopravnými značkami Zóna s plateným státím a Koniec zóny s plateným státím.

Motorové vozidlo – vozidlo kategórie L, M 1, M2, M3 a N1. Vozidlá dlhšie ako 5,4 metra môžu stáť iba na miestach na to určených dopravným značením.

Dočasné parkovanie – dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií.

Rezident – fyzická osoba s trvalým pobytom v meste Trenčín podľa § 3 alebo § 4 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Byt – obytná miestnosť alebo súbor obytných miestnosti s príslušenstvom usporiadaný do funkčného celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie. Pod pojmom byt sa rozumie aj rodinný dom.

Parkovací systém – technické a elektronické prostriedky slúžiace na úhradu parkovného, napríklad parkovací automat, závorový parkovací systém, systém na úhradu parkovného prostredníctvom SMS, informačný systém združujúci informácie o úhradách parkovného a umožňujúci kontrolu úhrady parkovného a pod.

Doba spoplatnenia – časový úsek, počas ktorého je dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií prípustné len za úhradu.

Dlhodobé parkovisko – parkovacie miesta označené dopravným značením ako dlhodobé. Dlhodobé parkoviská sú zobrazené na mape.

Prienikové parkovisko – parkovacie miesta nachádzajúce sa spravidla na hranici dvoch susediacich pásiem plateného parkovania. Na týchto parkovacích miestach bude možné uhradiť parkovné parkovacími kartami platnými v ktoromkoľvek z týchto susediacich pásiem. Na dopravnom značení bude uvedený názov oboch pásiem. Prienikové parkoviská budú zobrazené v Prevádzkovom poriadku parkovacích miest prevádzkovateľa Mesta Trenčín a na mape. Opodstatnenosť prienikových parkovísk skončila 31.10.2017, kedy boli zjednotené susediace pásma G a H, ako aj C a D.

Držiteľ vozidla – držiteľ osvedčenia o evidencii časť I a časť II, ktorý je zapísaný v osvedčení o evidencii časť I a časť II a je oprávnený rozhodovať o použití vozidla.

Print Friendly, PDF & Email

zmena zobrazenia