Otázky a odpovede

V Trenčíne je osem regulovaných pásiem A, B, C, D, G, H, F, J (viac na mape), parkovacie miesta sú  vyznačené bielymi alebo modrými čiarami a dopravným značením. V pásmach môže vodič stáť iba na vyznačených parkovacích miestach.

Pásmo A: centrum mesta, parkovacie karty tu získajú iba rezidenti pásma, ostatní môžu parkovať po úhrade  jednorazového parkovného.

Pásmo B:  Námestie sv. Anny, Hviezdoslavova, po ulicu K dolnej stanici, parkovacie karty tu získajú iba rezidenti pásma, ostatní môžu parkovať po úhrade  jednorazového parkovného.

Pásmo C: lokalita Dolné mesto, Olbrachtova, Dlhé Hony (pri ZŠ Dlhé Hony).

Pásmo D: lokalita Dlhé Hony (časť) po Bezručovu a Cintorínsku.

Pásmo G:  Sihoť 1 (po Ul. gen. Viesta a parkoviská pri železničnej stanici)

Pásmo H:  Sihoť 2, 3, 4 ( od Ul. gen. Viesta po Ul. Sibírska)

Pásmo F: Mládežnícka ulica.

Pásmo J:  sídlisko Juh (1,2)

Za parkovanie môžete zaplatiť jednorazovo v parkovacom automate, cez web aplikáciu (platobnou kartou Visa, MasterCard, palivovou kartou CCS) alebo zaslaním SMS. Ak parkujete častejšie, lepšie je zakúpiť si parkovaciu kartu.

Parkovanie v Trenčíne je spoplatnené nasledovne: 

✓ Pásmo A: celoročne 9.00 h  – 24.00 h

✓ Pásma B, C, D, G, H, J: v pracovných dňoch 0.00 h  – 24.00 h, ostatné dni 0.00 h – 8.00 h a 19.00 h – 24.00 h.

✓ Dlhodobé parkoviská v pásmach C,D,G,H.J: v pracovných dňoch 8.00 h – 16.00 h

✓ Pásmo F: v pracovných dňoch 8.00 h – 16.00 h

✓ Dlhodobé nočné v pásme J (časti ulíc Saratovská a Východná): v pracovných dňoch 0.00 h – 8.00 h a 19.00 h – 24.00 h

V čase mimo doby spoplatnenia je parkovanie bezplatné.

Podrobnejšie informácie o cenách za parkovanie nájdete v Cenníku.

Kde potrebujete a v regulovaných pásmach iba na vyznačených parkovacích miestach. V Trenčíne bolo vytvorených osem pásiem (označených A,B,C,D,G,H,F,J). Tu môžete parkovať na parkovacích miestach, vyznačených  bielou alebo modrou farbou a zvislým dopravným značením, a to po uhradení parkovného. Buď jednorazovo (v parkovacom automate, cez sms alebo web aplikáciu) alebo zakúpením niektorej z parkovacích kariet. Mimo dobu spoplatnenia je parkovanie v Trenčíne bezplatné. Ak parkujete v neregulovaných pásmach, parkovné ešte neplatíte.

Motocykel, rovnako aj bicykel, môže stáť na chodníku, ak necháte potrebný priestor podľa zákona - 1,5 m. V meste sú pre motocykle vyznačené parkovacie miesta v centre na Hviezdovej a Palackého ulici, ďalšie dve miesta sú na ulici K dolnej stanici. Parkovanie na týchto vyhradených miestach je bezplatné.

Ak motocykel zaparkujete na riadnom parkovacom mieste, je potrebné uhradiť parkovné. V prípade, že bude dopyt po väčšom počte parkovacích miest pre motocykle, budeme na to reagovať.

Oslobodenie od úhrady parkovného vymedzuje VZN o dočasnom parkovaní č. 10/2016, v znení neskorších predpisov, článok 6.

Od úhrady parkovného sú oslobodené:

a) motorové vozidlá s udelenou výnimkou na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, pri splnení podmienok určených všeobecne záväznými právnymi predpismi pre zastavenie a státie na parkovisku bez úhrady parkovného,

b) služobné vozidlá orgánov Policajného zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, ozbrojených síl a zborov SR a Mestskej polície Trenčín pri služobnom výkone,

c) služobné vozidlá ambulancie záchrannej zdravotnej služby pri služobnom výkone, ambulancie dopravnej zdravotnej služby pri služobnom výkone, vozidlá Hasičského a záchranného zboru pri služobnom výkone a vozidlá poskytujúce prepravnú službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách pri služobnom výkone,

d) služobné vozidlá mesta Trenčín a jeho rozpočtových organizácií pri služobnom výkone

e) motorové vozidlá, v ktorých je prepravovaná osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je zároveň držiteľom parkovacieho preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,

f) motocykle, ak stoja na parkovacích miestach pre ne určených.

 

 • ide o parkoviská v okrajových častiach a väčších dochádzkových vzdialenostiach od obytných blokov
 • spoplatnené sú iba v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 h, dlhodobé nočné (iba na sídlisku Juh na častiach ulíc Saratovská, gen. Svobodu a Východná) od 19.00 h do 8.00 h nasledujúceho dňa, v ostatnom čase bezplatné
 • držitelia parkovacích kariet „Dlhodobé“ môžu parkovať iba na dlhodobých parkoviskách, nie kdekoľvek v pásme
 • umiestnenie dlhodobých parkovísk nájdete na parkovanietrencin.sk/mapa vyznačené sú čiernou (resp. modrou) linkou
 • označenie „Dlhodobé“ je uvedené na dopravnej značke
 • pri sms platbe parkovanie na dlhodobých parkoviskách označujete symbolom 2 (TNC2, TND2, TNG2, TNH2, TNF2, TNJ2)
 • v každom pásme (okrem pásma A a B) je takto vyznačených cca 30 percent miest, pásmo F je celé zaradené do režimu dlhodobého parkovania
 • najbližšie k centru sú takéto parkoviská napr. na uliciach Električná, Martina Rázusa a Mládežníckej ulici.

Dôvodom vytvorenia dlhodobých parkovísk je snaha sústrediť dlhodobo parkujúce vozidlá na miestach vo väčšej dostupnej vzdialenosti tak, aby miesta v kratšej vzdialenosti, bližšie pri bytových domoch boli k dispozícii domácim rezidentom a príp. ich krátkodobým návštevám.

V zóne s plateným státím môžete stáť iba na vyznačenom parkovacom mieste. Zastaviť môžete aj mimo vyznačených parkovacích miest, ale musíte dodržiavať platnú legislatívu. Ak vykladáte alebo nakladáte tovar, alebo ľudí na čas nevyhnutne potrebný, nie je to státie, ale zastavenie. To znamená, že nemusíte platiť parkovné.

Farba čiar je daná legislatívou - zákon 8/2009 Zz, Vyhláška MV 9/2009 Zz, TNI 01 8020. Parkovacie miesta môžu byť vyznačené len bielou alebo modrou čiarou, prípadne dočasné parkovacie miesta oranžovou.

Na dopravných značkách, je okrem ďalších doplnkových informácií (označenie pásma, doba spoplatnenia, vzor sms a pod.) aj farebný pás, podľa ktorého môžete rozlíšiť, v akom pásme parkujete.

Záchytné parkoviská musia byť budované zároveň so zavedením regulovaného parkovania. Sú mestá, ktoré majú záchytné parkoviská, avšak sú prázdne, pretože nemajú spoplatnené centrum, resp. jeho širšie okolie. Výstavbou záchytných parkovísk sa reálne zaoberáme, v súčasnosti vyberáme potenciálne miesta pre ich výstavbu. Nebránime sa ani výstavbe parkovacích domov, avšak ide o väčšiu investíciu s dlhším časom realizácie.

Funkciu záchytného parkoviska plní v súčasnosti parkovisko pri krytej plavárni, kde je 236 parkovacích miest. Parkovanie je tu bez úhrady. Prebiehajú prípravné konania na výstavbu záchytných parkovísk v lokalite Pred Poľom a Biskupice a v roku 2023 začne výstavba parkoviska pri železničnej stanici Zlatovce.

Prípravné práce začali už pred spustením regulácie. V každom pásme boli vyznačené parkovacie miesta a zároveň sa riešili aj dopravné opatrenia smerujúce k väčšej bezpečnosti cestnej premávky (zjednosmernenie, osvetlenie priechodov, riešenie problémových priechodov pre chodcov v križovatkách, zavádzanie Zóny 30). V každej lokalite, ktorá je zahrnutá do regulovaného parkovania, je viac parkovacích miest, ako bolo zistených sčítaním vozidiel. Na zriadenie parkovacích miest v prvej etape stačili jednoduchšie opatrenia. Riešili sa najmä dopravnými úpravami uličného priestoru, napríklad zmenou uhlu šikmých parkovacích miest alebo zjednosmernením niektorých ulíc. Tam, kde to bude potrebné, sa budú nové parkovacie miesta aj stavať. Pre niektoré lokality sa už pripravujú projekty pre stavebné povolenie. Prioritne hľadáme citlivé riešenia k životnému prostrediu.

Aj keď občania poukazovali, že sa rušia niektoré parkovacie miesta, mesto ľudom nezobralo parkovacie miesta, nakoľko ľudia parkovali tam, kde to nie je dovolené a porušovali zákon.

Značky, prelepené žltými páskami upozorňujú, že buď je lokalita ešte len pripravovaná na zavedenie regulovaného parkovania alebo (ak ide o regulované pásmo), prebiehajú na komunikáciách stavebné práce, rekonštrukcie, či rozkopávky (plynári, vodári).

Rekonštruovaná oblasť môže byť dočasne vyňatá zo spoplatnenej zóny. V takýchto prípadoch môžu občania rekonštruovanej oblasti parkovať bez úhrady parkovného, avšak s ohľadom na obmedzenia vyplývajúce zo stavby (výkopy, pohyb stavebných strojov a pod.).

Mesto bude regulovať parkovanie v jednotlivých častiach postupne, nie je možné celý systém zaviesť naraz a všade. Prípravy stále prebiehajú. Ide o náročné práce, ktorá zahŕňajú spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie i geodetické práce, dopravné riešenia v súlade s normami a predpismi, zjednosmernenie ciest, osadenie značiek, vyznačenie parkovacích miest, stavebné úpravy križovatiek, budovanie ostrovčekov, priechodov a pod. V neposlednom rade do prípravných prác treba zaradiť aj vydanie dostatočného počtu parkovacích kariet. Do úvahy je potrebné brať aj možnosti rozpočtu mesta, keďže výstavba jedného parkovacieho boxu stojí cca 2000 - 5000 eur v závislosti od stavu terénu.

V prvej etape sa riešili lokality s vyšším dopravným zaťažením a väčšími problémami s parkovaním ako centrum mesta a jeho širšie okolie, kde na zavedenie regulácie stačili jednoduchšie riešenia a vyznačenie parkovacích miest. Na Juhu, či Sihoti 3,4  bolo potrebné dobudovať parkovacie miesta.

Regulované parkovanie sa týka všetkých, ktorí potrebujú parkovať v regulovaných pásmach, nielen tých, ktorí tam žijú. Naviac, celomestská karta má rovnakú cenu tak pre občanov s trvalým pobytom v regulovanom ako pre občanov v neregulovanom pásme.

Od 15. januára 2018 je parkovanie aj v pásme G, kde je zaradená Sihoť I, regulované v pracovných dňoch 24 hodín, nepretržite. Zmenou sme reagovali aj na podnety občanov, ktorí poukazovali, že i napriek zakúpeniu parkovacej karty majú, v niektorých lokalitách, problém zaparkovať. Poloha zimného štadiónu v obytnej zóne neumožňuje vybudovať v jeho blízkosti stovky chýbajúcich parkovacích miest. V čase jeho výstavby (cca pred 50 rokmi) sa s možnosťou, že na zápasy budú jazdiť fanúšikovia autami a potrebovať parkovisko, veľmi nerátalo.

Fanúšikov usmerňujeme (dopravnými značkami, informáciami na webe mesta aj parkovania, v INFO aj cestou klubu), aby využívali na parkovanie iné parkoviská ako medzi obytnými  bytovými domami, napríklad pri športovej hale na Mládežníckej ulici, ktoré je bezplatné a vzdialené cca 8 minút pešej chôdze od zimného štadióna.

Parkovacie karty nemajú fyzickú podobu. Všetky údaje o parkovacej karte sú iba v elektronickej podobe v databáze prevádzkovateľa, ktorým je Mesto Trenčín.

Pre vozidlá, s ktorými sa pravidelne, často parkuje na parkovacích miestach vyznačených modrými alebo bielymi čiarami a zvislými dopravnými značkami v regulovaných pásmach (A, B, C, D, G ,H, F, J). Parkovaciu kartu vybaví vlastník/držiteľ vozidla, alebo žiadateľ, ktorý preukáže právny vzťah k vozidlu (je zamestnanec spoločnosti, ktorej vozidlo patrí, prípadne štatutár/konateľ). Nájomné zmluvy, dohody, medzi príbuznými, známymi a pod, neakceptujeme.

Pásmo A: Centrum mesta, parkovacie karty do tohto pásma si vybavia iba rezidenti pásma, ostatní tu môžu parkovať po úhrade jednorazového parkovného.

Pásmo B:  Námestie sv. Anny, po ulicu K dolnej stanici, parkovacie karty do tohto pásma si vybavia iba rezidenti pásma, ostatní tu môžu parkovať po úhrade jednorazového parkovného.

Pásmo C: lokalita Dolné mesto, Olbrachtova, Dlhé Hony (pri ZŠ Dlhé Hony).

Pásmo D: lokalita Dlhé Hony (časť) po Bezručovu a Cintorínsku.

Pásmo G:  Sihoť I po Gen. Viesta a parkoviská pri železničnej stanici.

Pásmo H:  Sihoť 2 (od Gen. Viesta) 3,4  po Sibírsku ulicu

Pásmo F: Mládežnícka ulica

Pásmo F: sídlisko Juh (1,2)

Parkovacie karty sú rezidentské a abonentské.

Občania s trvalým pobytom v Trenčíne sú rezidenti mesta. Rezidentskú kartu si môžu zakúpiť aj živnostníci a konatelia spoločnosti ak spĺňajú podmienku trvalého pobytu. Rezidenti (podľa lokality miesta trvalého pobytu) vyberajú z piatich typov rezidentských kariet.

Občania bez trvalého pobytu a právnické osoby sú abonenti. Vyberajú si abonentské karty. 

Rezidenti, ktorí nevedia doložiť vzťah k vozidlu si môžu vybaviť abonentské karty (dva vyššie typy)

Karty platia v regulovaných pásmach v meste Trenčín, podľa územnej platnosti jednotlivých typov kariet.

Pásmo B:  Námestie sv. Anny, po ulicu K dolnej stanici, parkovacie karty do tohto pásma si vybavia iba rezidenti pásma, ostatní tu môžu parkovať po úhrade jednorazového parkovného.

Pásmo C: lokalita Dolné mesto, Olbrachtova, Dlhé Hony (pri ZŠ Dlhé Hony).

Pásmo D: lokalita Dlhé Hony (časť) po Bezručovu a Cintorínsku.

Pásmo G:  Sihoť I po Gen. Viesta a parkoviská pri železničnej stanici.

Pásmo H:  Sihoť 2 (od Gen. Viesta) 3,4  po Sibírsku ulicu

Pásmo F: Mládežnícka ulica

Pásmo J: sídlisko Juh (1,2)

Parkovacie karty sú rezidentské a abonentské.

Občania s trvalým pobytom v Trenčíne sú rezidenti mesta. Rezidentskú kartu si môžu zakúpiť aj živnostníci a konatelia spoločnosti ak spĺňajú podmienku trvalého pobytu. Rezidenti (podľa lokality miesta trvalého pobytu) vyberajú z piatich typov rezidentských kariet.

Občania bez trvalého pobytu a právnické osoby sú abonenti. Vyberajú si abonentské karty. 

Rezidenti, ktorí nevedia doložiť vzťah k vozidlu si môžu vybaviť abonentské karty (dva vyššie typy)

Parkovacia karta platí až pripísaním úhrady na účet mesta, nie odoslaním žiadosti o vydanie novej parkovacej karty resp. o predĺženie platnosti parkovacej karty či zadaním príkazu k platbe. Po spracovaní žiadosti posielame údaje k platbe. Pri spôsobe platby bankovým prevodom trvá pripísanie platby cca dva pracovné dni (aj v prípade rovnakej banky do rovnakej banky). Je však možnosť využiť platobnú bránu, umiestnenú priamo v konte. Zobrazí sa po kliknutí na Detail novovytvorenej karty a tlačidlo Zaplatiť. V tomto prípade ide o online platbu, pri ktorej je úhrada pripísaná hneď a karta sa hneď stáva Aktívna (resp. Budúca).

Ďalšie informácie o používaní platobnej brány nájdete na:

https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/navody/ako-nakupovat-cez-cardpay/

Zakúpenie parkovacej karty je dobrovoľné. Sú vodiči, ktorí ju potrebovať nebudú vôbec, ďalšej skupine vodičov bude postačovať základná parkovacia karta iba do pásma trvalého bydliska. A sú aj vodiči, pre ktorých bude výhodnejšia celomestská karta oproti pravidelnému plateniu hodinového parkovania. Rozhodnutie o kúpe karty zvážte podľa toho, ako využívate vozidlo a kde potrebujete parkovať.

Ak máte viac vozidiel, môžete si vybaviť viac parkovacích kariet. Na každé vozidlo (každé EČV) môže byť však vydaná maximálne jedna parkovacia karta.

Pri rezidentských kartách sa cena odvíja od počtu už zakúpených kariet na byt. Za byt sa považuje aj rodinný dom či viacgeneračný rodinný dom. Pre správne určenie ceny parkovacej karty je potrebné v žiadosti vyplniť aj číslo bytu. Pri počte štyri a viac parkovacích kariet na byt je potrebné, aby v byte mali trvalý pobyt štyri osoby.

Zakúpiť môžete rezidentské ale aj abonentské karty.

Rezidentskú kartu môžete vybaviť na firemné vozidlo ak ste zamestnanec, živnostník, člen štatutárneho orgánu (konateľ/štatutár) a máte trvalý pobyt v Trenčíne (nie sídlo firmy alebo prevádzky)

kartu budete vybavovať na seba ako fyzickú osobu (na rodné číslo nie IČO)

  preukážete (resp.preveríme) vzťah k vozidlu. Zamestnanec predkladá dohodu (zmluvu) o používaní služobného vozidla na súkromné účely podľa zákona o dani z príjmov (č. 595/2003) a Potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že zamestnávateľ, ktorý poskytol motorové vozidlo na využívanie na súkromné účely vás riadne prihlásil ako svojho zamestnanca alebo môžete Mestu Trenčín udeliť plnú moc na účel preverenia tejto informácie v informačných systémoch Sociálnej poisťovne.

  živnostník, člen štatutárneho orgánu (konateľ/štatutár) nič nepredkladá, overíme v obchodných registroch.

Ak nespĺňate obe podmienky súčasne (trvalý pobyt a vzťah k vozidlu), pre takéto vozidlo si firma (ako vlastník/držiteľ vozidla) môže zakúpiť abonentskú kartu (dva vyššie typy) a to Abonent dlhodobé a Abonent mesto okrem A a B.

Kartu Abonent dlhodobé v pásme vybaví žiadateľ/abonent na firemné vozidlo doložením dohody o používaní služobného vozidla na súkromné účely (v zmysle zákona o dani z príjmov) a Potvrdenia Sociálnej poisťovne o tom, že zamestnávateľ, ktorý poskytol motorové vozidlo na využívanie na súkromné účely vás riadne prihlásil ako svojho zamestnanca alebo môžete Mestu Trenčín udeliť plnú moc na účel preverenia tejto informácie v informačných systémoch Sociálnej poisťovne.

Pri osobnom vybavovaní v Klientskom centre podpíše žiadateľ tlačivo na splnomocnenie, podpis nemusí byť overený, pri online vybavovaní je potrebné priložiť sken/foto plnej moci k žiadosti a originál doručiť osobne ale poštou Mestu Trenčín do 21 dní od aktivácie parkovacej karty, inak bude karta zablokovaná ako neplatná a žiadateľ nemá nárok na vrátenie zaplatenej ceny PK ani jej časti.

Karty platia rok alebo tri mesiace odo dňa vybavenia, resp. úhrady. Ročná karta teda platí 365 dní. Pri vybavovaní parkovacej karty osobne v klientskom centre dostávate doklad, na ktorom je okrem ďalších údajov aj dátum skončenia jej platnosti. Pri elektronickom postupe tento doklad posielame emailom. Približne 15 dní pred uplynutím platnosti posielame upozorňujúci email. Všetky informácie o karte nájdete aj vo vašom elektronickom konte.

Parkovacie karty majú buď ročnú alebo trojmesačnú dobu platnosti. Cena trojmesačnej je približne tretinová z ceny ročnej parkovacej karty, podľa typu karty. 

viac: http://parkovanietrencin.sk/cennik/

Nie, parkovacie karty môžete obnoviť bez návštevy úrady, bezpečne z domu či kancelárie, cez internet . Pre spravovanie parkovacej karty potrebujete elektronické konto. Pokiaľ ste si ešte neaktivovali konto, napíšte na parkovanie@trencin.sk alebo zavolajte na 0902 911 220 (v čase úradných hodín klientskeho centra MsÚ Trenčín). Poradíme ako postupovať.

Pokiaľ už konto máte aktívne, ale zabudli ste heslo, obnovíte si ho na stránke karty.parkovanietrencin.sk. Použite tlačidlo Zabudnuté heslo.

Predĺžiť platnosť karty môžete v prípade, ak chcete rovnaký typ a nedošlo u vás k žiadnej zmene údajov, u držiteľa karty alebo vozidla. Ak chcete iný typ karty (iná územná alebo časová platnosť) je potrebné odoslať žiadosť na novú kartu.

Cez internet, bez návštevy úradu vybavíte aj úplne prvú parkovaciu kartu. Najskôr potrebujete elektronické konto. Celý postup od založenia elektronického konta až po vybavenie parkovacej karty je detailne vysvetlený vo video návodoch, pozrieť si ich môžete  na webstránke karty.parkovanietrencin.sk, alebo YouTube kanále mesta Trenčín.

Parkovaciu kartu môžete zrušiť v priebehu doby jej platnosti. Z dôvodov predaja vozidla, zmeny trvalého pobytu (odsťahovanie z Trenčína), alebo pri výmene a zakupovaní karty s vyššou územnou platnosťou je zrušenie bez storno poplatku.

Zrušenie z iných dôvodov, ako vyššie uvedených, je spojené s úhradou storno poplatku vo výške desať percent z ceny karty.

Kartu zrušíte online cez vaše užívateľské konto na stránke karty.parkovanietrencin.sk odoslaním elektronickej žiadosti, alebo osobne v klientskom centre. Nevyčerpanú sumu posielame na účet do 30 dní. Minimálna suma pre vyplatenie alikvotnej časti päť eur.

Trojmesačnú parkovaciu kartu môžete zrušiť iba z dôvodov, ktoré spôsobia zánik nároku na užívanie karty (napr. zmena trvalého pobytu mimo mesta Trenčín alebo predaj motorového vozidla). Vrátime alikvotnú časť z ceny parkovacej karty.  Minimálna suma pre vyplatenie alikvotnej časti päť eur.

Pre výpočet alikvotnej čiastky je rozhodujúci deň predloženia súvisiacich dokladov. Počas trojmesačnej doby platnosti je možné raz trvale zmeniť EČV, nie sú možné dočasné zmeny EČV.

Vybaviť si ročnú parkovaciu kartu je teda výhodnejšie. Môžete ju zrušiť hocikedy v priebehu jej platnosti aj z iných dôvodov ako predaj vozidla či zmeny trvalého pobytu (odsťahovanie z Trenčína), zmeniť raz trvale EČV a dvakrát dočasne EČV maximálne na dobu 12 týždňov (dvakrát po šesť týždňov).

Kartu zrušíte elektronicky cez užívateľské online konto, alebo v klientskom centre osobne.

Táto parkovacia karta je určená pre návštevy rezidentov. Karta platí tri po sebe nasledujúce dni, Zakúpiť môžete niekoľko kariet podľa dĺžky pobytu.

Požiadať o ňu môže len rezident a to elektronicky cez online konto na portáli karty.parkovanietrencin.sk. prípadne osobne v klientskom centre, kde k žiadosti doloží preukaz totožnosti a uvedie EČV, pre ktoré má byť karta vydaná.

Návštevnícka karta platí v pásme, kde má rezident trvalý pobyt, okrem pásma A. Návšteva rezidenta pásma A si pre parkovanie vyberie niektoré z pásiem B, C, F. 

Kartu Návšteva pásma vybavíte aj na svoje vozidlo, kým ešte nemáte k dispozícii potrebné doklady na vybavenie parkovacej karty.

Áno, cez vaše online konto vybavíte aj kartu Návšteva pásma. V zložke Nová parkovacia karta si zvolíte typ Nová karta Návšteva pásma, vyplníte žiadosť odošlete. Vytvorenú kartu uhradíte platobnou kartou priamo v konte po kliknutí na Detail vytvorenej a nezaplatenej návštevníckej karty.

Áno, parkovacie karty vybavíte elektronicky. Pokiaľ ešte nemáte žiadnu kartu postup je nasledovný: na stránke karty.parkovanietrencin.sk je potrebné najskôr odoslať žiadosť o zriadenie konta a po jej spracovaní dostanete na mail aktivačný link na vytvorenie konta. Cez konto potom odošlete žiadosť o novú parkovaciu kartu. Po spracovaní žiadosti dostanete mail s Informáciami k platbe. Kartu môžete uhradiť aj priamo cez konto kliknutím na Detail nezaplatenej karty a tlačidlo Zaplatiť. Karta je platná po vykonaní úhrady.

Elektronické konto slúži na spravovanie parkovacích kariet, nie je potrebné ohľadom kariet chodiť na úrad, Cez konto si môžete predĺžiť platnosť karty, vybaviť novú kartu, dočasnú alebo trvalú zmenu EČV, zrušiť parkovaciu kartu. Rezidenti pásma vybavia aj kartu Návšteva pásma. Úhrada karty je priamo cez konto, kliknutím na tlačidlo Zaplatiť v Detaile nezaplatenej návštevníckej karty.

Ak ste nám neuviedli na seba emailový kontakt ale máte záujem o elektronickú komunikáciu, zašlite, prosím, žiadosť o zriadenie elektronického konta. Formulár, v ktorom uvediete aj emailovú adresu, nájdete na stránke karty.parkovanietrencin.sk (vľavo), prípadne nás kontaktujte na tel. čísle 0902 911 220, alebo napíšte email na parkovanie@trencin.sk.

Ak ste aktivačný link doteraz nedostali, hoci ste email uviedli, ozvite sa, volajte na číslo 0902 911 220 alebo napíšte na parkovanie@trencin.sk. Preveríme a zašleme nový link. Na uvedené kontakty sa môžete obrátiť aj pri problémoch s prihlásením do systému alebo elektronickom vybavovaní ďalších úkonov ohľadom parkovacej karty.

Ak chcete rovnaký typ karty a nenastala žiadna zmena vo vašich osobných údajoch ani v údajoch o vozidle, predkladáte v klientskom centre občiansky preukaz a „malý“ technický preukaz alebo zelenú kartu k PZP (oba k nahliadnutiu), žiadosť vytlačí obsluha.

Pri elektronickom vybavovaní k elektronickej žiadosti o predĺženie platnosti karty priložíte sken/foto celej prednej strany zelenej karty k PZP. Po spracovaní žiadosti dostanete emailom platobné údaje. Karta platí pripísaním platby nie zadaním platobného príkazu. Preto je vhodné žiadosť poslať v predstihu.

Ak chcete iný typ karty, prípadne kartu pre iné vozidlo a pod., nejde o obnovenie platnosti, ale o vystavenie novej karty. Prikladáte iba doklady, pri ktorých došlo k zmene (napr. pri novom vozidle „veľký“ technický preukaz, zelenú kartu, na služobné vozidlo dohodu o používaní služobného vozidla aj na súkromné účely atď.).

Parkovisko na Mládežníckej ulici (pri bývalej reštaurácii Koliba, aj oproti Mestskej športovej haly) je zaradené do pásma F s režimom dlhodobého státia (doba spoplatnenia do 8.00 do 16.00 h).

Na parkovisku platia parkovacie karty:

→ rezidentské s územnou platnosťou na dlhodobé parkoviská alebo celomestské

→ abonentské  typu Abonent dlhodobé v pásme F, ako aj Abonent dlhodobé a Abonent mesto okrem A a B.

Parkovať tu môžu vodiči aj po úhrade jednorazového parkovného, uhradeného v parkovacom automate, cez sms alebo mobilnou platbou, Všetky informácie sú na dopravnej značke, kód parkoviska je F2.

Áno, územná platnosť rezidentských parkovacích kariet pre pásmo H je aj v pásme G a naopak. Karta vydaná pre pásmo G platí aj v celom pásme H, na všetkých vyznačených parkoviskách prevádzkovaných mestom Trenčín. Rovnako je tomu v prípade kariet pre pásmo C a D. Táto možnosť sa týka iba kariet vydaných pre tieto bezprostredne susediace pásma, netýka sa pásma J.

Nie, územná platnosť karty pre pásmo J je iba na Juhu, na celom sídlisku v oboch častiach Juh 1 aj Juh 2. Rozšírená územná platnosť je iba pri kartách Pásmo G (platí aj v H a naopak) a Pásmo C (platí aj v D a naopak).

V prípade pásiem G a H ide v podstate o lokalitu jedného sídliska Sihoť, podobne ako C a D, kde sú služby a inštitúcie (obchody, škôlky, školy, pošta, lekári a pod), rozložené na celom území, – v jednej časti škôlka, v inej potraviny, pošta. Na Juhu je všetko v jednom pásme a pre tieto služby nie je potrebné jazdiť inde.

Samozrejme, mohli sme Juh rozdeliť na dve pásma, Juh 1 napríklad Pásmo J a Juh 2 napríklad Pásmo I, aby mali karty s územnou platnosťou aj v susednom pásme (J a I a naopak).

Pôvodnú kartu môžete zrušiť (so stornom poplatkom vo výške 10 percent jej nadobúdacej ceny) a vybaviť si novú. Všetko vybavíte elektronicky cez vaše konto. Z pôvodnej karty vrátime alikvotnú čiastku. Alebo počkáte do doby vypršania platnosti karty a potom si vybavíte novú, iba do pásma vášho trvalého pobytu. Je však možné, že pre komfortnosť celomestskej karty sa rozhodnete opäť pre celomestskú typ.

Pôvodnú kartu zrušíte, vrátime vám (do 30 dní) alikvotnú čiastku a vybavíte si novú kartu typu Pásmo. V prípade  ak bolo vytvorené v mieste vášho trvalého pobytu regulované pásmo, táto zmena typu karty je bez storno poplatku. Zrušenie aj vybavenie novej karty môžete urobiť cez vaše elektronické konto.

Parkovaciu kartu môžete raz počas jej ročnej platnosti preniesť na iné vozidlo, iné EČV. Zmenu urobíte elektronicky cez vaše online konto. Táto zmena nebude mať vplyv na dobu platnosti karty, poradie a počet vydaných kariet na byt ako aj na počet už využitých dočasných zmien vozidla, pre ktoré je karta vydaná.

Môžete zmeniť pásmo, do ktorého máte zakúpenú abonentskú parkovaciu kartu Abonent dlhodobé v pásme a to aj opakovane počas ročnej platnosti karty. Zmenu si nahlásite v klientskom centre na tlačive Žiadosť o zmenu pásma PK abonent dlhodobé v pásme.

Nie, pretože parkovaciu kartu nerušíte. Ak však nebudete vozidlo, na ktoré máte vydanú parkovaciu kartu, dlhšiu dobu používať, pretože ho máte v servise a budete jazdiť s náhradným vozidlom, môžete požiadať o dočasnú zmenu EČV v databáze parkovacích kariet. Takúto zmenu EČV môžete vykonať najdlhšie na dvanásť týždňov (šesť a šesť týždňov) a to dvakrát počas platnosti ročnej  parkovacej karty.

Raz počas doby platnosti parkovacej karty môžete zmeniť EČV aj trvale a prepísať parkovaciu kartu na iné vozidlo. Samozrejme, toto vozidlo musí spĺňať podmienky pre danú parkovaciu kartu, najmä je nutné preukázať vzťah držiteľa parkovacej karty aj k tomuto vozidlu (v súlade s VZN 10/2016 o dočasnom parkovaní).

O rezidentskú parkovaciu kartu môže požiadať fyzická osoba prihlásená na trvalý pobyt v meste Trenčín podľa paragrafu 5 zákona č. 253/1998 Z.z., ktorá na základe nájomnej zmluvy alebo obdobného právneho vzťahu býva v byte na území mesta Trenčín. Povinným dokladom k vybaveniu bude nájomná resp. obdobná zmluva, z ktorej bude zrejmá adresa a pásmo, v ktorom býva a overený súhlas vlastníka bytu s vydaním parkovacej karty. Vzhľadom k predkladaným dokladom je potrebné prvú kartu vybaviť osobne v Klientskom centre MsÚ Trenčín.

Rozhodujúci je trvalý pobyt. Ak máte trvalý pobyt v Trenčíne, ste rezidentom mesta. Ak nemáte trvalý pobyt v Trenčíne, ste abonentom. Rezidentskú parkovaciu kartu môžu získať iba osoby s preukázateľným trvalým pobytom v Trenčíne. Ak však máte platnú nájomnú zmluvu, môžete si zriadiť, so súhlasom vlastníka, v tomto mieste trvalý pobytPodľa zákona o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky (zákon č. 253/1998 Z. z) prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.

Parkovaciu kartu vybavuje vlastník/držiteľ vozidla, ak má trvalý pobyt v Trenčíne tak rezidentskú, ak nemá tak abonentskú. Ak nemôže prísť vybaviť kartu na klientske centrum mestského úradu, dá sa karta vybaviť v zastúpení na základe úradne overenej plnej moci. Parkovaciu kartu na základe výpožičky, prenájmu či zmluvy s majiteľom vypožičaného vozidla nevybavíte. Tieto doklady nie sú akceptované. Riešením je buď prepis vozidla alebo dopísanie Vás ako vlastníka do technického preukazu. Upozorňujeme zároveň na povinnosť oznámiť zmenu držiteľa alebo vlastníka vozidla do 15 dní od dňa, kedy táto skutočnosť nastala (zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke).

V prípade tzv. zamestnaneckého vozidla, ak ste zamestnanec spoločnosti, ktorej vozidlo patrí, vzťah k vozidlu dokladáte dohodou o používaní služobného vozidla aj na súkromné účely podľa zákona o dani z príjmov (č. 595/2003) a doložíte buď Potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že zamestnávateľ, ktorý poskytol motorové vozidlo na využívanie na súkromné účely vás riadne prihlásil ako svojho zamestnanca alebo môžete Mestu Trenčín udeliť plnú moc na účel preverenia tejto informácie v informačných systémoch Sociálnej poisťovne.

Ak žiadateľ splní všetky stanovené podmienky (vzťah k vozidlu), parkovacia karta mu bude vydaná.

Parkovacia karta nebude vydaná napríklad žiadateľovi, ktorý má neuhradené záväzky voči mestu. Overte si na webovej stránke www.trencin.sk, či nie ste daňovým dlžníkom. Upozornenie na prípadný nedoplatok buď na poplatku za komunálny odpad alebo na dani z nehnuteľnosti posielame emailom v upozornení na končiacu platnosť parkovacej karty 14 dní pred vypršaním jej platnosti.

Výnosy z výberu parkovného a predaja parkovacích kariet idú na špeciálne zriadený účet mesta (číslo účtu: IBAN: SK48 1100 0000 0029 4403 3060) a môžu byť použiť výhradne na účely zlepšenia mobility a výstavbu nových parkovacích miest.

Cez portál slovensko.sk  nie je možné vybaviť parkovacie karty. Štát, resp. úrad vlády resp. NASES nás ako mesto zatiaľ nepustili do tohto systému, nie sme tam integrovaní a zatiaľ si tam nemôžeme dávať vlastné formuláre, vrátane tých, ktoré sa týkajú parkovania (napriek tomu, že sme o to už niekoľkokrát žiadali).

Všetko ohľadom kariet je však možné vybavovať cez portál karty.parkovanietrencin.sk.

 

Parkovanie v Trenčíne je spoplatnené nasledovne: 

Pásmo A: celoročne 9.00 h  – 24.00 h

Pásma B, C, D, G, H, J: v pracovných dňoch 0.00 h  – 24.00 h, ostatné dni 0.00 h – 8.00 h a 19.00 h – 24.00 h.

Dlhodobé parkoviská v pásmach C,D,G,H.J: v pracovných dňoch 8.00 h – 16.00 h

Pásmo F: v pracovných dňoch 8.00 h – 16.00 h

Dlhodobé nočné v pásme J (časti ulíc Saratovská, gen. Svobodu, Východná): v pracovných dňoch 0.00 h – 8.00 h a 19.00 h – 24.00 h

V čase mimo doby spoplatnenia je parkovanie bezplatné.

Jednorazové parkovné uhradíte cez web aplikáciu (naskenovaním QR kódu na dopravnej značke, alebo cez tlačidlo Zaplatiť na webe parkovanietrencin.sk),  v parkovacom automate alebo zaslaním sms na číslo 2200.

✓ v parkovacom automate (mincami alebo platobnou kartou),

✓ cez web aplikáciu (platobnou kartou Visa, MasterCard, palivovou kartou CCS), načítaním QR kódu na značke, alebo cez stránku parkovanietrencin.sk kliknutím na tlačidlo Zaplatiť/Pay

✓ zaslaním SMS na číslo 2200 (len slovenskí operátori).

✓ v automatickej pokladni - len na parkovisku so závorovým systémom.

Postup ako zaplatiť jednorazové parkovanie nájdete na stránke jednorazové parkovanie.

Ak parkujete častejšie a pravidelne, je výhodnejšie zakúpiť si parkovaciu kartu.

Jednorazové parkovanie uhradíte zaslaním sms na číslo 2200. Takto môžu parkovné uhradiť zákazníci všetkých slovenských mobilných operátorov – Telekom, Orange, O2, 4ka. Cena parkovného je konečná, operátor nepridáva naviac žiadny poplatok.

Sms posielajte v tvare: TNA (označenie lokality TNA až TNJ)  medzera EČV (parkujúceho vozidla) medzera ČAS (počet hodín).

Vzor napríklad: TNA AB999CD 1 alebo TNG2 AB111CD 9 alebo TNJ3 AB123XY 0

Pri dĺžke parkovania vyberáte zo symbolov 0 až 9, pričom 0 je parkovné na 30 minút, 1 parkovné na jednu hodinu ...  a 9 je parkovanie na viac ako 8 hodín (9 až 24 hodín a platí do konca doby spoplatnenia parkoviska v daný deň). Ak je do konca doby spoplatnenia menej ako 9 hodín, systém čas parkovania rozdelí, časť, ktorá zostáva do konca doby spoplatnenia v daný deň, zvyšok na ďalší deň.

Je dôležité napísať správny tvar sms a dávať medzery tam, kde patria. Ak odošlete sms v nesprávnom tvare, budete na to upozornení bezplatnou sms-kou. Systém však nedokáže posúdiť správnosť tvaru evidenčného čísla vozidla a rozlišuje nulu 0 a veľké O, ktoré často ľudia zamieňajú.

Návod ako zaplatiť, sa zobrazuje na displeji, je potrebné postupovať podľa jeho usmernení, ktoré vás postupne prevedú jednotlivými krokmi úhrady. Automat aktivujete zeleným tlačidlom. Pri úhrade zadávate označenie pásma (tento údaj nájdete na automate aj dopravnej značke) a EČV, na ktoré chcete zaplatiť parkovné.

Údaje sú zaznamenané do databázy a už nemusíte s parkovacím lístkom chodiť späť k vozidlu a dávať ho za čelné sklo. Evidencia platieb je elektronická. Nové automaty umožňujú aj platbu platobnou kartou, preto už vodiči nemusia mať mince či hľadať, kde si rozmenia. Úhradu v automate je možné predlžovať cez SMS. Parkovací automat nevydáva, celá vhodená suma je použitá na úhradu parkovania.

Pri obsluhe si môžete vybrať niektorú z piatich jazykových mutácií (slovenská, anglická, nemecká, ruská, polská). Podrobnejšie informácie a návod ako používať parkovací automat nájdete na stránke Jednorazové parkovanie.

Nové automaty sa bežne používajú vo viacerých mestách. Sú modernejšie a ich ovládanie je iné, aké u predchádzajúcich mincových. Práve iný postup ako pri platbe v doterajších automatoch, spôsoboval spočiatku viacerým vodičom problémy. Pre väčšiu zrozumiteľnosť boli automaty doznačené nálepkami s informáciami.

Umiestnenie parkovacích automatov si môžete pozrieť na webovej stránke http://parkovanietrencin.sk/mapa/. Mapa obsahuje vrstvy, ktoré môžete preskúmať v ľavom paneli.

Pri platbe v automate nie je potrebné dvakrát merať cestu od vozidla k automatu a späť s parkovacím lístkom. Zadávate EČV a tak všetky údaje o úhrade platbe sú v databáze, evidencia úhrady je elektronická. Uhradiť parkovné je možné aj mobilnou platbou cez web aplikáciu alebo cez sms.

Parkovacie automaty akceptujú platbu v hotovosti (mincami) aj platobnou kartou, preto už nemusíte mať mince či hľadať, kde si rozmeniť.

 1. pri platbe platobnou kartou si doba parkovania určíte nastavením výšky platby pomocou tlačidiel
 2. pri platbe mincami automaty nevydávajú, celá vhodená suma je použitá na úhradu parkovného
 3. na parkoviskách so závorou automatická pokladňa prijíma aj bankovky a vydáva hotovosť.

Áno, dokonca aj parkovné zaplatené v parkovacom automate sa dá predĺžiť napríklad cez SMS, či mobilnou platbou.

Počas predplatenej doby parkovania môžete preparkovať. A to nielen na iné parkovisko v rámci pásma, ale aj na iné parkovisko s rovnakým alebo nižším parkovným. Nevzťahuje sa na parkovné zakúpené na dlhodobých parkoviskách.

Ak však uhradíte parkovné v pásme s nižšou hodinovou sadzbou, pre parkovanie v cenovo vyššom pásme musíte hradiť opäť parkovné.

V automate si môžete voľbou pásma uhradiť parkovné aj v susediacich pásmach. Pri úhrade je potrebné vybrať a zvoliť pásmo, v ktorom chcete parkovať. Všetky potrebné informácie, v ktorom pásme sa nachádzate a aj postup úhrady je uvedený na parkovacom automate.

Nie, tohto sa nemusíte obávať. Cena parkovného je rovnaká bez ohľadu na spôsob platby.

K parkovnému uhradenému cez sms si operátor nepridáva žiadnu DPH. Na faktúre od mobilných operátorov sú platby za nehlasové služby (parkovné cez sms) uvedené ako služby, ktoré nie sú predmetom DPH (to je bez ohľadu na to, či poskytovateľ parkovného je alebo nie je platcom DPH). Mobilný operátor je v tomto prípade iba "sprostredkovateľ" pre výber parkovného.

Držitelia kariet (okrem základných kariet - rezidentskej karty Pásmo a abonentskej karty Abonent dlhodobé v pásme) majú 50 percentnú zľavu na prvú hodinu parkovania v centre, v pásmach A a B. Zľava sa uplatňuje sa automaticky na základe zaevidovaného EČV v databáze kariet.

Pri platbe v parkovacom automate si určíte dĺžku parkovného sumou (vhodených mincí alebo výberom pri platbe kartou). V automate môžete použiť mince (10, 20, 50 centov a 1, 2 eur) alebo platobnú kartu (Master/Visa, kontaktná/bezkontaktná). Automaty pri platbe mincami nevydávajú, celá vhodená suma je použitá na zaplatenie parkovného. Pri platbe kartou si vopred navolíte sumu, podľa toho ako dlho chcete parkovať.

Pri platbe cez web aplikáciu a cez sms je najmenší časový úsek pol hodina. Použite symbol 0 (nula).

 

 

Symbol 9 je vhodné dávať pri parkovaní, dlhšom ako 8 hodín a ak zároveň do doby spoplatnenia v danom dni je viac ako 9 hodín. Týmto symbolom si vyberáte „celodenné“ parkovanie, ktoré však platí iba do doby spoplatnenia parkoviska (pri nonstop spoplatnenom pásme do polnoci).

Príklad: Ak si napríklad o 20.00 h zaplatíte parkovné cez sms so symbolom 9 neznamená to, že má parkovné uhradené do 20.00 h nasledujúceho dňa. V takomto prípade, (keďže je do konca doby spoplatnenia - do polnoci - menej ako 9 hodín)  systém vezme symbol 9 ako požiadavku na úhradu parkovného na 9 hodín a rozdelí ho. Časť do konca doby spoplatnenia a časť od začiatku ďalšej doby spoplatnenia,  (čo znamená 4 hodiny do polnoci a 5 hodín od polnoci).

Ako postupovať: o 20.00 h je potrebné poslať sms so symbolom 4 (na štyri hodiny do polnoci) a vzápätí ďalšiu sms, Ak použijete symbol 9 tak parkovné je zaplatené na celý ďalší deň – od polnoci do polnoci. Ak pošlete vzápätí ďalšiu tak parkovné je uhradené aj na ďalší deň, pretože systém zaraďuje parkovné za sebou. Takže nie je potrebné vstávať v noci a platiť. Dá sa to nastaviť vopred.

Ak parkujete na parkoviskách, ktorých prevádzkovateľom je mesto Trenčín a hradíte parkovné SMS-kou, môžete si doklad vytlačiť z webstránky http://doklad.parkovanietrencin.sk/Default.asp. Doklad vytlačíte buď za každé parkovanie jednotlivo, alebo súhrnne napríklad za celý mesiac. Doklady sú v systéme uložené tri mesiace.

Po úhrade parkovného mobilnou platbou sa vygeneruje email s potvrdením a daňovým dokladom. Ten bude odoslaný na emailovú adresu, ktorú ste zadali do web aplikácie.

Ak platíte v parkovacom automate, tak doklad o zaplatení ceny za parkovanie, ktorý vydáva automat, spĺňa všetky požiadavky zjednodušeného daňového dokladu.

Ak parkujete na parkoviskách, ktoré prevádzkuje Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s., a parkovné hradíte cez sms, doklad si vytlačíte z webstránky parkovanietrencin.sk/tps/sms-parking-ep/.

Pri dokladoch je potrebné rozlišovať prevádzkovateľa parkovacích miest. Zistíte to podľa spätnej sms, či je tam uvedené Mesto Trenčín, alebo TPS, a.s.

Ak ste parkovali na parkoviskách na miestnych komunikáciách, ktorých prevádzkovateľom je Mesto Trenčín, doklad si vytlačíte z webstránky: http://parkovanietrencin.sk/sms-parking/. Je k dispozícii tri mesiace.

Ak ste parkovali na parkoviskách na Rozmarínovej ulici a na Ul. 28. októbra pri NBS, ktorých prevádzkovateľom je Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s. doklad o úhrade parkovného cez sms si môžete vytlačiť z webstránky http://parkovanietrencin.sk/tps/sms-parking-ep/.

Zaplatiť parkovné sa dá aj inými spôsobmi, napríklad platobnou kartou cez web aplikáciu (načítaním QR kódu na značke, alebo cez stránku parkovanietrencin.sk kliknutím na tlačidlo Zaplatiť/Pay) či poslaním sms na číslo 2200.

Ak je parkovací automat nefunkčný, prosíme, nahláste poruchu a miesto jeho umiestnenia na tel. číslo 0902 911 050, uvedené na zariadení. Kontakty sú aj na webovej stránke www.trencin.sk/parkovanie.

Všetky potrebné údaje o úhrade parkovného (EČV vozidla, miesto, kde parkujete, doba úhrady parkovania) sa po úhrade zaznamenajú on-line v systéme, ktorý má k dispozícii mestská polícia.

Platobný systém na www.trencin.sk/parkovanie nezhromažďuje osobné údaje. Všetky informácie, s ktorými systém pracuje, napríklad údaje o platobnej karte, emailová adresa platiteľa, sú uložené výlučne vo Vašom zariadení a naviac sú bezpečne šifrované. Na našich serveroch tieto dáta nezhromažďujeme a v sieti internetu nemôže dôjsť k ich úniku.

Ani v tomto prípade nehrozí únik informácií. Všetky dáta vo Vašom zariadení sú zašifrované a pre tretiu stranu nepoužiteľné. Bez bezpečnostného hesla, ktoré ste si zvolili pri prvom vstupe (registrácii) nehrozí ani to, že prostredníctvom vášho zariadenia niekto neoprávnene zaplatí parkovné. Preto odporúčame uchovávať si bezpečnostné heslo mimo zariadenia.

Print Friendly, PDF & Email

zmena zobrazenia