Otázky a odpovede

S účinnosťou od 15. januára 2018 bude parkovanie aj v pásme G, kde je zaradená Sihoť I, regulované nepretržite, 24 hodn v pracovných dňoch. Zmenou sme reagovali aj na podnety občanov, ktorí poukazovali, že i napriek zakúpeniu parkovacej karty majú, v niektorých lokalitách, problém zaparkovať. Poloha zimného štadiónu v obytnej zóne neumožňuje vybudovať v jeho blízkosti stovky chýbajúcich parkovacích miest. V čase jeho výstavby (cca pred 50 rokmi) sa s možnosťou, že na zápasy budú jazdiť fanúšikovia autami a potrebovať parkovisko, veľmi nerátalo.

Fanúšikov preto usmerňujeme (dopravnými značkami, informáciami na webe mesta aj parkovania, v INFO aj cestou klubu), aby využívali na parkovanie iné parkoviská ako medzi obytnými  bytovými domami, napríklad pri športovej hale na Mládežníckej ulici, ktoré je bezplatné a vzdialené cca 8 minút pešej chôdze od zimného štadióna.

Na parkovisko je v súčasnosti vjazd zakázaný. Od začiatku novembra 2017 tu prebiehajú práce na oprave povrchu, na celej ploche, od podchodu popod Hasičskú ulicu až po podjazd pod novou železničnou traťou pri Sokolovni. Práce potrvajú približne do polovice decembra (v závislosti od počasia). Po vyasfaltovaní povrchu budú vyznačené parkovacie miesta. Na parkovanie môžete použiť bezplatné parkovisko pri krytej plavárni.
Parkovisko bolo súčasťou staveniska, boli tam uskladnené stavebné materiály, jazdili tadiaľto stavebné stroje, na ceste boli diery po výkopoch. Pre polohu blízko centra však začali vodiči túto plochu používať na parkovanie, hoci ako nepovolané osoby na stavenisko nemali vstupovať. Využívanie parkoviska bolo len na vlastnú zodpovednosť - s rizikom poškodenia vozidla a ohrozenia života.

Mesto bude regulovať parkovanie v jednotlivých častiach postupne, pretože nie je možné celý systém zaviesť naraz a všade. Prípravy stále prebiehajú. Ide o náročné práce, ktorá zahŕňajú spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie i geodetické práce, dopravné riešenia v súlade s normami a predpismi, zjednosmernenie ciest, osadenie značiek, vyznačenie parkovacích miest, stavebné úpravy križovatiek, budovanie ostrovčekov, priechodov a pod. V neposlednom rade do prípravných prác treba zaradiť aj vydanie dostatočného počtu parkovacích kariet. Do úvahy je potrebné brať aj možnosti rozpočtu mesta, keďže výstavba jedného parkovacieho boxu stojí cca 2000 - 5000 eur v závislosti od stavu terénu.

V prvej etape sa riešili lokality s vyšším dopravným zaťažením a väčšími problémami s parkovaním ako centrum mesta a jeho širšie okolie, kde na zavedenie regulácie stačili jednoduchšie riešenia a vyznačenie parkovacích miest. Na Juhu, či Sihoti III a IV nie je dostatok parkovacích miest a vzhľadom k neustále pribúdajúcim vozidlám treba vybudovať nové. Projekty pre výstavbu nových parkovísk sú už spracované, niekde je už ukončené územné konanie, niekde územné konanie len začína.  Až bude tieto časti pripravené, bude aj tam zavedená regulácia statickej dopravy. Naplánovabé sú lokality Kvetná, Sihoť III a IV.

Regulované parkovanie sa týka všetkých, ktorí potrebujú parkovať v regulovaných pásmach, nielen tých, ktorí tam žijú. Naviac, celomestská karta má rovnakú cenu tak pre občanov s trvalým pobytom v regulovanom ako pre občanov v neregulovanom pásme.

O zmenu dopravného režimu na parkovisku požiadali obyvatelia susediacej bytovky na ul.kpt. Nálepku 2, ktorí mali problém zaparkovať po návrate z práce popoludní a večer. Parkovisko pri dome totiž využívali návštevníci reštaurácie, športovísk OC Rozkvet, ktorí tu mali možnosť parkovať bezplatne a domáci, hoci aj so zakúpenou parkovacou kartou, museli parkovať na vzdialenejších parkoviskách. Zmena platí od 7. júla 2017.

V Trenčíne vytvorených šesť pásiem A, B, C, D, G, H (viac na mape), kde je vyznačených, zväčša modrými čiarami a dopravným značením, viac ako 4000 parkovacích miest.

Pásmo A: centrum mesta, parkovacie karty tu platia iba pre rezidentov pásma, ostatní musia platiť hodinové parkovné.

Pásmo B:  Námestie sv. Anny, po ulicu K dolnej stanici, parkovacie karty tu platia iba pre rezidentov pásma, ostatní musia platiť hodinové parkovné.

Pásmo C: lokalita Dolné mesto, Olbrachtova, Dlhé Hony (pri ZŠ Dlhé Hony).

Pásmo D: lokalita Dlhé Hony (časť) po Bezručovu a Cintorínsku.

Pásmo G:  Sihoť I po Gen. Viesta a parkoviská pri železničnej stanici.

Pásmo H:  Sihoť II od Gen. Viesta po Považskú.

Za parkovanie môžete zaplatiť jednorazovo v parkovacom automate, cez web aplikáciu (platobnou kartou Visa, MasterCard, palivovou kartou CCS) alebo zaslaním SMS. Ak parkujete častejšie, výhodné je zakúpiť si parkovaciu kartu.

Pripravuje sa pásmo F – Mládežnícka ulica, kde pribudne najskôr 200 parkovacích miest, po ukončení stavebných prác na modernizácii železničnej trate ich počet stúpne na viac ako 500. V priebehu roka 2018 je plánovaná regulácia parkovania aj na sídliskách Juh (pásmo E), Sihoť III aj IV (pásmo H).

  • Za parkovanie v Trenčíne platíte iba v pracovných dňoch. Na štyroch parkoviskách, na Palackého, Legionárskej (vedľa tržnice a pred AVK) a Električnej (pri štatistickom úrade) sa platí aj v sobotu dopoludnia. Mimo doby spoplatnenia, počas víkendov a dní pracovného pokoja je parkovanie bezplatné.

    • 8.00 h – 18.00 h v pracovných dňoch: v pásmach A, B, C a G v sobotu 8.00 h – 12.00 h iba na uliciach Palackého, Legionárskej (vedľa tržnice a pred AVK) a Električnej (pri štatistickom úrade), ak sobota nie je dňom pracovného pokoja
    • 0.00 h – 24.00 h v pracovných dňoch: v pásmach D a H, na uliciach v týchto pásmach označených ako „dlhodobé parkovanie“ iba v čase 8.00 h – 16.00

Podrobnejšie informácie o cenách za parkovanie nájdete v Cenníku.

Pre potreby vodičov, ktorí potrebujú celodenne parkovať sme vytvorili dlhodobé parkoviská. Ide o odstavné plochy, kde je preferované dlhodobé státie. Pokiaľ vodičovi postačuje parkovanie na týchto dlhodobých parkoviskách, pretože sú napríklad v blízkosti jeho pracoviska, nemusí si kupovať celomestskú kartu, ale iba lacnejšiu, pre dlhodobé parkoviská.

V každom pásme (s výnimkou pásma A a B) je pre dlhodobé státie vyhradených cca 30 percent miest daného pásma. Najbližšie k centru budú takéto parkoviská napr. na uliciach Električná, Partizánska, Martina Rázusa a neskôr počítame aj s Mládežníckou ulicou. Označenie „dlhodobé parkovisko“ je uvedené na dodatkovej tabuľke pod značkou Parkovisko.

Dôvodom vytvorenia dlhodobých parkovísk bola snaha sústrediť dlhodobo parkujúce vozidlá na miestach vo väčšej dostupnej vzdialenosti tak, aby miesta v kratšej vzdialenosti boli k dispozícii rezidentom a príp. ich krátkodobým návštevám.

Dlhodobé parkoviská sú spoplatnené od 8.00 do 18.00 h, niektoré od 8.00 do 16.00h.

Prienikové parkoviská boli vytvorené na na hranici dvoch susediacich pásiem, platili na nich parkovacie karty oboch pásiem. Na dopravnom značení bol uvedený názov oboch pásiem. Takéto prienikové parkoviská boli vytvorené na ulici Generála Viesta, na rozhraní pásiem G a H,  na ulici Martina Rázusa v úseku pri vodnom zdroji v oboch smeroch (pásmo G a H) a na ulici Kúty (pásmo C a D). 

Icj opodstatnenosť skončila 31. októbra 2017, kedy boli zjednotené susediace pásma G, H ako aj C, D. Držitelia rezidentských kariet Pásmo a Pásmo a dlhodobé môžu od 1. novembra 2017 parkovať nielen vo svojom, ale aj susednom pásme.

 

Motocykel, rovnako aj bicykel, môže stáť na chodníku, ak nechá potrebný priestor podľa zákona - 1,5 m. V meste sú pre motocykle vyznačené štyri parkovacie miesta na Hviezdovej ulici, dve miesta na Palackého ulici a dve miesta na ulici K dolnej stanici. Pokiaľ bude na týchto miestach stáť motocykel, bude to bezplatné.

Ak bude motocykel parkovať na riadnom parkovacom mieste, musí uhradiť parkovné. V prípade, že bude dopyt po väčšom počte parkovacích miest pre motocykle, budeme na to reagovať.

V zóne s plateným státím môžete stáť iba na vyznačenom parkovacom mieste. Zastaviť môžete aj mimo vyznačených parkovacích miest, ale musíte dodržiavať platnú legislatívu. Ak iba vykladáte alebo nakladáte tovar, nie je to státie, ale iba zastavenie. To znamená, že nemusíte platiť parkovné.

Od úhrady parkovného sú oslobodené napr. služobné vozidlá polície a záchranných zložiek, vozidlá prepravujúce osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je zároveň držiteľom parkovacieho preukazu alebo parkovanie motocyklov na parkovacích miestach vyznačených výhradne pre ne. Oslobodenie od úhrady parkovného vymedzuje VZN č. 10/2016, článok 6.

Prípravné práce začali už pred spustením regulácie. V každom pásme boli vyznačené parkovacie miesta a zároveň sa riešili aj dopravné opatrenia smerujúce k väčšej bezpečnosti cestnej premávky (zjednosmernenie, osvetlenie priechodov, riešenie problémových priechodov pre chodcov v križovatkách, zavádzanie Zóny 30). V každej lokalite, ktorá je zahrnutá do regulovaného parkovania, je viac parkovacích miest, ako bolo zistených sčítaním vozidiel. Na zriadenie parkovacích miest v prvej etape stačili jednoduchšie opatrenia. Riešili sa najmä dopravnými úpravami uličného priestoru, napríklad zmenou uhlu šikmých parkovacích miest alebo zjednosmernením niektorých ulíc. Tam, kde to bude potrebné, sa budú nové parkovacie miesta aj stavať. Pre niektoré lokality sa už pripravujú projekty pre stavebné povolenie. Prioritne hľadáme citlivé riešenia k životnému prostrediu.

Aj keď občania poukazovali, že sa rušia niektoré parkovacie miesta, mesto ľudom nezobralo žiadne parkovacie miesta, nakoľko ľudia parkovali tam, kde to nie je dovolené a porušovali zákon.

Záchytné parkoviská musia byť budované zároveň so zavedením regulovaného parkovania. Sú mestá, ktoré majú záchytné parkoviská, avšak sú prázdne, pretože nemajú spoplatnené centrum, resp. jeho širšie okolie. Výstavbou záchytných parkovísk sa reálne zaoberáme, v súčasnosti vyberáme potenciálne miesta pre ich výstavbu. Nebránime sa ani výstavbe parkovacích domov, avšak ide o väčšiu investíciu s dlhším časom realizácie.

Farba čiar je daná legislatívou - zákon 8/2009 Zz, Vyhláška MV 9/2009 Zz, TNI 01 8020. Parkovacie miesta môžu byť vyznačené len bielou alebo modrou čiarou, prípadne dočasné parkovacie miesta oranžovou.

Značky, ktoré sú prelepené žltými páskami upozorňujú, že v lokalite prebiehajú stavebné práce na komunikáciách a  neplatí tu regulované parkovanie. Používajú sa počas rekonštrukcií, opráv a rozkopávok (plynári, vodári), môže byť rekonštruovaná oblasť dočasne vyňatá zo spoplatnenej zóny. V takýchto prípadoch môžu občania rekonštruovanej oblasti parkovať bez úhrady parkovného, avšak s ohľadom na obmedzenia vyplývajúce zo stavby (výkopy, pohyb stavebných strojov a pod.).

V šiestich regulovaných pásmach v Trenčíne (označených A,B,C,D,G,H), na parkovacích miestach vyznačených zväčša modrou farbou a dopravným značením, po uhradení parkovného buď jednorazovo (v parkovacom automate, cez sms alebo web aplikáciu) alebo zakúpením niektorej z parkovacích kariet. Po dobe spoplatnenia a cez víkendy je parkovanie v Trenčíne bezplatné. Ak parkujete v neregulovaných pásmach, parkovné ešte neplatíte.

V zóne s regulovaným státím môže vodič stáť iba na vyznačených parkovacích miestach (Zákon o cestnej premávke č.8/2009 Z.z. a vyhláška 9/2009 Z.z. v platnom znení). Na miestach, ktoré v pásme nie sú vyznačené, neparkujete bezplatne. Znamená to, že tam parkovať vôbec nemôžete.

Tým, že na Cintorínskej ulici nie sú vyznačené parkovacie miesta, nemôže sa tam parkovať. Ulica nemá šírku, potrebnú pre obojsmernú premávku a pozdĺžne státie. Zároveň tu chýba na jednej strane chodník. Obyvatelia môžu parkovať buď na svojich pozemkoch alebo na uliciach kolmých na Cintorínsku.

Mesto zvažuje, na základe požiadaviek občanov, zjednosmernenie tejto ulice s vyznačením pozdĺžnych parkovacích miest. Najskôr je však potrebné zrealizovať prepojenie ulíc Cintorínska a Dolný Šianec.

Od 15. januára 2018 bude parkovisko na Mládežníckej ulici (pri bývalej reštaurácii Koliba, ako aj pri mestskej športovej hale) zaradené do pásma F s režimom dlhodobého státia.

Aj v tomto pásme budú platiť parkovacie karty, napríklad rezidentské karty s územnou platnosťou na dlhodobé parkoviská alebo celomestské karty. Vodič, ktorý má už zakúpenú niektorú z týchto typov kariet, nemusí žiadať o možnosť parkovať v pásme F, tieto karty tam budú platiť automaticky.

V pásme F budú platiť aj abonentské karty Abonent dlhodobé v pásme, ak si žiadateľ vyberie práve toto pásmo, Abonent dlhodobé a Abonent mesto okrem A a B. A. Parkovať tu môžu aj vodiči po úhrade jednorazového parkovného a to buď v parkovacom automate, cez sms alebo mobilnou platbou.

Ano, od 1. novembru 2017 došlo k vylepšeniu systému regulovaného parkovanie a územná platnosť rezidentských parkovacích kariet typov Pásmo a Pásmo a dlhodobé sa rozšírila aj do susedného pásma. S kartou do jedného pásma môžete teda parkovať aj v susednom. Rozšírenie územnej platnosti rezidentskej parkovacej karty je automatické a nemusíte oň žiadať. Táto zmena sa týka pásiem G,H a C,D.

Občania bývajúci mimo regulovaných pásiem si do konca októbra 2017 zakúpili 878 parkovacích kariet, konkrétne PK Dlhodobé (30 eur/rok) 323 a PK Mesto okrem A a B (80 eur/rok) 555.

Pôvodnú kartu môžete zrušiť (so stornom poplatkom vo výške 10 percent jej nadobúdacej ceny) a vybaviť si novú. Z pôvodnej vám bude vrátená aj alikvotná čiastka. Alebo počkáte do doby vypršania platnosti karty a potom si vybavíte novú do pásma. Je však možné, že pre komfortnosť celomestskej karty sa rozhodnete opäť pre tento typ.

Parkovaciu kartu môžete počas doby platnosti jeden raz preniesť na iné vozidlo, iné EČV. Samozrejme toto vozidlo musí spĺňať podmienky pre danú parkovaciu kartu, t. j. najmä je nutné preukázať vzťah držiteľa parkovacej karty aj k tomuto inému vozidlu v súlade s VZN. Táto zmena nebude mať vplyv na dobu platnosti karty, poradie a počet vydaných kariet na byt ako aj na počet už využitých dočasných zmien vozidla, pre ktoré je karta vydaná.

Môžete v priebehu roka zmeniť pásmo, do ktorého máte zakúpenú abonentskú parkovaciu kartu Abonent dlhodobé v pásme a to aj opakovane počas ročnej platnosti karty. Zmenu si nahlásite v klientskom centre na tlačive Žiadosť o zmenu pásma PK abonent dlhodobé v pásme.

Ak predáte vozidlo alebo sa odsťahujete a zmeníte trvalý pobyt, bude vám vrátená alikvotná čiastka z ceny parkovacej karty. Pre výpočet alikvotnej časti ceny parkovacej karty je rozhodujúci deň predloženia súvisiacich dokladov. Parkovaciu kartu môžete zrušiť aj z iných dôvodov, s úhradou storno poplatku vo výške desať percent z pôvodnej ceny karty.

Parkovacia karta platí jeden rok odo dňa zakúpenia a od 22. 7. 2017 je možné zakúpiť si aj kartu, platnú tri mesiace.

Ak dôjde k zmene, ktoré boli súčasťou žiadosti o vydanie parkovacej karty, je potrebné informovať Mesto Trenčín do 30 dní.

Kartu ako i všetky zmeny vybavíte v Klientskom centre. Tlačivá sú v zložke Žiadosti na stiahnutie.

Nie, pretože parkovaciu kartu nerušíte. Ak však nebudete vozidlo, na ktoré máte vydanú parkovaciu kartu, dlhšiu dobu používať, pretože ho máte v servise a budete jazdiť s náhradným vozidlom, môžete požiadať o dočasnú zmenu EČV v databáze parkovacích kariet. Takúto zmenu EČV môžete vykonať najdlhšie na šesť týždňov a maximálne dvakrát počas platnosti parkovacej karty.

Jeden raz počas doby platnosti môžete zmeniť EČV aj trvale a prepísať parkovaciu kartu na iné vozidlo. Samozrejme, toto vozidlo musí spĺňať podmienky pre danú parkovaciu kartu, najmä je nutné preukázať vzťah držiteľa parkovacej karty aj k tomuto vozidlu (v súlade s VZN).

Parkovaciu kartu mohol jej držiteľ zrušiť, ak si chcel zakúpiť kartu s vyššou územnou platnosťou, teda lacnejšiu za drahšiu. Opačný postup nebol možný. Nová úprava VZN 10/2017 o dočasnom parkovaní umožňuje zrušiť v jednom prípade aj drahšia karta. Túto možnosť uvítajú majitelia karty Dlhodobé (30 eur/rok), ktorí po rozšírení regulovaných pásiem o lokalitu ich trvalého pobytu (Juh, Sihoť III a IV) budú chcieť základnú kartu Pásmo za 20 eur/rok. Pôvodnú kartu zrušia, vráti sa im alikvotná čiastka a budú si môcť zakúpiť novú kartu. 

Podľa VZN 10/2016 o dočasnom parkovaní, platného od 15. marca 2017, boli občania s trvalým pobytom nahláseným na Meste Trenčín považovaní za abonentov a mohli si vybaviť iba abonentskú parkovaciu kartu. Mestské zastupiteľstvo 21. júna 2017 schválilo novelu, ktorá umožnila, aby si aj títo občania mohli vybaviť rezidentskú parkovaciu kartu. Povinným dokladom k vybaveniu bude nájomná resp. obdobná zmluva, z ktorej bude zrejmá adresa a pásmo, v ktorom bývajú. Novela VZN nadobudla účinnosť 22. júla 2017.

Platnosť parkovacej karty začína s nadobudnutím účinnosti VZN 10/2016 o dočasnom parkovaní, teda od 15. marca 2017. Aj keď ste si kartu zakúpili vo februári 2017, platí od 15. marca 2017 do 14. marca 2018. Ak si však parkovaciu kartu zakúpite neskôr, napríklad v júni 2017, platiť Vám bude celý rok (365 dní) odo dňa zakúpenia.

Výhľadovo sa so zavedením regulácie na sídlisku Juh uvažuje v roku 2018. Odporúčame Vám preto zakúpiť si kartu Pásmo, platnú v mieste Vášho trvalého bydliska. Po spoplatnení ďalších častí mesta, ak tam budete chcieť parkovať, budete potrebovať inú kartu, so širšou územnou platnosťou, napríklad Pásmo a mesto okrem A, B. Potom, na základe Vašej žiadosti, ukončíme platnosť doterajšej karty Pásmo a vrátime Vám alikvotnú časť z jej ceny. Nová karta Vám bude platiť jeden rok odo dňa zakúpenia (365 dní).

Parkovacie karty nebudú mať fyzickú podobu. Všetky údaje o parkovacej karte sú iba v elektronickej podobe v databáze prevádzkovateľa, ktorým je Mesto Trenčín.

Parkovacie karty si vybavíte v Klientskom centre Mestského úradu v Trenčíne, Mierové námestie 2, v pracovných dňoch od pondelka do štvrtka od 8.00 h do 16.30 h, v piatok od 8.00 h do 14.00 h.

Potrebujete vyplnenú žiadosť o vydanie parkovacej karty, preukaz totožnosti, technický preukaz vozidla (veľký technický preukaz) a ďalšie doklady podľa typu karty napríklad list vlastníctva, výpis z obchodného alebo živnostenského registra atď. Podrobné informácie o potrebných dokladoch nájdete v zložke Ako vybaviť.

Zakúpenie parkovacej karty je dobrovoľné.

Sú vodiči, ktorí ju potrebovať nebudú vôbec, ďalšej skupine vodičov bude postačovať parkovacia karta iba v pásme trvalého bydliska. A sú aj vodiči, pre ktorých bude výhodnejšia celomestská karta oproti pravidelnému plateniu hodinového parkovania. Rozhodnutie o kúpe karty zvážte podľa toho, ako využívate vozidlo a kde potrebujete parkovať. Ak ste nerozhodní, odporúčame zakúpiť lacnejšiu kartu, ktorá sa dá vymeniť za inú, s väčšou územnou platnosťou. Opačný postup (drahšiu za lacnejšiu) nie je možný.

Pre všetkých, ktorí potrebujú parkovať pravidelne, dlhodobo na parkovacích miestach vyznačených zväčša modrými čiarami a zvislými dopravnými značkami a to zatiaľ v šiestich pásmach v meste (A, B, C, D, G a H).

Pásmo A: Centrum mesta, parkovacie karty do tohto pásma si vybavia iba rezidenti pásma, ostatní musia platiť hodinové parkovné.

Pásmo B:  Námestie sv. Anny, po ulicu K dolnej stanici, parkovacie karty do tohto pásma si vybavia iba rezidenti pásma, ostatní musia platiť hodinové parkovné.

Pásmo C: lokalita Dolné mesto, Olbrachtova, Dlhé Hony (pri ZŠ Dlhé Hony).

Pásmo D: lokalita Dlhé Hony (časť) po Bezručovu a Cintorínsku.

Pásmo G:  Sihoť I po Gen. Viesta a parkoviská pri železničnej stanici.

Pásmo H:  Sihoť od Gen. Viesta po Považskú.

Parkovacie karty sú rezidentské a abonentské.

Občania s trvalým pobytom v Trenčíne sú rezidenti mesta. Rezidentskú kartu si môžu zakúpiť aj živnostníci a konatelia spoločnosti ak spĺňajú podmienku trvalého pobytu. Rezidenti vyberajú z piatich typov rezidentských kariet.

Občania bez trvalého pobytu a právnické osoby sú abonenti. Vyberajú si z troch typov abonentských kariet.

Ku dňu 17. 7. 2017 bolo predaných 4034 parkovacích kariet. Výnosy z výberu parkovného a predaja parkovacích kariet idú na špeciálne zriadený účet mesta (číslo účtu: IBAN: SK48 1100 0000 0029 4403 3060) a môžu byť použiť výhradne na účely zlepšenia mobility a výstavbu nových parkovacích miest (ako to ukladá uznesenie MsZ č. 598 zo dňa 6.7.2016).

Rozhodujúci je trvalý pobyt, ak máte trvalý pobyt v Trenčíne, ste rezidentom mesta. Ak nemáte trvalý pobyt, ste abonentom. To znamená, že rezidentskú parkovaciu kartu môžu získať iba osoby s preukázateľným trvalým pobytom v Trenčíne. Ak má však máte platnú nájomnú zmluvu, môžete si zriadiť, so súhlasom vlastníka, v tomto mieste trvalý pobyt. Podľa zákona o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky (zákon č. 253/1998 Z. z) prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.

Parkovaciu kartu vybavuje vlastník/držiteľ vozidla, ak má trvalý pobyt v Trenčíne tak rezidentskú, ak nemá tak abonentskú. Ak nemôže prísť vybaviť kartu na klientske centrum mestského úradu, dá sa karta vybaviť v zastúpení na základe úradne overenej plnej moci. Takže parkovaciu kartu na základe výpožičky, prenájmu či zmluvy s majiteľom vypožičaného vozidla nevybavíte. Tieto doklady nie sú akceptované.

Riešením je buď prepis vozidla alebo dopísanie do TP Vás ako držiteľa. Upozorňujeme zároveň na povinnosť oznámiť zmenu držiteľa alebo vlastníka vozidla do 15 dní od dňa, kedy táto skutočnosť nastala (zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke).

Ak žiadateľ splní všetky stanovené podmienky, parkovacia karta mu bude vydaná.

Parkovacia karta nebude vydaná napríklad žiadateľovi, ktorý má neuhradené záväzky voči mestu. Overte si na webovej stránke www.trencin.sk, či nie ste daňovým dlžníkom.

Ak máte viac vozidiel,môžete si vybaviť viacero parkovacích kariet. Na každé vozidlo (každé EČV) môže byť však vydaná maximálne jedna parkovacia karta. Pri rezidentských kartách sa cena odvíja od počtu už zakúpených kariet na byt. Za byt sa považuje aj rodinný dom či viacgeneračný rodinný dom. Pre správne určenie ceny parkovacej karty je potrebné v žiadosti vyplniť aj číslo bytu.

Pri abonentských kartách je cena karty rovnaká bez ohľadu na počet už vydaných kariet.

Táto parkovacia karta je určená pre návštevy rezidentov počas pracovného týždňa. Požiadať o ňu môže len rezident. K žiadosti doloží preukaz totožnosti a uvedie EČV, pre ktoré má byť karta vydaná. Návštevnícka karta platí v pásme, kde má rezident trvalý pobyt, okrem pásma A. Návšteva rezidenta pásma A si pre parkovanie vyberie niektoré z pásiem B, C, G. Karta platí dva po sebe nasledujúce pracovné dni, aj v piatok a pondelok. Zakúpiť môžete niekoľko kariet podľa dĺžky pobytu, tz. ak príde návšteva na 4 pracovné dni, vybavíte dve karty.

Zakúpiť si môžete rezidentské aj abonentské karty. Pri rezidentskej karte sa vyžaduje trvalý pobyt v Trenčíne a preukázanie vzťahu k vozidlu. Ak nespĺňate obe podmienky súčasne, pre takéto vozidlo si firma (ako vlastník/držiteľ vozidla) zakúpi abonentskú kartu.

Pri rezidentskej karte je rozhodujúce, aby ste mali trvalý pobyt v Trenčíne (nie sídlo firmy alebo prevádzky) a mohli preukázať právny vzťah k vozidlu.

Ak ste živnostníkom, predložíte aj výpis zo živnostenského registra a technický preukaz (veľký).

Ak ste zamestnancom a používate firemné vozidlo, preukážete vzťah k vozidlu dohodou o jeho používaní na súkromné účely a predložíte technický preukaz (veľký).

Ak ste členom štatutárneho orgánu, doložíte výpis z obchodného registra a technický preukaz (veľký).

Môžete si zakúpiť viacero rezidentských kariet, pričom na každé EČV bude vydaná jedna. Na jeden byt môže byť vydaných aj viac ako tri karty. Pre vydanie štvrtej a ďalšej karty je však potrebné preukázať, že v byte majú trvalý pobyt štyri, prípadne viac osôb.

V prípade, že v mieste trvalého pobytu nemajú trvalý pobyt štyri a viac osôb, môžete si zakúpiť abonentskú kartu.

V priebehu doby platnosti parkovacej karty ju môžete zrušiť bez storno poplatku ak je to z dôvodov: predaja vozidla, odsťahovania z Trenčína a teda zmeny trvalého pobytu, alebo pri výmene a zakupovaní karty s vyššou územnou platnosťou. Kartu zrušíte v klientskom centre a bude vám vyplatená alikvotná čiastka z ceny karty.

Ak budete rušiť parkovaciu kartu z iných dôvodov, ako vyššie uvedených, toto zrušenie je spojené s úhradou storno poplatku vo výške 10 percent z ceny karty,

Parkovacie karty majú buď ročnú alebo trojmesačnú dobu platnosti. Cena trojmesačnej je približne tretinová z ceny ročnej parkovacej karty, podľa typu karty. 

viac: http://parkovanietrencin.sk/cennik/

Cez portál slovensko.sk  nie je možné vybaviť parkovacie karty. Štát, resp. úrad vlády resp. NASES nás ako mesto zatiaľ nepustili do tohto systému, nie sme tam integrovaní a zatiaľ si tam nemôžeme dávať vlastné formuláre, vrátane tých, ktoré sa týkajú parkovania (napriek tomu, že sme o to už niekoľkokrát žiadali).

 

Za parkovanie v Trenčíne zaplatíte iba v pracovných dňoch v pásmach A, B, C a G od 8.00 h do 18.00 h. V pásmach D a H nonstop (teda od 0.00 h do 24.00 h). Na vybratých uliciach, označených ako „dlhodobé parkovanie“, v čase od 8.00 h do 16.00 h.

Na parkoviskách na uliciach Palackého, Legionárska (vedľa tržnice a pri okružnej križovatke pri Keramoprojekte) a Električnej (pri štatistickom úrade) je parkovanie spoplatnené aj v sobotu od 8.00 h do 12.00 h, pokiaľ na sobotu nepripadne deň pracovného pokoja.

V čase mimo doby spoplatnenia a počas dní pracovného pokoja je parkovanie bezplatné.

Je niekoľko spôsobov zaplatenia za jednorazové parkovanie. Za parkovanie môžete zaplatiť v parkovacom automate (mincami alebo platobnou kartou) alebo cez web aplikáciu (platobnou kartou Visa, MasterCard, palivovou kartou CCS) alebo zaslaním SMS. Ak parkujete častejšie a pravidelne, výhodné je zakúpiť si parkovaciu kartu.

Postup ako zaplatiť jednorazové parkovanie nájdete na stránke jednorazové parkovanie.

Jednorazové parkovanie uhradíte zaslaním sms na číslo 2200. Takto môžu parkovné uhradiť zákazníci všetkých slovenských mobilných operátorov – Telekom, Orange, O2, 4ka. Cena parkovného je konečná, operátor nepridáva naviac žiadny poplatok.

Sms posielajte v tvare (vzor): TNA medzera XX123XX medzera hod, kde TNA je označenie lokality, XX123XX  je EČV parkujúceho vozidla a hod je údaj o dĺžke parkovania. Vyberáte zo symbolov 0 (parkovné na 30 minút), 1 (parkovné na 1 hodinu) až 9 (celodenné parkovanie).

Je dôležité napísať správny tvar sms a dávať medzery tam, kde patria. Ak odošlete sms v nesprávnom tvare, budete na to upozornení bezplatnou sms-kou. Systém však nedokáže posúdiť správnosť tvaru evidenčného čísla vozidla a rozlišuje nulu 0 a veľké O, ktoré často ľudia zamieňajú.

Nové automaty sa bežne používajú vo viacerých mestách. Sú modernejšie a ich ovládanie je iné, aké u predchádzajúcich mincových. Práve iný postup ako pri platbe v doterajších automatoch, spôsoboval spočiatku viacerým vodičom problémy. Pre väčšiu zrozumiteľnosť boli automaty doznačené nálepkami s informáciami.

Návod ako zaplatiť, sa zobrazuje na displeji, je potrebné postupovať podľa jeho usmernení, ktoré postupne prevedú jednotlivými krokmi úhrady. Automat aktivujete zeleným tlačidlom. Pri úhrade zadávate označenie pásma (tento údaj nájdete na automate aj dopravnej značke) a EČV, na ktoré chcete zaplatiť parkovné.

Údaje sú zaznamenané do databázy a už nemusíte s parkovacím lístkom chodiť späť k vozidlu a dávať ho za čelné sklo. Evidencia platieb je elektronická. Nové automaty umožňujú aj platbu platobnou kartou, preto už vodiči nemusia mať mince či hľadať, kde si rozmenia. Úhradu v automate je možné predlžovať cez SMS. Parkovací automat nevydáva, celá vhodená suma je použitá na úhradu parkovania

Pri obsluhe si môžete vybrať niektorú z piatich jazykových mutácií (slovenčina, angličtina, nemčina, ruština a polština). Podrobnejšie informácie a návod ako používať parkovací automat nájdete na stránke Jednorazové parkovanie.

Zaplatiť parkovné môžete aj inými spôsobmi, napríklad cez SMS alebo platobnou kartou cez web aplikáciu. Ak je parkovací automat nefunkčný, prosíme, nahláste poruchu a miesto jeho umiestnenia na tel. číslo uvedené na zariadení. Tieto informácie a kontakty sú aj na webovej stránke www.trencin.sk/parkovanie.

Nové parkovacie automaty akceptujú platbu v hotovosti (mincami) a umožňujú aj platbu platobnou kartou, preto už nemusíte mať mince či hľadať, kde si rozmeniť. Pri platbe platobnou kartou sa doba parkovania volí nastavením výšky platby pomocou tlačidiel, pri platbe mincami automaty nevydávajú, celá vhodená suma je použitá na úhradu parkovného. Na parkoviskách so závorou bude automatická pokladňa prijímať aj platbu bankovkami a bude vydávať hotovosť.

Áno, dokonca aj parkovné zaplatené v parkovacom automate sa dá predĺžiť napríklad cez SMS, či mobilnou platbou.

Umiestnenie parkovacích automatov si môžete pozrieť na webovej stránke http://parkovanietrencin.sk/mapa/. Mapa obsahuje vrstvy, ktoré môžete preskúmať v ľavom paneli.

Pri platbe v automate nie je potrebné dvakrát merať cestu od vozidla k automatu a späť s parkovacím lístkom.  Zadávate EČV a tak všetky údaje o úhrade platbe sú v databáze, evidencia úhrady je elektronická. Uhradiť parkovné je možné aj monilnou platbou cez web aplikáciu.

Nie, tohto sa nemusíte obávať. Cena parkovného je rovnaká bez ohľadu na spôsob platby.

K parkovnému si operátor nepridáva žiadnu DPH. Na faktúre od mobilných operátorov sú platby za nehlasové služby (parkovné cez sms) uvedené ako služby, ktoré nie sú predmetom DPH (to je bez ohľadu na to, či poskytovateľ parkovného je alebo nie je platcom DPH). Mobilný operátor je v tomto prípade iba "sprostredkovateľ" pre výber parkovného.

Pri jednorazovom parkovaní parkovné môžete uhradiť buď v parkovacom automate, zaslaním sms na číslo 2200 alebo cez web aplikáciu. Cena parkovného je rovnaká pre všetky spôsoby platby.

V parkovacom automate si zvolíte dĺžku parkovného podľa sumy vhodených mincí (10, 20, 50 centov a 1, 2 eur). Nemusíte teda platiť parkovné na celú hodinu, ale aj menšie úseky. Automaty pri platbe mincami nevydávajú, celá vhodená suma je použitá na zaplatenie parkovného. Nové parkovacie automaty poskytujú možnosť zaplatiť parkovné nielen mincami, ale aj platobnou kartou (Master/Visa, kontaktná/bezkontaktná). V prípade platby kartou si vopred navolíte sumu, podľa toho ako dlho chcete parkovať.

Pri platbe cez web aplikáciu a cez sms je najmenší časový úsek pol hodina.

Celodenné parkovné neznamená 24 hodín od zakúpenia, ale iba do konca doby spoplatnenia v danom dni.

Príklady:

Ak si v pásme, ktoré je spoplatnené od 8.00 h o 18.00 h (C,G) zakúpite parkovné na viac ako 8 hodín (dávate symbol 9) napríklad o 8.00 h, nastaví systém platnosť parkovného do 18.00 h. Ak si parkovné zakúpite napríklad o 15.00 h so symbolom 9, systém bude evidovať dobu parkovania na 9 hodín a rozdelí ich, na tri hodiny do skončenia doby spoplatnenia (18.00 h) a ďalšie hodiny presunie do druhého dňa. Parkovné budete mať uhradené do 14.00 h.

Ak platíte v pásme, ktoré je spoplatnené od 0.00 do 24.00 h (D,H), parkovné platí do polnoci v danom dni, kedy ste sms poslali. Ak sms so symbolom 9 posielate v čase, kedy je do skončenia doby spoplatnenia parkoviska menej ako 9 hodín, systém bude evidovať dobu parkovania na 9 hodín a opäť zvyšné hodiny presunie na ďalší deň.

Všetky potrebné údaje o úhrade parkovného (EČV vozidla, miesto, kde parkujete, doba úhrady parkovania) sa po úhrade, napríklad po odoslaní SMS alebo zaplatení v automate zaznamenajú on-line v systéme, ktorý má k dispozícii mestská polícia.

V prípade, že platíte parkovné SMS-kou, môžete si tento doklad vytlačiť z webstránky http://doklad.parkovanietrencin.sk/Default.asp. Doklad môžete vytlačiť za každé parkovanie jednotlivé, alebo súhrnne napríklad za celý mesiac.

Po úhrade parkovného mobilnou platbou sa vygeneruje email s potvrdením a daňovým dokladom. Ten bude odoslaný na emailovú adresu, ktorú ste zadali do web aplikácie.

Ak platíte v parkovacom automate, tak doklad o zaplatení ceny za parkovanie, ktorý vydáva automat, spĺňa všetky požiadavky zjednodušeného daňového dokladu.

Pri dokladoch je potrebné rozlišovať prevádzkovateľa parkovacích miest. Zistíte to podľa spätnej sms, či je tam uvedené Mesto Trenčín, alebo TPS, a.s.

Ak ste parkovali na parkoviskách na miestnych komunikáciách, ktorých prevádzkovateľom je Mesto Trenčín, doklad si vytlačíte z webstránky: http://parkovanietrencin.sk/sms-parking/.

Ak ste parkovali na parkoviskách na Rozmarínovej ul. a na 28. októbra pri NBS, ktorých prevádzkovateľom je Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s. doklad o úhrade parkovného cez sms si môžete vytlačiť z webstránky http://parkovanietrencin.sk/tps/sms-parking-ep/.

Platobný systém na www.trencin.sk/parkovanie nezhromažďuje osobné údaje. Všetky informácie, s ktorými systém pracuje, napríklad údaje o platobnej karte, emailová adresa platiteľa, sú uložené výlučne vo Vašom zariadení a naviac sú bezpečne šifrované. Na našich serveroch tieto dáta nezhromažďujeme a v sieti internetu nemôže dôjsť k ich úniku.

Ani v tomto prípade nehrozí únik informácií. Všetky dáta vo Vašom zariadení sú zašifrované a pre tretiu stranu nepoužiteľné. Bez bezpečnostného hesla, ktoré ste si zvolili pri prvom vstupe (registrácii) nehrozí ani to, že prostredníctvom Vášho zariadenia niekto neoprávnene zaplatí parkovné. Preto Vám odporúčame uchovávať si bezpečnostné heslo mimo zariadenia.

Môžete preparkovať počas predplatenej doby parkovania, nielen na iné parkovisko v rámci pásma, ale aj do iného mimo pásma. Podstatné je, aby suma za parkovné bola aj v preparkovanom pásme rovnaká alebo nižšia ako v tom, kde ste parkovné uhradili. Teda z pásma A môže preparkovať do každého iného, ak však uhradí parkovné v pásme s nižšou sumou, pre parkovanie v cenovo vyššom pásme musí hradiť opäť parkovné.

V automate si môžete voľbou pásma uhradiť parkovné aj v susediacich pásmach. Pri úhrade je potrebné vybrať a zvoliť pásmo, v ktorom chcete parkovať. Všetky potrebné informácie a postup je uvedený na parkovacom automate.

zmena zobrazenia