Značenie parkovacích miest v meste začalo

Od tohto týždňa začne mesto Trenčín vyznačovať parkovacie miesta na miestnych komunikáciách a zjednosmerňovať niektoré ulice.

Na rozdiel od pôvodných bielych čiar budú nové parkovacie miesta označené modrou farbou. Práce sa začínajú v lokalite Dlhé Hony, pokračovať budú cez Soblahovskú ulicu, Partizánsku, Dolné mesto, centrum mesta až na Sihoť I. a II.

Pred vyznačením parkovacích miest budú komunikácie vyčistené. Minimálne 24 hodín pred čistením, pribudnú na konkrétnych miestach dočasné dopravné značenia Zákaz zastavenia s informáciami, v ktorých dňoch a v akom čase tento zákaz platí.

Prosíme o spoluprácu a súčinnosť. Pri osádzaní dopravného značenia zároveň Mesto zdokumentuje počty a miesta parkujúcich vozidiel. Priestupku sa dopustia iba tí vodiči, ktorí na komunikácii zaparkujú až po umiestnení dočasného značenia. To znamená, že ak vozidlo na komunikácii parkovalo pred umiestnením dočasného značenia a stojí tam bez preukázateľnej zmeny aj v čase zákazu zastavenia, nepôjde o priestupok.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na Útvar dopravy MsÚ Trenčín, tel. č. 032/6504 421 alebo na Okresný dopravný inšpektorát v Trenčíne.