Parkujme rozumne

Veľký počet áut a s tým súvisiaca otázka, kde zaparkovať – to je problém, ktorý riešia všetky sídla, metropoly aj malé mestečká. Tak  u nás, ako aj v zahraničí. 

Trenčín nie je výnimkou

Jedno auto v domácnosti je úplne bežné, realitou sa ale stávajú dve, tri. Parkoviská kapacitne nestačia nielen v centre, ale aj na sídliskách. V čase ich masovej výstavby bolo totiž potrebných menej parkovacích miest, ako je tomu dnes. Cesty zatarasené autami často zabraňujú v prejazde sanitkám, hasičom či polícii. Vozidlá sú zaparkované, kde sa dá – teda na tráve, ihriskách a doslova zahlcujú verejný priestor.

Mesto má len dve možnosti

Buď reagovať na neustály nárast počtu automobilov výstavbou nových parkovacích miest, avšak na úkor zelene, budovania cyklotrás, opráv chodníkov, ciest.

Druhou možnosťou je regulovať a tak aj spoplatniť verejný priestor, ktorý doteraz bezplatne využíva iba jedna skupina občanov, a to vlastníci a užívatelia vozidiel.

Mesto Trenčín si vybralo tú, ktorú považuje za spravodlivejšiu a korektnejšiu

Zásady parkovacej politiky, ktorými sa tvorcovia v Trenčíne inšpirovali, už úspešne zaviedli aj v iných mestách a aglomeráciách. Všetkým sa páči, aká je zelená Kodaň, Amsterdam, Viedeň, Vancouver. Avšak často už nevidia, že za súčasným stavom, kedy je na uliciach viac cyklistov ako áut, sú regulačné opatrenia. Tieto mestá jednoznačne uprednostnili celoplošnú reguláciu parkovania na značnom území mesta, vo viacerých častiach a zónach.

Prípravy začali v predstihu

Na tento krok sa mesto začalo pripravovať už pred viac ako dvomi rokmi. Urobilo audit parkovacích miest, zdokumentovalo jednotlivé plochy, hľadalo nové a bezpečné dopravné riešenia. Pozornosť venovalo aj trasovaniu cyklochodníkov, novým riešeniam pre chodcov či odstráneniu kolíznych križovatiek. Námety sa zbierali nie od stola, ale priamo v teréne, pričom boli s občanmi zároveň rozoberané aj možnosti, ako jednotlivé prípady riešiť. Výsledkom bol návrh mestskej parkovacej politiky a všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré mesto predložilo na pripomienkovanie. Viaceré z nich sa zapracovali do finálneho znenia, ktoré mestské zastupiteľstvo schválilo 6. júla 2016.